Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

V soutěži Samsungu zvítězil „chytrý patník“

Autor článku: Samsung   
Úterý, 09 Květen 2023 01:33

Tags: Samsung | Solve for Tommorow | Soutěž | Středoškoláci

TZ SFT 2023 Vitezny tym REFUTURE-2319Ve fi­ná­le pro­gra­mu Sam­sung Solve for To­morrow pro mladé Čechy a Slo­vá­ky před­sta­vi­lo své ná­pa­dy „pro udr­ži­tel­nou bu­douc­nost“ deset stu­dent­ských týmů. Zví­tě­zil pro­jekt stře­do­ško­lá­ků z Čes­ko­slo­van­ské aka­de­mie ob­chod­ní v Praze 2 – z recyklo­va­ných ma­te­ri­á­lů zho­to­vi­li mul­ti­funkč­ní pat­ník, který má po­ten­ci­ál zvý­šit bez­peč­nost na čes­kých sil­ni­cích.

O ví­tě­zi roz­hod­la od­bor­ná po­ro­ta slo­že­ná z ve­de­ní spo­leč­nos­ti Sam­sung a vzdě­lá­va­cí or­ga­ni­za­ce Ju­ni­or Achie­ve­ment na zá­kla­dě ži­vých pre­zen­ta­cí v ino­va­tiv­ních pro­sto­rách smí­chov­ské Next zone 18. dubna.
Dru­hou příč­ku ob­sa­di­li gym­na­zis­té z Bra­ti­sla­vy, kteří vy­mys­le­li apli­ka­ci pod­ně­cu­jí­cí eko­lo­gic­ké cho­vá­ní v ko­mu­ni­tě. Třetí místo vy­bo­jo­va­li stu­den­ti z Prahy 5 s apli­ka­cí pro lidi s re­spi­rač­ní­mi, kar­di­o­vasku­lár­ní­mi a dal­ší­mi one­moc­ně­ní­mi sle­du­jí­cí kva­li­tu ovzdu­ší.

Na svých pro­jek­tech týmy pra­co­va­ly půl roku. Za­čí­na­ly s pou­hou myš­len­kou, jak a kde by nové tech­no­lo­gie mohly lidem po­mo­ci. V pro­gra­mu se účast­ní­ci na­u­či­li me­to­di­ku De­sign Thin­king, za­mě­ře­nou na na­pl­ně­ní po­třeb cí­lo­vé sku­pi­ny, a podle ní s pod­po­rou men­to­rů svůj pro­jekt roz­ví­je­li.

Čle­no­vé všech třech úspěš­ných týmů byli oce­ně­ni table­ty, slu­chát­ky a chyt­rý­mi ho­din­ka­mi. Zá­ro­veň tyto týmy po­stou­pi­ly do ev­rop­ské­ho fi­ná­le pro­gra­mu Solve for To­morrow a také zís­ka­ly po­zván­ku od za­měst­nan­ců a ve­de­ní Sam­sun­gu na osob­ní pro­hlíd­ku fi­rem­ních pra­co­višť v Praze a Bra­ti­sla­vě.

Další roč­ník stu­dent­ské sou­tě­že pro stře­do­ško­lá­ky z Čech a Slo­ven­ska začne s novým škol­ním rokem, veš­ke­ré in­for­ma­ce k při­hla­šo­vá­ní a ter­mí­nům budou uve­de­ny na webu pro­gra­mu www.solvefortomorrow.cz.

Vítězové programu Solve for Tomorrow 2022/23

Umístění Název týmu / video PROJEKT  ŠKOLA
 1  REFUTURE výroba filamentů do 3D tiskáren – patníky z filamentu + plašička Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, Praha 2
 2  SYVILLO denní ekologické úlohy zábavnou formou v aplikaci MTAG - ZS a Gymnázium, Bratislava
 3  DUSTIFY aplikace ke sledování znečištění ovzduší Smíchovská střední průmyslová škola a Gymnázium Jana Nerudy, Praha 5

Mohlo by vás zajímat: