Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

OSTROJ využívá k prototypování virtuální realitu

Pondělí, 03 Červen 2024 11:00

Tags: Dopravníkový systém | Model Obaly | Ostroj | Prototypování | Virtuální realita

Foto Dopravníkovy system-2423Opav­ský Os­t­roj zís­kal roz­sáh­lou za­káz­ku na do­dáv­ku kom­plex­ní­ho do­prav­ní­ko­vé­ho sys­té­mu pro au­to­ma­ti­za­ci vý­ro­by v Model Obaly. S po­mo­cí si­mu­lač­ní­ho pro­gra­mu a vir­tu­ál­ní re­a­li­ty na­vr­hl Os­t­roj ře­še­ní, které po­má­há vy­krýt do­čas­né pře­tí­že­ní mezi vý­rob­ní a ba­li­cí části linky tak, aby byla za­jiš­tě­na ply­nu­lost ce­lé­ho vý­rob­ní­ho pro­ce­su. Za­káz­ka, která bude re­a­li­zo­vá­na v re­kord­ním čase, má hod­no­tu bez­má­la 1 mi­li­on eur.

Do­prav­ní­ko­vý sys­tém bude in­sta­lo­ván ve vý­rob­ním zá­vo­dě v Mo­rav­ských Bu­dě­jo­vi­cích, kde zvýší ka­pa­ci­tu vý­ro­by a eli­mi­nu­je ztrá­to­vé časy při pře­pra­vě ma­te­ri­á­lu. Za­ří­ze­ní umož­ní efek­tiv­ní bu­f­fe­ro­vá­ní, tedy do­čas­né od­klá­dá­ní vý­rob­ků do spe­ci­ál­ních úlož­ných pro­sto­rů, čímž vý­raz­ně vzros­te efek­ti­vi­ta ba­li­cí linky.

Díky ino­va­tiv­ním prv­kům, jako je pře­pra­va ma­te­ri­á­lu v příč­ném směru a spe­ci­ál­ní pod­lo­že­ní pásu pro sní­že­ní tření, bude do­sa­že­no vy­so­ké ka­pa­ci­ty a sní­že­ní spo­tře­by ener­gie. Do­prav­ní­ko­vý sys­tém má délku téměř 250 metrů a pře­prav­ní rych­lost 62 palet za ho­di­nu. Cel­ko­vá délka pásu je při­tom bez­má­la 1000 metrů.

Sys­tém bude za­hr­no­vat více než 130 od­klá­da­cích míst, dva au­to­ma­tic­ké vo­zí­ky, do­prav­ní­ky, točny, pře­suv­ny a další prvky. K hlav­ním před­nos­tem patří také schop­nost pře­pra­vo­vat nadroz­měr­né nebo aty­pic­ké pa­le­ty. Za­ří­ze­ní je na­vr­že­no mo­du­lár­ně, aby jej bylo možné roz­ší­řit o další části, což do­vo­lí jeho fle­xi­bil­ní při­způ­so­be­ní bu­dou­cím po­ža­dav­kům zá­kaz­ní­ka.

Od pod­pi­su smlou­vy k pře­dá­ní uběh­ne sedm mě­sí­ců, za­káz­ka je tedy re­a­li­zo­vá­na ve velmi krát­kém čase. Do­dáv­ka za­hr­nu­je nejen vý­ro­bu a tes­to­vá­ní, ale i kom­plet­ní in­sta­la­ci a zpro­voz­ně­ní sys­té­mu.
Při re­a­li­za­ci pro­jek­tu vy­u­ží­va­jí kon­struk­té­ři z Os­t­ro­je mo­der­ní tech­no­lo­gie včet­ně vir­tu­ál­ní re­a­li­ty a si­mu­la­cí ve 3D pro op­ti­ma­li­za­ci ná­vrhů, je­jich pre­zen­ta­ci a kon­zul­ta­ce se zá­kaz­ní­kem. To umožňuje do­la­dit řadu de­tai­lů ještě před sa­mot­nou re­a­li­za­cí linky.

O společnosti OSTROJ

Os­t­roj patří k vý­znam­ným stro­jí­ren­ským fir­mám v České re­pub­li­ce. Na trhu pů­so­bí od roku 1948. Je ryze čes­kou ak­ci­o­vou spo­leč­nos­tí, její sídlo a vý­rob­ní závod se na­chá­zí v Opavě. Spo­leč­nost za­měst­ná­vá zhru­ba 800 pra­cov­ní­ků pře­de­vším z re­gi­o­nu Opav­ska a do­sa­hu­je tržeb na úrov­ni cca 1,6 mi­li­ar­dy Kč (rok 2022). Do vý­rob­ko­vé­ho port­fo­lia pěti di­vi­zí patří ši­ro­ká pa­le­ta vý­rob­ků, od opra­co­va­ných la­ko­va­ných sva­řen­ců, přes hyd­rau­lic­ké a tis­kař­ské válce, gal­va­nic­ké zin­ko­vá­ní, tvrdé chro­mo­vá­ní, přes­né ob­rá­bě­né dílce až po oce­lo­vé zá­pust­ko­vé vý­kov­ky a stro­je pro pod­zem­ní sta­vi­tel­ství a hlu­bin­nou těžbu.

 


Mohlo by vás zajímat: