Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

BenThor automation vzdělává pracovníky v prostředí VR

Autor článku: Siemens   
Úterý, 10 Říjen 2023 17:13

Tags: BenThor | BTver­se | Siemens | Technologie | Virtuální realita | Vzdělávání | Xcelerator

Siemens-Ben Thor-VR-2341Česká firma Ben­Thor au­to­mati­on uvádí na trh ino­va­tiv­ní ře­še­ní vir­tu­ál­ní re­a­li­ty pro vzdě­lá­vá­ní v prů­mys­lo­vých pro­vo­zech – BTver­se. BTver­se je ino­va­tiv­ní ře­še­ní pro vzdě­lá­vá­ní pra­cov­ní­ků v prů­mys­lo­vých pro­vo­zech, které kom­bi­nu­je tech­no­lo­gie vir­tu­ál­ní re­a­li­ty a ga­mi­fi­ka­ce s cílem vy­tvo­řit efek­tiv­ně atrak­tiv­ní způ­sob ško­le­ní pro pra­cov­ní­ky. Pra­cov­ní­ci se naučí ob­slu­ho­vat vý­rob­ní sys­témy a od­st­raňovat zá­va­dy v pro­stře­dí vir­tu­ál­ní re­a­li­ty.

Prak­tic­ky se jedná o si­mu­lá­tor vý­rob­ní tech­no­lo­gie. Ben­thor­Ver­se na­bí­zí bez­peč­né a efek­tiv­ní vzdě­lá­vá­ní bez nut­nos­ti kon­tak­tu s re­ál­ný­mi za­ří­ze­ní­mi.

Ře­še­ní BTver­se vy­u­ží­vá ná­stro­je z port­fo­lia Sie­mens Xce­le­ra­tor, které lze díky jed­not­ným tech­nic­kým stan­dar­dům a ote­vře­ným roz­hra­ním jed­no­du­še pro­po­jit. Ote­vře­nost, fle­xi­bi­li­ta a in­te­ro­pe­ra­bi­li­ta Sie­mens tech­no­lo­gií jsou klí­čem k vzni­ku ino­va­cí jako BTver­se.

Zá­kla­dem ře­še­ní BTver­se je di­gi­tál­ní dvoj­če sys­té­mu, na­pří­klad vý­rob­ní­ho za­ří­ze­ní, které je pře­ne­se­no do pro­stře­dí vir­tu­ál­ní re­a­li­ty. K této in­te­gra­ci ře­še­ní po­u­ží­vá soft­ware Sie­mens Tec­no­ma­tix Pro­cess Si­mu­la­te, ve kte­rém je na zá­kla­dě kon­strukč­ních vstu­pů nej­pr­ve zho­to­ven 3D model za­ří­ze­ní. Di­gi­tál­ní model poté vstu­pu­je do fáze vir­tu­ál­ní­ho zpro­voz­ně­ní, kde se do jed­not­li­vých kom­po­nent při­dá­vá lo­gic­ké cho­vá­ní od­po­ví­da­jí­cí co nej­ví­ce re­a­li­tě. Ná­sled­ně se celý model při­po­jí k soft­wa­ru PL­C­sim advan­ced a oži­vu­je se s kom­plet­ním lo­gic­kým cho­vá­ním a sig­ná­lo­vou vý­mě­nou. Na­ko­nec se kom­plet­ně při­pra­ve­ný a oži­ve­ný model – di­gi­tál­ní dvoj­če – im­por­tu­je do pro­stře­dí vir­tu­ál­ní re­a­li­ty.

BTver­se vy­u­ží­vá he­ad­set pro vir­tu­ál­ní re­a­li­tu XTAL od česko­‑ame­ric­ké spo­leč­nos­ti Vr­gi­neers, který spo­leč­nost vy­vi­nu­la na zá­kla­dě pri­o­rit pro­fe­si­o­nál­ních pi­lo­tů a in­struk­to­rů z me­zi­ná­rod­ní le­tec­ké ko­mu­ni­ty tak, aby splňoval nej­ná­roč­něj­ší po­ža­dav­ky kla­de­né na re­a­lis­tič­nost si­mu­la­ce. Kom­bi­na­ce BTVer­se a XTALu je díky za­bu­do­va­né­mu hand trac­kin­gu in­tu­i­tiv­ní a pro uži­va­te­le kom­fort­ní, pro­to­že nejsou po­tře­ba žádné kon­t­ro­le­ry.    

Pro do­sa­že­ní cílů vzdě­lá­vá­ní a jed­not­li­vých ško­le­ní jsou při­pra­ve­ny ga­mi­fi­ko­va­né scé­ná­ře, které po­má­ha­jí ope­rá­to­rům na­u­čit se správ­né­mu po­u­ží­vá­ní vý­rob­ní­ho sys­té­mu. Zá­sad­ní vý­ho­dou je kom­plex­ní a re­a­lis­tic­ké vir­tu­ál­ní pro­stře­dí, které za­hr­nu­je všech­ny dů­le­ži­té prvky vý­rob­ní­ho pro­ce­su. Účast­ní­ci ško­le­ní mohou s tě­mi­to prvky in­ter­a­go­vat a pro­vá­dět různé úkoly včet­ně ře­še­ní scé­ná­řů, které se mohou vy­skyt­nout v re­ál­ném pro­vo­zu.

BTver­se do­ká­že vy­tvo­řit kom­plex­ní a efek­tiv­ní sys­tém ško­le­ní pro pra­cov­ní­ky v prů­mys­lo­vých pro­vo­zech. Vir­tu­ál­ní pro­stře­dí a ga­mi­fi­ko­va­né prvky mo­ti­vu­jí pra­cov­ní­ky k učení se no­vých do­ved­nos­tí a zvy­šu­jí je­jich zájem o vzdě­lá­vá­ní.

Sie­mens Xce­le­ra­tor urych­lu­je vývoj i glo­bál­ní pro­dej ře­še­ní BTver­se. Si­e­mens Xce­le­ra­tor je ote­vře­ná di­gi­tál­ní ob­chod­ní plat­for­ma, která pro­po­ju­je zá­kaz­ní­ky, part­ne­ry a vý­vo­já­ře a po­sky­tu­je uni­kát­ní pro­stře­dí a stan­dar­dy pro efek­tiv­ní spo­lu­prá­ci na poli di­gi­ta­li­za­ce a ino­va­cí.

 


Mohlo by vás zajímat: