Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Rozšiřující moduly Eye a Facial Tracker pro HTC VIVE Focus 3

Autor článku: HTC VIVE   
Středa, 07 Září 2022 13:33

Tags: Eye Tracker | Facial Tracker | HTC | Rozšiřující moduly | Sledování pohybu | Virtuální realita | Vive Focus 3

VIVE Focus 3-both-trackers-2236Spo­leč­nost HTC VIVE před­sta­vi­la 7. září roz­ši­řu­jí­cí mo­du­ly pro ne­zá­vis­lý pro­fe­si­o­nál­ní he­ad­set HTC VIVE Focus 3. Nová roz­ší­ře­ní HTC VIVE Focus 3 Eye Trac­ker a VIVE Focus 3 Fa­cial Trac­ker he­ad­se­tu umož­ní sle­do­vá­ní po­hy­bu tváře i očí a je­jich pře­nos do vir­tu­ál­ní re­a­li­ty. Uži­va­te­lé se tak mohou těšit na při­ro­ze­něj­ší a ply­nu­lej­ší ko­mu­ni­ka­ci. Ná­po­moc­ný je nejen pře­nos mi­mi­ky a s ním i emocí, ale také pre­ciz­ní za­chy­ce­ní po­hy­bu rtů, který bude nyní od­po­ví­dat sdě­le­ní.

Díky tomu se HTC VIVE Focus 3 stává ide­ál­ním ře­še­ním pro vir­tu­ál­ní even­ty, vzdě­lá­vá­ní, vir­tu­ál­ní ko­mu­ni­ka­ci, nebo na­pří­klad pro zá­znam mi­mi­ky při mo­ti­on-cap­tu­re tvor­bě ani­mo­va­ných sním­ků.
Sle­do­vá­ní po­hy­bu očí navíc může vý­vo­já­řům usnad­nit vy­u­ži­tí vir­tu­ál­ní re­a­li­ty při te­ra­pii po­hy­bo­vě ome­ze­ných uži­va­te­lů a mar­ke­tingo­vým pro­fe­si­o­ná­lům na­bíd­ne cestu k prak­tic­ké­mu stu­diu uži­va­tel­ských pre­fe­ren­cí.

Přirozená komunikace a bezproblémové porozumění

HTC VIVE Focus 3 Fa­cial Trac­ker usnadňuje vy­ja­d­řo­vá­ní emocí při vir­tu­ál­ních se­tká­ních i pod­vě­do­mé čtení zá­mě­rů pro­tistra­ny. Jeho ka­me­ra do­ká­že za­chy­tit 38 nej­pod­stat­něj­ších rysů tváře na rtech, če­lis­ti, bradě, zu­bech a ja­zy­ku tak, aby co nej­věr­ně­ji pře­nes­la je­jich pohyb a kon­fi­gu­ra­ci na vir­tu­ál­ní­ho ava­ta­ra. Díky 60Hz frek­ven­ci to vše zvlád­ne v re­ál­ném čase s téměř nu­lo­vou la­ten­cí a tak usnad­ní ode­zí­rá­ní ze rtů, které při běžné ko­mu­ni­ka­ci dra­ma­tic­ky zlep­šu­je po­ro­zu­mě­ní mlu­ve­né­mu slovu. In­sta­la­ce roz­ši­řu­jí­cí­ho mo­du­lu je při­tom ve­li­ce snad­ná, stačí jej jed­no­du­še při­po­jit pro­střed­nic­tvím ve­sta­vě­né­ho USB-C portu.
Tech­no­lo­gie může po­má­hat i při po­u­ži­tí mimo sféru ko­mu­ni­ka­ce. Ty­pic­kým pří­kla­dem může být ná­cvik pre­zen­tač­ních do­ved­nos­tí, kde pro­fe­si­o­nál­ní před­ná­še­jí­cí ocení mož­nost pra­co­vat na své emoč­ní při­pra­ve­nos­ti a do­sáh­nout ná­sled­ně lep­ších vý­sled­ků.

Vyšší kvalita obrazu, ovládání pohledem i zdroj cenných dat

Díky HTC VIVE Pro Eye si dnes be­ne­fi­ty sle­do­vá­ní po­hy­bu očí do­ká­že před­sta­vit téměř každý. Patří mezi ně pře­de­vším pří­stup k vel­ké­mu množ­ství dat, která se hodí v nej­růz­něj­ších ob­las­tech pro­fe­si­o­nál­ní čin­nos­ti i zá­ba­vy. Pří­no­sy jsou ob­rov­ské, ať už se jedná o pros­tý pře­nos po­hy­bu očí a oč­ních víček na ava­ta­ra, vstup pro ovlá­dá­ní he­ad­se­tu han­di­ca­po­va­ným uži­va­te­lem, nebo mar­ke­tingo­vý vý­zkum zá­kaz­nic­ké­ho cho­vá­ní. To může být se sle­do­vá­ním po­hy­bu snad­no za­chy­ce­no pro­střed­nic­tvím te­pel­né mapy po­zor­nos­ti.
Vý­ho­dou, kte­rou ocení pře­de­vším vý­vo­já­ři, je i mož­nost vy­u­žít tak­zva­né FOV vy­kres­lo­vá­ní, které uži­va­te­lům zpro­střed­ku­je vyšší ob­ra­zo­vou kva­li­tu. Díky přes­ným in­for­ma­cím o po­hle­du uži­va­te­le se totiž může výkon HW sou­stře­dit sku­teč­ně na ta místa, která oko vnímá ostře a na pe­ri­fe­rii na­o­pak výkon ušet­řit.
VIVE Focus 3 Eye Trac­ker i VIVE Focus 3 Fa­cial Trac­ker při­chá­zí s pod­po­rou Unity, Unre­al Game En­gi­ne a Na­ti­ve díky kte­rým bude je­jich in­te­gra­ce otáz­kou oka­mži­ku. Ná­po­moc­ná je i pod­po­ra VIVE Wa­ve­SDK a chys­ta­né­ho Ope­nXR. Skvě­lou zprá­vou je pak bez­pro­blé­mo­vá spo­lu­prá­ce s PC VR apli­ka­ce­mi pro­střed­nic­tvím VIVE Busi­ness Stre­a­ming. Spo­leč­nos­ti, které dosud pro sle­do­vá­ní po­hy­bu očí vy­u­ží­va­li HTC VIVE Pro Eye tak budou svůj soft­ware schop­ni snad­no vy­u­žít i s nej­mo­der­něj­ším pro­fe­si­o­nál­ním he­ad­se­tem od HTC.

Bohatý ekosystém pro profesionální nasazení

VIVE Focus 3 se stává eta­lo­nem pro­fe­si­o­nál­ní­ho VR eko­sys­té­mu, který uspo­ko­jí ty nej­ná­roč­něj­ší. Od jeho před­sta­ve­ní spo­leč­nos­ti při­nes­la již 5 doplňují­cích za­ří­ze­ní, která jeho schop­nos­ti roz­ši­řu­jí da­le­ko za hra­ni­ce toho, co bylo s ne­zá­vis­lým he­ad­se­tem dosud možné. Herny oceňují Multi Bat­te­ry Char­ger umožňující na­bí­jet zá­ro­veň 4 ba­te­rie, ne­chy­bí VIVE Wrist trac­ker zdo­ko­na­lu­jí­cí sle­do­vá­ní po­hy­bu paží nebo prak­tic­ky ja­ké­ho­ko­li před­mě­tu, který je třeba pře­nést do vir­tu­ál­ní re­a­li­ty, ani prak­tic­ký kufřík pro snad­né pře­ná­še­ní he­ad­se­tu na cestách.
Na stra­ně soft­ware pak pro­fe­si­o­ná­lo­vé mohou snad­no vy­u­žít in­te­gro­va­nou tech­no­lo­gii sle­do­vá­ní rukou, pod­po­ru ote­vře­né­ho stan­dar­du Ope­nXR, ob­sáh­lé VIVE Wave SDK i sadu soft­ware pro bu­do­vá­ní Lo­cati­on-Based atrak­cí. Pro hro­mad­nou sprá­vu he­ad­se­tů lze vy­u­žít ja­ké­ko­li MDM ře­še­ní a díky ba­líč­ku VIVE Bus­si­ness Warran­ty and Ser­vi­ces si i pro­fe­si­o­nál­ní in­ves­tor může být jistý, že po dobu dvou let do­sta­ne v pří­pa­dě po­tře­by pl­no­hod­not­nou pod­po­ru a zrych­le­né ser­vis­ní ří­ze­ní.

Cena a dostupnost

VIVE Focus 3 Eye Trac­ker a VIVE Focus 3 Fa­cial Trac­ker je možné ob­jed­nat na strán­kách www.​vive.​com již dnes za cenu 309 € a 119 €.


Mohlo by vás zajímat: