Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ABB Robotika spouští celosvětovou soutěž pro startupy

Středa, 29 Květen 2024 23:41

Tags: ABB Robotika | Inovace | Robotika | Soutěž | Startupy | Umělá inteligence

ABB Robotics AI Startup Challenge 2024-2422ABB ozná­mi­la spuš­tě­ní ce­lo­svě­to­vé výzvy 2024 Ro­bo­tics AI Startup Chal­len­ge, je­jímž cílem je urych­lit vývoj umělé in­te­li­gen­ce v ro­bo­ti­ce. Výzvy pro start­upy jsou ne­díl­nou sou­čás­tí eko­sys­té­mu ABB pro ino­va­ce. Na zá­kla­dě před­cho­zí výzvy zís­ka­la ABB v lednu to­ho­to roku švý­car­ský start­up Se­ven­sen­se (po­sky­to­va­tel tech­no­lo­gie 3D na­vi­ga­ce s umě­lou in­te­li­gen­cí pro au­to­nomní mo­bil­ní ro­bo­ty – AMR).

Podle Marca Se­gu­ry, pre­zi­den­ta ABB Ro­bo­ti­ka, jsou ino­va­ce v cen­t­ru po­zor­nos­ti ABB již od za­lo­že­ní ro­bo­tic­ké di­vi­ze před 50 lety a ABB si uvě­do­mu­je ob­rov­ský po­ten­ci­ál start­u­pů a sca­le­u­pů pro tech­no­lo­gic­ký po­krok. Výzva ABB Ro­bo­tics AI Startup Chal­len­ge umožňuje spo­lu­pra­co­vat s nej­kre­a­tiv­něj­ší­mi a nej­pro­gre­siv­něj­ší­mi mozky v oboru a spo­leč­ně utvá­řet bu­douc­nost ro­bo­ti­ky a au­to­ma­ti­za­ce.

Spolupráce s těmi nejlepšími v oblasti umělé inteligence a robotiky

V rámci výzvy mohou účast­ní­ci před­klá­dat ino­va­tiv­ní ná­pa­dy a ře­še­ní ve třech klí­čo­vých ob­las­tech: pro­gra­mo­vá­ní v při­ro­ze­ném ja­zy­ce, učení do­ved­nos­tí a au­to­nomní roz­ho­do­vá­ní. Cílem ABB je vy­u­žít po­ten­ci­ál umělé in­te­li­gen­ce k vý­vo­ji nové ge­ne­ra­ce ro­bo­tů, které budu in­tu­i­tiv­něj­ší, při­způ­so­bi­věj­ší, snad­no ovla­da­tel­né a efek­tiv­něj­ší. Účast­ní­ci výzvy na­pro­ti tomu budou moci spo­lu­pra­co­vat se špič­ko­vý­mi spe­ci­a­lis­ty z ABB, zís­ka­jí pří­stup k nej­po­kro­či­lej­ším ro­bo­tic­kým tech­no­lo­giím a glo­bál­ní síti zá­kaz­ní­ků a part­ne­rů spo­leč­nos­ti. Ví­těz­ný tým získá fi­nanč­ní od­mě­nu ve výši 30 000 USD a mož­nost na­vá­zat dlou­ho­do­bé part­ner­ství s ABB. Spo­leč­ně pak mohou také vy­tvá­řet nové stra­te­gie uvá­dě­ní vý­rob­ků na trh nebo vy­hle­dá­vat in­ves­tič­ní pří­le­ži­tos­ti.

Při­hláš­ky do výzvy ABB Ro­bo­tics AI Startup Chal­len­ge mohou start­u­py a sca­le­u­py s od­bor­ný­mi zna­lost­mi v ob­las­ti umělé in­te­li­gen­ce po­dá­vat již nyní, uzá­věr­ka při­hlá­šek je 12. červ­na 2024. Po­drob­né in­for­ma­ce o výzvě, včet­ně kri­té­rií způ­so­bi­los­ti a způ­so­bu po­dá­vá­ní při­hlá­šek, jsou uve­de­ny na těch­to webo­vých strán­kách.

Výzva Ro­bo­tics AI Startup Challen­ge je sou­čás­tí šir­ší­ho ino­vač­ní­ho eko­sys­té­mu ABB. Ten je za­lo­žen na spo­lu­prá­ci a po­ten­ci­á­lu no­vých tech­no­lo­gií měnit prů­my­sl. Po­mo­cí těch­to sou­tě­ží ABB iden­ti­fi­ku­je, pod­po­ru­je a roz­ši­řu­je na­děj­né startu­py na­příč všemi od­vět­ví­mi. S vy­bra­ný­mi mi­mo­řád­ný­mi spo­leč­nost­mi dále spo­lu­pra­cu­je, aby při­nes­ly na trh nová ře­še­ní. ABB tak i je­jich pro­střed­nic­tvím naplňuje své po­slá­ní při­spí­vat k udr­ži­tel­něj­ší a pro­duk­tiv­něj­ší bu­douc­nos­ti.


Mohlo by vás zajímat: