Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

14. ročník soutěže Cena Josepha Fouriera v přípravách

Autor článku: Eviden   
Pondělí, 26 Únor 2024 23:29

Tags: Cena Josepha Fouriera | Eviden | Počítačová věda | Soutěž

Eviden Cena Josepha Fouriera 2023-2409Spo­leč­ně s Fran­couz­ským vel­vy­sla­nec­tvím ocení Evi­den mladé vědce z ob­las­ti po­čí­ta­čo­vých věd v rámci sou­tě­že Cena Jo­se­pha Fou­rie­ra. Ví­tě­zo­vé nej­lep­ších prací oce­ně­ní pře­vez­mou 24. červ­na 2024 na ce­re­mo­ni­á­lu v pro­sto­rách Fran­couz­ské­ho vel­vy­sla­nec­tví v Praze. Ce­re­mo­ni­á­lu bude před­se­dat vel­vy­sla­nec Fran­cie v České re­pub­li­ce spolu s ini­ci­á­to­rem celé akce a no­si­te­lem No­be­lo­vy ceny Jean­‑Marie Leh­nem.

„Na Cenu Jo­se­pha Fou­rie­ra se vždy velmi tě­ší­me. Je fas­ci­nu­jí­cí, kolik vy­so­ce ta­len­to­va­ných a od­hod­la­ných mla­dých vědců u nás máme a na jak pří­nos­ných vě­dec­kých pro­jek­tech pra­cu­jí. Je naší milou po­vin­nos­tí ta­ko­vé je­din­ce vy­hle­dá­vat, oceňovat a co možná nej­ví­ce je pod­po­ro­vat v další vě­dec­ké ka­ri­é­ře,“ říká Ja­ro­slav Voj­těch, ve­dou­cí od­dě­le­ní HPC & Big Data spo­leč­nos­ti Evi­den v České re­pub­li­ce.

Cílem sou­tě­že je oce­nit mi­mo­řád­né vě­dec­ké práce se spe­ci­ál­ním za­mě­ře­ním na umě­lou in­te­li­gen­ci, po­čí­ta­čo­vé sys­témy a sítě, ky­ber­bez­peč­nost, da­ta­bá­zo­vé sys­témy, in­ter­ak­ci člo­věk­‑po­čí­tač, gra­fi­ku, nu­me­ric­kou ana­lý­zu, pro­gra­mo­va­cí ja­zy­ky, soft­wa­ro­vé in­že­nýr­ství, bi­o­in­for­ma­ti­ku a po­čí­ta­čo­vou te­o­rii.

Své stu­den­ty mohou do sou­tě­že při­hlá­sit všech­ny vý­zkum­né a vy­so­ko­škol­ské in­sti­tu­ce v České re­pub­li­ce. Účast­nit se mohou stu­den­ti dok­tor­ské­ho stu­dij­ní­ho pro­gra­mu nebo úspěš­ní ab­sol­ven­ti z let 2022 a 2023, je­jichž vý­zkum se týká ně­kte­ré z výše uve­de­ných ob­las­tí a v den 1. květ­na 2024 budou mlad­ší 33 let.

Od­mě­ny, které če­ka­jí na vý­her­ce Ceny Jo­se­pha Fou­rie­ra 2024:

1. místo: 65 000 Kč + mě­síč­ní sti­pen­di­um na vý­zkum­nou stáž
2. místo: 40 000 Kč + mě­síč­ní sti­pen­di­um na vý­zkum­nou stáž
3. místo: 25 000 Kč

Zvlášt­ní cena IT4In­no­vati­ons: 250 000 vý­po­čet­ních hodin na su­per­po­čí­ta­či v Ná­rod­ním su­per­po­čí­ta­čo­vém cen­t­ru IT4In­no­vati­ons v Os­t­ra­vě

Ceny pro vý­her­ce poskytuje přímo Evi­den.

V loňském roce za­u­jal první místo Lukáš Picek ze Zá­pa­do­čes­ké uni­ver­zi­ty v Plzni (Fa­kul­ta apli­ko­va­ných věd) díky svým ino­va­tiv­ním me­to­dám roz­po­zná­vá­ní bi­o­lo­gic­kých druhů po­mo­cí stro­jo­vé­ho učení a po­čí­ta­čo­vé­ho vi­dě­ní, které při­spě­ly k mo­ni­to­ro­vá­ní bi­o­lo­gic­ké roz­ma­ni­tos­ti a ochra­ně pří­ro­dy.
„Ač­ko­liv by někdo mohl říci, že oce­ně­ní se pro­je­ví pouze jed­ním novým řád­kem ve vašem ži­vo­to­pi­se, já si mys­lím, že oce­ně­ní kromě pres­ti­že a uzná­ní ve vě­dec­ké ko­mu­ni­tě ote­ví­rá dveře k dal­ším pří­le­ži­tos­tem a spo­lu­pra­cím, a to jak na ná­rod­ní, tak i me­zi­ná­rod­ní úrov­ni,“ říká Lukáš Picek, loňský vítěz Ceny Jo­se­pha Fou­rie­ra.

In­for­ma­ce tý­ka­jí­cí se při­hlá­še­ní do sou­tě­že Cena Jo­se­pha Fou­rie­ra jsou k dis­po­zi­ci zde.


Mohlo by vás zajímat: