Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

OSTROJ „prodává“ automatizované linky ve VR

Autor článku: OSTROJ   
Pátek, 23 Únor 2024 15:03

Tags: Kontrola | Ostroj | Prezentace | Prodej | Simulace | Strojírenství | Virtuální realita

Foto OSTROJ  prodává  automatizovane linky ve VR-1-2408Stro­jí­ren­ský vý­rob­ce OS­T­ROJ za­po­ju­je vir­tu­ál­ní a roz­ší­ře­nou re­a­li­tu do ob­chod­ní­ho i vý­rob­ní­ho pro­ce­su. Vir­tu­ál­ní re­a­li­tu vy­u­ží­vá při pre­zen­ta­ci kom­plex­ních do­prav­ní­ko­vých linek a sys­té­mů zá­kaz­ní­kům. Roz­ší­ře­ná re­a­li­ta pak slou­ží k po­ho­to­vé a efek­tiv­ní kon­t­ro­le po­lo­to­va­rů během vý­ro­by.

Vir­tu­ál­ní re­a­li­ta pro au­to­ma­ti­zo­va­né linky

Spe­ci­a­li­zo­va­ný si­mu­lač­ní pro­gram po­má­há OS­T­RO­Ji rych­le na­vr­ho­vat a si­mu­lo­vat tok ma­te­ri­á­lu či práce lidí nebo ro­bo­tů na slo­ži­tých do­prav­ní­ko­vých lin­kách, na­pří­klad v prů­mys­lo­vých pro­vo­zech ve stro­jí­ren­ství, au­to­mo­ti­ve, po­tra­vi­nář­ství, ná­byt­kář­ství nebo far­ma­cii. Sys­tém bere v potaz veš­ke­ré vý­rob­ní prvky, včet­ně slo­ži­tých to­vár­ních dis­po­zic a do­ká­že před­po­vě­dět, které části linky jsou vy­tí­že­né nad­mí­ru, nebo kde na­o­pak vzni­ka­jí zby­teč­né pro­sto­je. OS­T­ROJ tak do­ká­že na­vrh­nout ma­xi­mál­ně efek­tiv­ní ře­še­ní. Zá­kaz­ník si poté může ta­ko­vý návrh pro­hléd­nout in­ter­ak­tiv­ně ve vir­tu­ál­ní re­a­li­tě, která mu po­sky­tu­je ná­hled do­prav­ní­ko­vé­ho sys­té­mu v re­ál­ném čase, v mě­řít­ku 1:1.

Foto OSTROJ  prodává  automatizovane linky ve VR-2-2408

V ne­dáv­ném pro­jek­tu pro vel­ké­ho e­‑com­mer­ce zá­kaz­ní­ka opa­v­ští kon­struk­té­ři na­vr­ho­va­li do­prav­ní­ko­vý sys­tém s 3000 metry do­prav­ní­ků a za­ří­ze­ní na ploše ne­ce­lých 30 000 m². Si­mu­la­ci pra­co­viš­tě, roz­mě­ry jed­not­li­vých do­prav­ní­ků, roz­mís­tě­ní ro­bo­tů… Celé kom­plex­ní ře­še­ní OS­T­ROJ od­pre­zen­to­val ve vir­tu­ál­ní re­a­li­tě. Zá­kaz­ník tak měl k dis­po­zi­ci re­le­vant­ní data a v pod­sta­tě ho­to­vé ře­še­ní ještě před sa­mot­nou re­a­li­za­cí.

Roz­ší­ře­ná re­a­li­ta pro pre­ciz­ní kon­t­ro­lu

Pro kon­t­ro­lu kva­li­ty vý­ro­by OS­T­ROJ pro změnu vy­u­ží­vá roz­ší­ře­nou re­a­li­tu, která mu umožňuje rych­lou a efek­tiv­ní kon­t­ro­lu po­lo­to­va­rů, sva­řen­ců a ho­to­vých vý­rob­ků přímo na pra­co­viš­ti, s vy­u­ži­tím zob­ra­ze­ní tzv. di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te. Podle Mar­ti­na Ště­pa­ní­ka, pro­jek­to­vé­ho ma­na­že­ra OS­T­RO­Je, roz­ší­ře­ná re­a­li­ta umožňuje rych­lou kon­t­ro­lu kva­li­ty v ja­ké­ko­liv fázi vý­ro­by. Na dis­ple­ji table­tu si kon­t­ro­lor zob­ra­zí di­gi­tál­ní model, tzv. „dvoj­če“ vý­rob­ku, přímo na místě. Může si obraz jak­ko­liv při­blí­žit a spe­ci­ál­ní soft­ware mu při sní­má­ní ka­me­rou na dis­ple­ji zob­ra­zu­je sou­lad nebo na­o­pak ne­sou­lad mezi vý­rob­kem a jeho 3D mo­de­lem. Jde o zá­sad­ní vy­lep­še­ní a zrych­le­ní ce­lé­ho pro­ce­su kon­t­ro­ly kva­li­ty, kdy není po­tře­ba vý­ro­bek pře­mis­ťo­vat na sta­no­viš­tě tech­nic­ké kon­t­ro­ly. Pro­ces me­zi­o­pe­rač­ní a vý­stup­ní kon­t­ro­ly tak OS­T­ROJ do­ká­že zkrá­tit až o dvě ho­di­ny v zá­vis­los­ti na slo­ži­tos­ti vý­rob­ku.

Opav­ská spo­leč­nost plá­nu­je dále roz­ši­řo­vat a zdo­ko­na­lo­vat vy­u­ži­tí těch­to tech­no­lo­gií, na­pří­klad pro svá ro­bo­tic­ká pra­co­viš­tě, s cílem zvý­šit cel­ko­vou efek­ti­vi­tu kon­t­rol­ních a vý­rob­ních pro­ce­sů a svou cel­ko­vou kon­ku­ren­ce­schop­nost.


Mohlo by vás zajímat: