Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Schneider Geospatial kupuje PeopleGIS

Autor článku: Redakce   
Pátek, 09 Červen 2023 13:39

Tags: Akvizice | Geospatial | PeopleGIS | Schneider | SimpliCITY | Správa majetku

PeopleGIS SimpliCITY-2323Schne­i­der Geo­spa­tial se síd­lem v In­di­a­na­po­li­su, před­ní po­sky­to­va­tel ge­o­prosto­ro­vých ře­še­ní a ře­še­ní pro sprá­vu po­zem­ků, ozná­mil úspěš­nou akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti Peo­ple­GIS se síd­lem v Mas­sa­chu­setts, vý­znam­né­ho hráče v ob­las­ti soft­wa­ru pro sprá­vu ma­jet­ku. Tento stra­te­gic­ký krok zna­me­ná vstup Schne­i­der Geo­spa­ti­a­lu do ob­las­ti sprá­vy ma­jet­ku a vy­tvá­ří před­po­kla­dy pro rych­lej­ší růst a ino­va­ce.

Akvi­zi­ce Peo­ple­GI­Su do­ko­na­le za­pa­dá do vize Schne­i­der Geo­spa­ti­a­lu roz­ši­řo­vat své mož­nos­ti a po­sky­to­vat kom­plex­ní ře­še­ní, která splňují vy­ví­je­jí­cí se po­tře­by kli­en­tů. In­te­gra­cí od­bor­ných zna­los­tí Peo­ple­GI­Su, jeho zku­še­nos­tí v oboru a za­ve­de­né kli­ent­ské zá­klad­ny po­si­lu­je Schne­i­der Geo­spa­tial svou po­zi­ci sku­teč­né­ho lídra v ge­o­prosto­ro­vém prů­mys­lu.

V rámci akvi­zi­ce zís­ká­vá Schne­i­der Geo­spa­tial pří­stup k ro­bust­ní sadě ná­stro­jů pro sprá­vu ma­jet­ku včet­ně re­no­mo­va­ných soft­wa­ro­vých ře­še­ní Sim­pli­CI­TY. Toto roz­ší­ře­né port­fo­lio umožňuje Schne­i­der Geo­spa­ti­a­lu po­sky­to­vat kom­plex­ní ře­še­ní, která ze­fek­tivňují pra­cov­ní po­stu­py sprá­vy ma­jet­ku, op­ti­ma­li­zu­jí roz­ho­do­va­cí pro­ce­sy a zvy­šu­jí pro­voz­ní efek­ti­vi­tu kli­en­tů z růz­ných od­vět­ví.

Kli­en­ti Schne­i­der Geo­spa­ti­a­lu i Peo­ple­GI­Su mohou oče­ká­vat bez­pro­blé­mo­vý pře­chod, pro­to­že obě spo­leč­nos­ti spo­lu­pra­cu­jí na in­te­gra­ci tech­no­lo­gií, od­bor­ných zna­los­tí a osvěd­če­ných po­stu­pů. Schne­i­der Geo­spa­tial je i na­dá­le od­hod­lán po­sky­to­vat vý­ji­meč­né služ­by, udr­žo­vat pevné vzta­hy s kli­en­ty a za­jis­tit hlad­ký prů­běh ce­lé­ho pro­ce­su pře­cho­du.

Ofi­ci­ál­ní tis­ko­vá zprá­va ná­sle­du­je po řadě ko­mu­ni­kač­ních ak­ti­vit, je­jichž cílem bylo in­for­mo­vat kli­en­ty, part­ne­ry a zú­čast­ně­né stra­ny o akvi­zi­ci. Schne­i­der Geo­spa­tial je nad­šen mož­nost­mi, které se před ním ote­ví­ra­jí, a na­dá­le se snaží o úspěch svých kli­en­tů pro­střed­nic­tvím trans­for­mač­ních ge­o­prosto­ro­vých ře­še­ní.Mohlo by vás zajímat: