Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

HTC VIVE XR Elite – nejvšestrannější nezávislá virtuální realita

Autor článku: Redakce   
Čtvrtek, 19 Leden 2023 17:36

Tags: Hardware | HTC | Metaverzum | Virtuální realita | Vive | VIVERSE | VR headset | XR Elite

VIVE-XR-Elite-landscape-2303HTC VIVE před­sta­vi­la nej­no­věj­ší pří­růs­tek do port­fo­lia špič­ko­vých VR he­ad­se­tů HTC VIVE XR Elite s 4K roz­li­še­ním a ino­va­tiv­ní mo­du­lár­ní kon­struk­cí 5. ledna na CES. XR Elite lze po­u­ží­vat nejen v po­do­bě sa­mo­stat­né­ho he­ad­se­tu, ale také ve formě le­houč­kých VR brýlí při práci s PC i kom­pa­ti­bil­ní­mi smart­pho­ny. Kva­li­ty ocení jak ná­roč­ní PCVR uži­va­te­lé, tak ti, kteří hle­da­jí roz­ptý­le­ní na cestách.

Sa­mo­zřej­mos­tí je přes­né 6DoF sle­do­vá­ní po­hy­bu v pro­sto­ru, při­ba­le­ných ovla­da­čů i sa­mot­ných rukou uži­va­te­le. He­ad­set se navíc ne­o­me­zu­je pouze na VR a při­dá­vá i MR (smí­še­nou re­a­li­tu), která pro­střed­nic­tvím pre­ciz­ní ba­rev­né prů­hle­do­vé ka­me­ry do­ká­že kom­bi­no­vat vir­tu­ál­ní svět s tím sku­teč­ným. Malý he­ad­set kom­bi­nu­je to nej­lep­ší ze všech ka­te­go­rií VR za­ří­ze­ní a před­sta­vu­je ide­ál­ní bránu do světa po­hl­cu­jí­cích zá­žit­ků ukry­tých ve VI­VER­SE, což je verze me­ta­ver­za HTC VIVE s nej­šir­ší­mi mož­nost­mi pří­stu­pu k ob­sa­hu, které za­hr­nu­jí i po­sled­ní tech­no­lo­gic­ké stan­dar­dy jako WiFi 6E.

VIVE-XR-Elite---carry-case-2303

Výkonné a všestranné XR řešení

VIVE XR Elite po­sou­vá vše­stran­nost na novou úroveň. Jeho pro­pra­co­va­ný mo­du­lár­ní de­sign na­bí­zí špič­ko­vé po­hod­lí a uni­kát­ní mož­nost pře­stav­by na ex­trém­ně mo­bil­ní le­houč­ké brýle. Stačí jed­no­du­še sejmout ba­te­rii a na­sa­dit pro­dlou­že­ní nožek s týl­ní­mi opěr­ka­mi. Pro na­pá­je­ní pak lze vy­u­žít power­ban­ku, či ja­ký­ko­li USB zdroj skrze USB-C ko­nek­tor ukry­tý v pravé no­žič­ce. Uži­va­tel si tak sám kdy­ko­li roz­hod­ne, která z kon­fi­gu­ra­cí bude nej­lé­pe vy­ho­vo­vat ak­tu­ál­ní si­tu­a­ci – doma, v kan­ce­lá­ři, nebo třeba v le­ta­dle.

V kom­plet­ní se­sta­vě s na­sa­ze­nou ba­te­rií ne­ne­chá VIVE XR Elite na po­chy­bách mi­lov­ní­ky špič­ko­vé­ho PCVR ani uži­va­te­le ne­zá­vis­lých he­ad­se­tů. Ti se mohou těšit na 110 FOV, 4K roz­li­še­ní a ob­no­vo­va­cí frek­ven­ci 90 Hz. Vý­rob­ce pa­ma­to­val sa­mo­zřej­mě i na kom­fort a er­go­no­mii. Celý he­ad­set váží včet­ně týlní ba­te­rie pou­hých 625 g, je per­fekt­ně vy­vá­že­ný a ne­chy­bí mu kromě ply­nu­lé­ho na­sta­ve­ní IPD ani di­optric­ké ko­rek­ce. Ostrý obraz ve vir­tu­ál­ní i smí­še­né re­a­li­tě si tak bez di­optric­kých brýlí vy­chut­ná každý. Skvě­lé zá­žit­ky pak do­kres­lí pře­pra­co­va­ný au­di­o­sys­tém se zvět­še­ný­mi re­pro­duk­to­ry, které na­bíd­nou vý­raz­něj­ší basy a smě­ro­vé audio pro­hlu­bu­jí­cí po­hl­ce­ní ja­kým­ko­li XR zá­žit­kem.

Precizní tracking, intuitivní ovládání a hodiny provozu

Pro přes­né sle­do­vá­ní po­hy­bu v pro­sto­ru je no­vin­ka vy­ba­ve­na 4 ši­ro­ko­úh­lý­mi ka­me­ra­mi, které doplňuje sen­zor vzdá­le­nos­ti a ba­rev­ná ka­me­ra pro re­a­lis­tic­ký MR prů­hled. Snad­no tak za­jis­tí nejen sle­do­vá­ní po­zi­ce v pro­sto­ru, ale také po­hy­bu rukou i ovla­da­čů či VIVE Wrist Trac­ke­ru. Ten lze nosit nejen na zá­pěs­tí, ale lze jej uchy­tit i na ja­ký­ko­li re­ál­ný ob­jekt, který je třeba do XR zá­žit­ků pře­nést. To vše doplňuje ka­pa­cit­ní sle­do­vá­ní po­hy­bu prstů na ovla­da­čích. VIVE XR Elite tak vý­vo­já­řům na­bí­zí ši­ro­ké mož­nos­ti, jak obo­ha­tit svůj soft­ware a na­bíd­nout uži­va­te­lům ohro­mu­jí­cí zku­še­nost.
Pod­stat­ný be­ne­fit HTC VIVE XR Elite před­sta­vu­je i pro­myš­le­ný sys­tém na­pá­je­ní umožňující vy­mě­nit ba­te­rii za běhu. Ta se chlu­bí 2h vý­dr­ží při plném XR vy­u­ži­tí, rych­lým 30W do­bí­je­ním a pod­po­rou Power De­li­ve­ry. Již nikdy se tak uži­va­te­li ne­sta­ne, že by mu ba­te­rie ne­sta­či­la. Jed­no­du­še sáhne po ná­hrad­ní, nebo ji do­čas­ně na­hra­dí power­ban­kou či na­pá­je­cím USB adap­té­rem. To vše bez nut­nos­ti vy­pnout he­ad­set nebo bě­ží­cí apli­ka­ci.

Stačí vkročit do VIVERSE

HTC VIVE XR Elite spo­ju­je to nej­lep­ší z HW a SW ino­va­cí vý­rob­ce tak, aby uži­va­te­lé mohli snad­no na­sa­dit he­ad­set a ihned se po­no­řit do vlast­ní­ho XR dob­ro­druž­ství skrze VI­VER­SE.
Po na­sa­ze­ní he­ad­se­tu se uži­va­te­lé ob­je­ví ve vlast­ním spo­le­čen­ském pro­sto­ru, který si budou moci upra­vit a vy­zdo­bit dle vlast­ní­ho vkusu. Pro spuš­tě­ní XR her a dal­ších zá­žit­ků při­tom bude sta­čit po­hléd­nout na po­li­ci s je­jich zá­stup­ci, nebo se roz­hléd­nout po ob­ra­zech na stě­nách, které lze vy­u­žít jako por­tál do no­vých světů. De­di­ko­va­ná obý­va­cí část při­tom na­bíd­ne mož­nost po­zvat přá­te­le na vir­tu­ál­ní ná­vště­vu a užít si pár spo­leč­ných chvil i mož­nost vydat se do dru­hé­ho patra a zkon­t­ro­lo­vat pra­cov­ní po­vin­nos­ti ak­tu­ál­ní­ho dne.
Bu­douc­nost VI­VER­SE by měla na­pl­nit vizi ote­vře­né­ho, in­te­ro­pe­ra­bil­ní­ho, ná­pa­di­té­ho me­ta­ver­za a proto na jeho roz­vo­ji HTC spo­lu­pra­cu­je s mnoha tech­no­lo­gic­ký­mi i ob­sa­ho­vý­mi part­ne­ry.

VIVERSE vývoj a optimalizace

Ote­vře­nost VI­VER­SE ilu­stru­je i jeho ve­dou­cí po­sta­ve­ní v pod­po­ře stan­dar­dů Ope­nXR i WebXR a jeho do­stup­nost skrze ši­ro­kou škálu za­ří­ze­ní, které dis­po­nu­jí pod­po­rou webo­vé­ho pro­hlí­že­če. Mezi part­ne­ry HTC při vý­vo­ji patří na­pří­klad spo­leč­nost VRoid Stu­di­os, která se spe­ci­a­li­zu­je na vývoj po­stav a umož­ni­la snad­ný im­port VI­VER­SE ava­ta­rů s vy­u­ži­tím ote­vře­né­ho VRM stan­dar­du. Spo­leč­nost Sket­ch­fab pak stojí za mož­nos­tí bez­plat­ně im­por­to­vat do vir­tu­ál­ní­ho do­mo­va uži­va­te­lů nej­růz­něj­ší 3D ob­jek­ty.
HTC se také spo­ji­lo se spo­leč­nos­tí La­mi­na1, za­lo­že­nou au­to­rem knihy Snow Crash Ne­a­lem Ste­phen­so­nem, který je zá­ro­veň au­to­rem ter­mí­nu me­ta­ver­zum a kryp­to prů­kop­ní­kem Pe­te­rem Ves­se­ne­sem. VI­VER­SE bude vy­u­ží­vat ná­stro­je La­mi­na1 layer one, které za­jis­tí kom­pa­ti­bi­li­tu při pře­no­su di­gi­tál­ních aktiv (ava­ta­ři, ob­le­če­ní, umě­lec­ká díla atd.) při pře­chá­ze­ní mezi jed­not­li­vý­mi světy me­ta­ver­za. To je ne­zbyt­ný před­po­klad pro rych­lý roz­voj spo­le­čen­ské­ho me­ta­ver­za.

Cena a dostupnost

VIVE XR Elite bude do­stup­ný v rámci předob­jed­ná­vek od 5. ledna na strán­kách vive.​com a u vy­bra­ných part­ne­rů za cenu 34 999 Kč.
Do­dáv­ky budou za­há­je­ny kon­cem února.
Sou­čás­tí ba­le­ní bude he­ad­set, dva po­hy­bo­vé ovla­da­če a na­bí­je­cí ko­léb­ka pro ba­te­rii.
VIVE XR Elite bude do­stup­ný i fi­rem­ním zá­kaz­ní­kům a v prů­bě­hu roku 2023 spo­leč­nost od­ha­lí i roz­ši­řu­jí­cí pří­slu­šen­ství pro sle­do­vá­ní po­hy­bu očí a ob­li­če­je.


Mohlo by vás zajímat: