Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Kreativní soutěž v projektování plná moderních PLM a BIM technologií

Autor článku: Petr Fořt   
Pondělí, 15 Duben 2024 23:30

Tags: BIM | Digitální prototyp | PLM | Soutěž | VOŠ a SPŠ | Žďár nad Sázavou

PF-image 001-2416Od­bor­né na­sa­ze­ní mo­der­ních metod pro­jek­to­vá­ní s vy­u­ži­tím di­gi­tál­ních tech­no­lo­gií v tech­nic­ké praxi po­sky­tu­je na­příč re­a­li­zač­ním týmem řadu za­jí­ma­vých mož­nos­tí. VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou při­pra­vi­la pro své stu­den­ty za­jí­ma­vý sou­těž­ní den. Hlav­ním cílem tře­tí­ho roč­ní­ku sou­tě­že v pro­jek­to­vá­ní s vy­u­ži­tím PLM a BIM tech­no­lo­gií bylo zpra­co­vat kre­a­tiv­ní pro­jekt s vy­u­ži­tím po­stu­pů za­lo­že­ných na tvor­bě di­gi­tál­ní­ho pro­to­ty­pu.

Škola patří dlou­ho­do­bě k pra­co­viš­tím vy­u­ží­va­jí­cím ve výuce po­stu­pů a stra­te­gie zpra­co­vá­ní di­gi­tál­ní­ho pro­to­ty­pu, a to jak v ob­las­ti PLM, tak v ob­las­ti BIM. Od­bor­ná výuka je na škole svá­zá­na s více jak tři­ce­ti­le­tou tra­di­cí roz­vo­je těch­to tech­no­lo­gií v ČR. Sou­tě­ží­cí z řad stu­den­tů školy si mohli podle svého zájmu vy­brat ze dvou sa­mo­stat­ných ka­te­go­rií.

Projekt RC automobilu řešený s využitím PLM

Pro­jek­to­vá­ní s vy­u­ži­tím PLM po­stu­pů a soft­warových ná­stro­jů bylo vě­no­vá­no ře­še­ní sa­mo­stat­né­ho úkolu zpra­co­vá­ní pro­jek­tu ma­lé­ho RC au­to­mo­bi­lu s ří­ze­nou před­ní ná­pra­vou a po­ho­nem dvěma elek­tro­mo­to­ry s pře­vo­dov­ka­mi. Stu­den­ti byli ome­ze­ni při re­a­li­za­ci pro­jek­tu vstup­ní­mi po­ža­dav­ky na vy­u­ži­tí stan­dar­di­zo­va­né­ho po­ho­nu, apli­ko­va­né na náhon kol a ří­ze­ní před­ní ná­pra­vy. Vlast­ní au­to­mo­bil měl být tech­nic­ky řešen jako ex­pe­dič­ní off­road pro dlou­ho­do­bé ces­to­vá­ní v te­ré­nu.

PF-image 001--2416
První sou­těž­ní ka­te­go­rie byla vě­no­vá­na zpra­co­vá­ní PLM pro­jek­tu te­rén­ní­ho RC au­to­mo­bi­lu

Pro ře­še­ní di­gi­tál­ní­ho PLM pro­to­ty­pu měli stu­den­ti k dis­po­zi­ci nej­no­věj­ší řadu soft­waru od spo­leč­nos­ti Au­to­de­sk. Pro kon­struk­ci vý­rob­ku byla pri­már­ně vy­u­ži­ta apli­ka­ce Au­to­de­sk In­ven­tor, jejíž výuka má na naší škole dlou­ho­do­bou tra­di­ci, a to jak v běžné výuce, tak při re­a­li­za­ci ma­tu­rit­ních pro­jek­tů. Stu­den­ti měli na zpra­co­vá­ní kon­cep­tu pod­voz­ku mo­de­lu a de­sig­nu jeho ka­ro­se­rie čtyři ho­di­ny čis­té­ho času. Za tuto dobu měli pra­co­vat kon­strukč­ní návrh pod­voz­ku s uchy­ce­ním po­ho­nu a zá­klad­ní stu­dii ří­ze­né před­ní ná­pra­vy včet­ně kon­cep­tu ka­ro­se­rie au­to­mo­bi­lu a pro­vést jed­no­du­chou ma­te­ri­á­lo­vou vi­zu­a­li­za­ci.
Jako stě­žej­ní fáze zvlád­nu­tí úkolu se uká­zal v prů­bě­hu sou­tě­že správ­ně při­pra­ve­ný 3D kon­cept au­to­mo­bi­lu vy­tvo­ře­ný s ohle­dem na vstup­ní po­ža­dav­ky za­dá­ní pro­jek­tu. V této ob­las­ti po­sky­tu­jí PLM ná­stro­je skvě­lé mož­nos­ti práce a mo­di­fi­ka­ce růz­ných scé­ná­řů ře­še­ní pro­jek­tu. Pře­de­vším apli­ka­ce po­stu­pů adap­tiv­ní­ho mo­de­lo­vá­ní v kom­bi­na­ci s čás­teč­nou pa­ra­me­t­ri­za­cí se uká­za­la jako me­to­da vý­raz­ně ovlivňující rych­lost tvor­by kon­cepč­ní­ho ná­vr­hu.

Rodinný penzion v podání BIM nástrojů

Dru­hou sou­těž­ní ka­te­go­rii jsme vě­no­va­li pro­jek­tu di­gi­tál­ní­ho pro­to­ty­pu bu­do­vy zpra­co­va­né­ho s vy­u­ži­tím BIM apli­ka­ce Au­to­de­sk Revit. Výuka to­ho­to soft­waru má na VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou při­bliž­ně dva­nác­ti­le­tou tra­di­ci. Zá­kla­dy BIM jsou vy­u­čo­vá­ny na­příč tech­nic­ký­mi obory s ohle­dem na je­jich spe­ci­a­li­za­ci. BIM po­stu­py se uka­zu­jí nejen jako skvě­lý ná­stroj při ře­še­ní pro­jek­tu vlast­ní bu­do­vy, ale také jako vý­bor­ný pro­stře­dek pro pří­pra­vu kom­plex­něj­ších re­a­li­zač­ních pro­jek­tů zá­stav­by vý­rob­ních pro­ce­sů a in­frastruk­tur ve spo­je­ní s PLM daty.

PF-image 005-2416
Druhá sou­těž­ní ka­te­go­rie byla vě­no­vá­na zpra­co­vá­ní BIM pro­jek­tu ro­din­né­ho pen­zi­o­nu

Hlav­ním úko­lem stu­den­tů bylo v prů­bě­hu čtyř hodin vy­tvo­řit kon­cept BIM pro­jek­tu ma­lé­ho ro­din­né­ho pen­zi­o­nu ur­če­né­ho pro uby­to­vá­ní v šesti sa­mo­stat­ných po­ko­jích s in­te­gro­va­ným so­ci­ál­ním TZB vy­ba­ve­ním. Sou­čás­tí byl také větší apartmán a re­la­xač­ní letní te­ra­sa pro hosty. Na zá­kla­dě těch­to ome­zu­jí­cích pod­mí­nek měli stu­den­ti mož­nost zpra­co­vat vlast­ní pro­jekt.

Závěrem

Zpra­co­vá­ní di­gi­tál­ní­ho pro­to­ty­pu je na plat­for­mě výuky skvě­lým ná­stro­jem při ře­še­ní stu­dent­ských pro­jek­tů a mo­der­ni­za­ce od­bor­né výuky s vy­u­ži­tím di­gi­tál­ních tech­no­lo­gií. Na­sa­ze­ní tvor­by di­gi­tál­ních pro­to­ty­pů po­sky­tu­je vý­bor­né mož­nos­ti a kva­li­ta­tiv­ní posun v kom­plex­ním po­pi­su ře­še­né­ho pro­jek­tu. Ať se již jedná o prů­mys­lo­vé PLM ná­stro­je, nebo BIM v ob­las­ti vý­stav­by, jde o vy­so­ce pře­hled­né a ná­zor­né po­stu­py ve­dou­cí ke kom­plet­ní­mu po­pi­su pro­jek­tu po­mo­cí 2D, 3D dat a atri­bu­tů. Tyto in­for­ma­ce lze ve vý­cho­zí části pro­jek­tu vy­u­žít na­pří­klad v rámci pr­vot­ních kon­zul­ta­cí se zá­kaz­ní­ky, pro vlast­ní re­a­li­za­ci pro­jek­tu, pří­pad­ně v rámci jeho užití.

PF-image 006-2416
V prů­bě­hu sou­tě­že vznik­la řada pěk­ných pro­jek­tů

Zá­vě­rem nám do­vol­te po­dě­ko­vá­ní všem našim stu­den­tům za účast na tře­tím roč­ní­ku sou­tě­že. V ka­te­go­rii PLM zví­tě­zil David Rykr ná­sle­do­va­ný Jiřím Kol­kem a Fi­li­pem Jan­dou. V ka­te­go­rii BIM zví­tě­zil David Srn­ský ná­sle­do­va­ný Pavlem Pou­lem. Rádi bychom po­dě­ko­va­li spo­leč­nos­tem Au­to­de­sk a Ari­co­ma za je­jich dlou­ho­le­tou pod­po­ru v ob­las­ti roz­vo­je od­bor­né výuky na VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou. Po­dě­ko­vá­ní patří také re­a­li­zač­ní­mu týmu za pomoc s or­ga­ni­za­cí sou­těž­ní­ho dne.


Mohlo by vás zajímat: