Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Studenti v roli astronautů ve virtuální realitě

Autor článku: FEL ČVUT   
Čtvrtek, 22 Únor 2024 15:10

Tags: ČVUT | Deloitte | FEL | Planetum | Space Shuttle | Virtuální realita

CVUT-wire screenshot 12-2408Prů­běh kos­mic­ké­ho letu, běžný život na oběž­né dráze, ale i ne­bez­pe­čí a ri­zi­ka, kte­rým mohou as­t­ro­nau­ti čelit, před­sta­vu­je nová apli­ka­ce vy­u­ží­va­jí­cí vir­tu­ál­ní re­a­li­tu. Na jejím vzni­ku se po­dí­le­li vý­zkum­ní­ci z ka­ted­ry po­čí­ta­čo­vé gra­fi­ky a in­ter­ak­ce Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké ČVUT v Praze ve spo­lu­prá­ci s po­ra­den­skou a tech­no­lo­gic­kou spo­leč­nos­tí De­lo­it­te.

Jako od­bor­ný ga­rant v pro­jek­tu fi­gu­ru­je Pla­ne­tum – Hvězdár­na a pla­ne­tári­um hl. města Prahy, která bude apli­ka­ci vy­u­ží­vat k po­pu­la­ri­za­ci vě­dec­kých témat spo­je­ných s vesmí­rem mezi stu­den­ty a žáky střed­ních a zá­klad­ních škol.

Tý­mo­vá mul­tipla­ye­ro­vá hra De­lo­it­te Space Shutt­le umož­ní dětem zažít vesmír jako nikdy před­tím. „Po na­sa­ze­ní ná­h­lav­ní soupra­vy se ocit­nou v pro­stře­dí in­spi­ro­va­ném Me­zi­ná­rod­ní vesmír­nou sta­ni­cí ISS, kde mají za úkol pro­vá­dět vě­dec­ké ex­pe­ri­men­ty, ob­dob­ně jako je plní sku­teč­ní as­t­ro­nau­ti,“ před­sta­vu­je apli­ka­ci dr. David Sed­lá­ček, ve­dou­cí la­bo­ra­to­ře vir­tu­ál­ní a roz­ší­ře­né re­a­li­ty Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké ČVUT.

V prů­bě­hu dvou let se na pro­gra­mo­vá­ní pro­stře­dí vý­znam­ně­ji po­dí­le­lo osm stu­den­tů a stu­den­tek po­čí­ta­čo­vé gra­fi­ky a in­ter­ak­ce, kteří se při im­ple­men­ta­ci ná­stro­jů vir­tu­ál­ní re­a­li­ty in­spi­ro­va­li videi z ISS. Au­to­rům šlo o vy­tvo­ře­ní au­ten­tic­ké­ho pro­stře­dí, které bude v účast­ní­cích vzbu­zo­vat silný zá­ži­tek z mise do vesmí­ru. K tomu patří zejmé­na si­mu­lo­va­ný stav bez­tí­že, ve kte­rém je po­tře­ba před­mě­ty uchy­tit s po­mo­cí su­ché­ho zipu, jinak by volně pla­va­ly ve vzdu­chu. Také lidé se musí na­u­čit po­hy­bo­vat v pro­sto­ru, od­rá­žet se od madel a při­dr­žo­vat se jich, což si po­měr­ně rych­le osvo­jí. Zá­ro­veň ne­by­ly vy­u­ži­ty všech­ny mož­nos­ti, které vir­tu­ál­ní re­a­li­ta na­bí­zí. Hra kupří­kla­du ne­u­možňuje hrá­čům ob­ra­cet se ve vzdu­chu, pro­to­že by to v nich vy­vo­lá­va­lo ne­vol­nost.

Aplikace bude dostupná na dvou středních školách a v Planetum

Aby mohla vir­tu­ál­ní mise na­bíd­nout re­a­lis­tic­ké, in­ter­ak­tiv­ní a sou­čas­ně zá­bav­né pro­stře­dí pro ob­je­vo­vá­ní kos­mic­kých ta­jem­ství, zkom­bi­no­va­li její au­to­ři dva scé­ná­ře – v tom prv­ním, edu­ka­tiv­ním, plní tříčlen­ná po­sád­ka vý­zkum­né úkoly a re­a­li­zu­je vě­dec­ké ex­pe­ri­men­ty. Druhý na­va­zu­jí­cí scé­nář pra­cu­je s dra­ma­tic­ký­mi prvky: as­t­ro­nau­ti v něm čelí hroz­bám, které ve vesmí­ru mohou na­stat: je­jich sta­ni­ci ohro­žu­je kos­mic­ké smetí, jsou vy­sta­ve­ni ra­di­a­ci a musí v ome­ze­ném čase opus­tit loď.

CVUT-03 SedlacekStudenti-2408

Jakmi­le se děj pře­klo­pí do úni­ko­vé hry, účast­ní­ci ve stavu ohro­že­ní musí spo­lu­pra­co­vat, pro­to­že ně­kte­ré úkoly nelze vy­ře­šit in­di­vi­du­ál­ně. Vy­nik­nou při­tom vlast­nos­ti, jako je je­jich men­tál­ní a psy­chic­ká odol­nost, schop­nost řešit pro­blémy pod tla­kem či tý­mo­vý duch.

Pla­ne­tum má v plánu novou apli­ka­ci v blíz­ké době vy­u­ží­vat pro ši­ro­kou ve­řej­nost ve vlast­ní vir­tu­ál­ní la­bo­ra­to­ři.  V rámci ak­ti­vit vzdě­lá­va­cí kan­ce­lá­ře Ev­rop­ské kos­mic­ké agen­tu­ry ESA pro Čes­kou re­pub­li­ku je již Jan Spra­tek, který v rámci au­tor­ské­ho týmu zod­po­ví­dal za od­bor­nou a fak­tic­kou strán­ku věci, v kon­tak­tu se dvěma střed­ní­mi ško­la­mi, které mají po­třeb­né tech­no­lo­gic­ké zá­ze­mí a jsou při­pra­ve­ny na­sa­dit apli­ka­ci do výuky nebo ji vy­u­žít jako prvek pro za­trak­tiv­ně­ní vesmír­ných témat – Gym­ná­zi­em Jo­se­fa Božka v Čes­kém Tě­ší­ně a Smí­chov­skou střed­ní prů­mys­lo­vou ško­lou a gym­ná­zi­em. Další roz­ší­ře­ní apli­ka­ce na střed­ní a zá­klad­ní školy je vá­zá­no na do­stup­nost vlast­ních vir­tu­ál­ních la­bo­ra­to­ří.

Podle Jana Sprat­ka jsou té­ma­ta vesmí­ru a pi­lo­to­va­ných kos­mic­kých letů pro děti velmi atrak­tiv­ní a je­jich pro­střed­nic­tvím lze bu­do­vat je­jich vztah k pří­rod­ním a tech­nic­kým před­mě­tům. Kos­mic­ká sta­ni­ce je jak vě­dec­ká la­bo­ra­toř, tak místo dob­ro­druž­ství a apli­ka­ce díky vir­tu­ál­ní re­a­li­tě spo­ju­je oba aspek­ty v jeden in­ten­ziv­ní zá­ži­tek. V kon­tex­tu sou­čas­ných do­stup­ných VR apli­ka­cí po­pu­la­ri­zu­jí­cích vesmír a as­t­ro­no­mii po­va­žu­je Jan Spra­tek novou apli­ka­ci z FEL ČVUT a De­lo­it­te za oje­di­ně­lou nejen v rámci České re­pub­li­ky, ale i glo­bál­ně.

Pod tlakem emocí se odhalí charakter

Apli­ka­ce umožňuje hrát nejen ve vir­tu­ál­ní re­a­li­tě, ale i na po­čí­ta­či do vir­tu­ál­ní­ho světa na­hlí­žet v módu po­zo­ro­va­te­le. Ti jsou k dis­po­zi­ci i pro pří­pad, kdy hráči po­tře­bu­jí radu; po­zo­ro­va­te­lé do­ká­žou po­mo­ci zven­čí, ale i po­su­zo­vat, jak mezi sebou hráči ko­mu­ni­ko­va­li, zda vy­stu­po­va­li tý­mo­vě, nebo spíše sami za sebe.

Pro po­zo­ro­va­te­le je cenné, že se účast­ní­ci po zhru­ba pěti až de­se­ti mi­nu­tách za­čnou cho­vat velmi au­ten­tic­ky. Jsou po­hl­ce­ni pro­stře­dím, které je pro ně zcela nové, a neví, jak se mají cho­vat a co jim při­ne­se plu­so­vé body. Pře­kva­pe­ní bylo, jaké emoce v nich do­ká­že hra vzbu­zo­vat.

Jakub Hr­di­na, ma­na­žer pro imer­ziv­ní tech­no­lo­gie De­lo­it­te, stál u zrodu ce­lé­ho pro­jek­tu, pů­vod­ně za­mýš­le­né­ho pro in­ter­ní účely, na­pří­klad pro účel ná­bo­ru nebo jako zpes­t­ře­ní při pří­le­ži­tos­tech, jako jsou te­am­bu­il­din­gy. Po­ra­den­ská a tech­no­lo­gic­ká spo­leč­nost De­lo­it­te v pro­jek­tu, který fi­nan­co­va­la, vidí po jeho do­kon­če­ní hlub­ší po­ten­ci­ál a dále jej pro­fi­lu­je jako služ­bu v ob­las­ti men­to­rin­gu a roz­vo­je lid­ských zdro­jů, která najde vy­u­ži­tí na stra­ně kli­en­tů. Jakub Hr­di­na je pře­svěd­čen, že ino­va­tiv­ní tech­no­lo­gie vir­tu­ál­ní či roz­ší­ře­né re­a­li­ty, které ga­mi­fi­ko­va­nou zá­bav­nou for­mou roz­ví­je­jí jed­not­liv­ce a týmy, brzy na­jdou uplat­ně­ní v šir­ším mě­řít­ku. I z těch­to dů­vo­dů bude úni­ko­vá hra z vesmí­ru do­stup­ná v an­g­lic­ké verzi pro me­zi­ná­rod­ní pu­b­li­kum.

Tvůrčí tým – scénář, požadavky:

Jan Spra­tek (Pla­ne­tum – Hvězdár­na a pla­ne­tári­um hl. města Prahy)
Jakub Hr­di­na (De­lo­it­te)
Miky Škoda

za FEL ČVUT:
Ur­šu­la Žá­kov­ská, dr. David Sed­lá­ček, Lukáš Po­spí­šil, Jan Toš­ner, Jan Hamet, Jozef Skála, Mar­ké­ta Ma­cho­vá, Bar­bo­ra Kou­del­ko­vá, Josef Bacík (stu­den­ti a ab­sol­ven­ti pro­gra­mu Ote­vře­ná in­for­ma­ti­ka a Soft­wa­ro­vé in­že­nýr­ství a tech­no­lo­gie).

 


Mohlo by vás zajímat: