Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Santiniho kaple ve virtuální a rozšířené realitě

Autor článku: FEL ČVUT / redakce   
Středa, 15 Květen 2024 15:49

Tags: FEL ČVUT | Open House Praha | Rozšířená realita | Santiniho kaple | Virtuální realita

Kaple Boziho hrobu v Praze-2420Fa­kul­ta elek­tro­tech­nic­ká ČVUT, v je­jímž are­á­lu se ba­rok­ní stav­ba na­chá­zí, je po­pr­vé před­sta­ví v so­bo­tu 18. květ­na 2024 během fes­ti­va­lu Open House Praha. Dílo Jana Bla­že­je San­ti­ni­ho Ai­che­la zpří­stup­ně­né pro všech­ny smys­ly – i tak lze chá­pat účel mo­bil­ní apli­ka­ce vy­u­ží­va­jí­cí roz­ší­ře­nou re­a­li­tu, nové webo­vé strán­ky s mož­nos­tí pro­hlí­že­ní 3D mo­de­lu ve vir­tu­ál­ní re­a­li­tě a hap­tic­ký model pro ne­vi­do­mé.

Všech­ny tyto in­for­mač­ní ná­stro­je vy­lep­ší zá­ži­tek z kaple Bo­ží­ho hrobu na Zde­ra­ze v Praze 2, kte­rou vy­tvo­řil ge­ni­ál­ní ar­chi­tekt před více než tři sta lety. Kromě kaple po­blíž Kar­lo­va ná­měs­tí opět na­bíd­ne FEL ČVUT zá­jem­cům a zá­jem­ky­ním o ar­chi­tek­tu­ru také pro­hlíd­ku la­bo­ra­to­ře vy­so­kých na­pě­tí v Praze 6 – Dej­vi­cích včet­ně atrak­tiv­ních uká­zek elek­tric­kých vý­bo­jů.

San­ti­ni­ho kaple se na­chá­zí v pro­sto­ru zad­ní­ho dvora pří­stup­né­ho jen za­měst­nan­cům a za­měst­nan­ky­ním fa­kul­ty. Fes­ti­val Open House Praha je vůbec první pří­le­ži­tost, kdy si ji může pro­hléd­nout ve­řej­nost, a to včet­ně na­hléd­nu­tí do in­te­ri­é­ru kaple. Ta je v sou­čas­né době prázd­ná a bude při­pra­vo­vá­na její re­kon­struk­ce.

Kaple Bo­ží­ho hrobu je jed­nou z mála při­po­mí­nek po­zo­ru­hod­ných a dra­ma­tic­kých dějin kláš­te­ra kři­žov­ní­ků na Zde­ra­ze. Je také oje­di­ně­lým svě­dec­tvím o za­nik­lé, avšak mi­mo­řád­ně za­jí­ma­vé stav­bě kos­te­la sv. Petra a Pavla, je­jímž au­to­rem byl vý­ji­meč­ný ar­chi­tekt Jan Bla­žej San­ti­ni-Ai­chel. Kos­tel byl bo­hu­žel v roce 1904 zbo­řen, avšak jeho po­do­ba se do­cho­va­la na fo­to­gra­fi­ích a do­bo­vém plánu. Díky nim víme, že se jed­na­lo o po­zo­ru­hod­nou stav­bu, která svým pro­sto­ro­vým ře­še­ním pa­t­ři­la do vr­chol­né fáze San­ti­ni­ho tvor­by. San­ti­ni­ho au­tor­ství je pa­tr­né i na do­cho­va­né kapli, která je sice věr­nou evo­ka­cí je­ruza­lém­ské­ho vzoru, avšak zá­ro­veň se vy­zna­ču­je dy­na­mic­ky kom­po­no­va­ným zá­vě­rem s ty­pic­kým san­ti­ni­ov­ským tvůr­čím ru­ko­pi­sem.

Jak vznikly digitální verze Kaple Božího hrobu

FEL ČVUT, fa­kul­ta vy­cho­vá­va­jí­cí špič­ko­vé in­for­ma­ti­ky a elek­tro­tech­ni­ky, vy­u­ži­la své kom­pe­ten­ce ve vý­zku­mu a vý­vo­ji vir­tu­ál­ní a roz­ší­ře­né re­a­li­ty k tvor­bě apli­ka­cí, které umož­ní lidem pro­hléd­nout si San­ti­ni­ho kapli i zpoza za­vře­né brány či si ji zob­ra­zit ve webo­vém pro­hlí­že­či pro­střed­nic­tvím brýlí na vir­tu­ál­ní re­a­li­tu. Pro tyto účely při­pra­vil dr. David Sed­lá­ček, ve­dou­cí VR la­bo­ra­to­ře ka­ted­ry po­čí­ta­čo­vé gra­fi­ky a in­ter­ak­ce na ČVUT FEL, nej­pr­ve 3D model stav­by.

kaple-boziho-hrobu-na-zderaze-2420

Prv­ním kro­kem bylo na­sní­má­ní kaple ve spo­lu­prá­ci s fir­mou Agent­Fly. Cel­ko­vě bylo po­ří­ze­no více než 900 fo­to­gra­fií ze země a ze vzdu­chu, do­pl­ně­ny byly 360° sní­má­ním po­mo­cí la­se­ro­vé­ho ske­ne­ru. Vý­sled­ný 3D model má více jak 230 mi­li­o­nů bodů. Pro ná­hled na webu je ale model s cca 240 ti­sí­ci troj­ú­hel­ní­ky. David Sed­lá­ček ve spo­lu­prá­ci s ko­le­gou z ka­ted­ry dr. Mi­lo­sla­vem Ma­cí­kem, který se spe­ci­a­li­zu­je na hma­to­vá roz­hra­ní pro ne­vi­do­mé, také vy­tis­kl model na 3D tis­kár­ně.

Di­gi­ta­li­zo­va­ný 3D model umo­ž­ňuje vir­tu­ál­ně vstou­pit do San­ti­ni­ho kaple a pro­chá­zet jí v pro­stře­dí webu. Pokud navíc máte 3D brýle pro vir­tu­ál­ní re­a­li­tu, je vní­má­ní ar­chi­tek­tu­ry o to in­ten­ziv­něj­ší. Mo­bil­ní apli­ka­ci za­lo­že­nou na roz­ší­ře­né re­a­li­tě nej­ví­ce ocení ná­vštěv­ní­ci na místě, když bude vstup­ní brána na dvůr za­vře­ná, pro­to­že do­ká­že vy­ma­zat tuto pře­káž­ku.

Apli­ka­ce pro roz­ší­ře­nou re­a­li­tu pro sys­témy iOS a An­dro­id je bez­plat­ná. Od­ka­zy ke sta­že­ní budou zve­řej­ně­ny na této strán­ce.


Mohlo by vás zajímat: