Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Jarní slevy na VIVE XR Elite i VIVE Pro 2

Autor článku: HTC VIVE   
Středa, 20 Březen 2024 15:39

Tags: HTC Vive | Rozšířená realita | Virtuální realita | VIVE Pro 2 HMD | XR Elite

Pro2 fullkit key-visual-2412HTC VIVE od­star­to­va­la jaro sle­vo­vou akcí na pré­mi­o­vé he­ad­se­ty HTC VIVE XR Elite a HTC VIVE Pro 2 pro všech­ny ev­rop­ské zá­kaz­ní­ky. Ti si tak mohou do­přát ne­kom­pro­mis­ní PCVR se­sta­vu, up­gra­de stá­va­jí­cí se­sta­vy pro­střed­nic­tvím no­vé­ho he­ad­se­tu, nebo do­kon­ce nej­no­věj­ší XR he­ad­set za bez­kon­ku­renč­ní ceny. Akce, která trvá do 14. dubna 2024, je do­stup­ná již nyní na www.​VIVE.​com, v ob­cho­dě Alza.​cz a u dal­ších vy­bra­ných part­ne­rů.

V rámci sle­vo­vé akce na­bí­zí vý­rob­ce nej­no­věj­ší XR he­ad­set VIVE XR Elite s 300€ sle­vou za pou­hých 1149 €. Zá­jem­ci za tuto cenu do­sta­nou he­ad­set, pár ovla­da­čů, ba­te­rii i boč­ni­ce pro po­u­ži­tí v re­ži­mu leh­kých XR brýlí.

Nej­no­věj­ší he­ad­set vý­rob­ce se vy­zna­ču­je ex­trém­ní fle­xi­bi­li­tou. Kromě VR na­bíd­ne díky pl­no­ba­rev­né prů­hle­do­vé ka­me­ře pří­stup i k funk­cím roz­ší­ře­né re­a­li­ty. Jeho kom­pakt­ní a mo­du­lár­ní kon­struk­ce a mož­nost po­u­ži­tí jak sa­mo­stat­ně, tak v kom­bi­na­ci s PC ho při­tom činní ide­ál­ní vol­bou pro uži­va­te­le hle­da­jí­cí uni­ver­zál­ní he­ad­set na doma, i na cesty. Jeho 4K roz­li­še­ní, sle­do­vá­ní po­hy­bu rukou a mož­nos­tí trans­for­ma­ce na pár po­hl­cu­jí­cích brýlí s od­ní­ma­tel­ným ba­te­ri­o­vým úchy­tem při­tom na­bíd­ne i vir­tu­ál­ní 300­pal­co­vou ob­ra­zov­ku pro sle­do­vá­ní ob­sa­hu nejen z mo­bil­ní­ho te­le­fo­nu.
Na své si při­jdou i nad­šen­ci pro High­‑End PCVR. Ti se mohou těšit na ještě větší zvý­hod­ně­ní 500 €, díky kte­ré­mu si kom­plet­ní se­sta­vu VIVE Pro 2 Full Kit po­ří­dí za ne­bý­va­lých 1 039 € a zís­ka­jí i 2 mě­sí­ce před­plat­né­ho ve služ­bě VI­VEPORT In­fi­ni­ty.

Vý­rob­ce ne­za­po­mněl ani na stá­va­jí­cí uži­va­te­le star­ších PCVR he­ad­se­tů. Ti si nyní mohou do­přát 5K roz­li­še­ní, 120° zorné pole i ob­no­vo­va­cí frek­ven­ci 120 Hz he­ad­se­tu VIVE Pro 2 HMD za 599 € a ušet­řit tak 300 €.

Více in­for­ma­cí je k dis­po­zi­ci na vive.com.


Mohlo by vás zajímat: