Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Začíná 26. ročník Cen Wernera von Siemense

Úterý, 05 Září 2023 16:47

Tags: Ceny | Siemens | Soutěž | Wer­ne­r von Sie­men­s

cwvs-2023-2336Šest­a­dva­cá­tý roč­ník Ceny Wer­ne­ra von Sie­men­se pro stu­den­ty tech­nic­kých a pří­ro­do­vě­dec­kých oborů a mladé vědce byl vy­hlá­šen. „Od ví­tězů před­cho­zích roč­ní­ků Ceny Wer­ne­ra von Sie­men­se často sly­ším, že jim oce­ně­ní po­moh­lo v další vě­dec­ké a aka­de­mic­ké ka­ri­é­ře nebo zís­ká­vá­ní gran­tů. Těším se, že i v tomto roč­ní­ku uvi­dí­me špič­ko­vé práce a no­mi­na­ce je­di­neč­ných osob­nos­tí,“ uvedl k za­há­je­ní le­toš­ní­ho roč­ní­ku sou­tě­že Edu­ard Pa­lí­šek, ge­ne­rál­ní ře­di­tel sku­pi­ny Sie­mens v České re­pub­li­ce.

Kan­di­dá­ti se mohou při­hla­šo­vat pro­střed­nic­tvím in­ter­ne­to­vých strá­nek www.​cenasiemens.​cz až do 30. lis­to­pa­du 2023.

Další roč­ník sou­tě­že v osmi ka­te­go­ri­ích roz­dě­lí jeden mi­li­on korun, v ka­te­go­rii nej­lep­ší di­plo­mo­vá a di­ser­tač­ní práce spolu se stu­den­ty oce­ně­ní i fi­nanč­ní od­mě­nu zís­ka­jí i ve­dou­cí prací/ško­li­te­lé. Fi­nanč­ní od­mě­ny, které spo­leč­nost Si­e­mens v mi­nu­lých 25 le­tech roz­dě­li­la mezi 450 ví­těz­ných stu­den­tů, vědců a pe­da­go­gů, do­sáh­ly část­ky 15,3 mi­li­o­nů korun.

Vyhlašované kategorie:

 1. Nej­vý­znam­něj­ší vý­sle­dek zá­klad­ní­ho vý­zku­mu
 2. Nej­lep­ší pe­da­go­gic­ký pra­cov­ník
 3. Nej­lep­ší di­plo­mo­vá práce (první tři místa + ve­dou­cí práce)
 4. Nej­lep­ší di­ser­tač­ní práce (první tři místa + ško­li­tel)
 5. Oce­ně­ní za pře­ko­ná­ní pře­ká­žek při stu­diu (kan­di­dát/ka je no­mi­no­ván/a aka­de­mic­ký­mi pra­cov­ní­ky z řad stu­den­tek/stu­den­tů dané uni­ver­zi­ty ba­ka­lář­ské­ho, magis­ter­ské­ho a dok­tor­ské­ho stu­dia)
 6. Zvlášt­ní oce­ně­ní za vy­ni­ka­jí­cí kva­li­tu žen­ské vě­dec­ké práce
 7. Nej­lep­ší ab­sol­vent­ská práce (di­plo­mo­vá/di­ser­tač­ní) za­bý­va­jí­cí se té­ma­ty kon­cep­tu Prů­my­sl 4.0
 8. Nej­lep­ší ab­sol­vent­ská práce (di­plo­mo­vá/di­ser­tač­ní) za­bý­va­jí­cí se chytrou in­frastruk­tu­rou a ener­ge­ti­kou

Předsedové porot:

 • prof. RNDr. Eva Za­ží­ma­lo­vá, CSc. (před­sed­ky­ně, Aka­de­mie věd České re­pub­li­ky) – Nej­vý­znam­něj­ší vý­sle­dek zá­klad­ní­ho vý­zku­mu (jed­not­li­vec nebo vý­zkum­ný tým)
 • prof. MUDr. Mar­tin Bareš, Ph.D. (rek­tor, Ma­sa­ry­ko­va uni­ver­zi­ta v Brně) – Oce­ně­ní za pře­ko­ná­ní pře­ká­žek při stu­diu (kan­di­dát/ka je no­mi­no­ván/a aka­de­mic­ký­mi pra­cov­ní­ky z řad stu­den­tek/stu­den­tů dané uni­ver­zi­ty ba­ka­lář­ské­ho, magis­ter­ské­ho a dok­tor­ské­ho stu­dia)
 • doc. Ing. La­di­slav Ja­ní­ček Ph.D., MBA, LL.M. (rek­tor, Vy­so­ké učení tech­nic­ké v Brně) – Nej­lep­ší di­plo­mo­vá práce (první tři místa + ve­dou­cí práce)
 • doc. RNDr. Voj­těch Pe­trá­ček, CSc. (rek­tor, České vy­so­ké učení tech­nic­ké v Praze) – Nej­lep­ší di­ser­tač­ní práce (první tři místa + ško­li­tel)
 • prof. MUDr. Mi­le­na Krá­líč­ko­vá, Ph.D. (před­sed­ky­ně, Česká kon­fe­ren­ce rek­to­rů) – Nej­lep­ší pe­da­go­gic­ký pra­cov­ník
 • Ing. Edu­ard Pa­lí­šek, Ph.D., MBA (ge­ne­rál­ní ře­di­tel, Sie­mens ČR) – Zvlášt­ní oce­ně­ní za vy­ni­ka­jí­cí kva­li­tu žen­ské vě­dec­ké práce
 • prof. Ing. Vla­di­mír Mařík, DrSc., dr. h. c. (vě­dec­ký ře­di­tel, Český in­sti­tut in­for­ma­ti­ky, ro­bo­ti­ky a ky­ber­ne­ti­ky ČVUT) – Nej­lep­ší ab­sol­vent­ská práce (di­plo­mo­vá/di­ser­tač­ní) za­bý­va­jí­cí se té­ma­ty kon­cep­tu Prů­my­sl 4.0
 • prof. Ing. Sta­ni­slav Mišák, Ph.D. (ře­di­tel, Cen­t­rum ener­ge­tic­kých a en­vi­ron­men­tál­ních tech­no­lo­gií, VŠB­‑TUO) – Nej­lep­ší ab­sol­vent­ská práce (di­plo­mo­vá/di­ser­tač­ní) za­bý­va­jí­cí se chytrou in­frastruk­tu­rou a ener­ge­ti­kou

V po­sled­ním roč­ní­ku sou­tě­že nej­ví­ce oce­ně­ní zís­ka­li České vy­so­ké učení tech­nic­ké v Praze a Uni­ver­zi­ta Kar­lo­va (po 4 oce­ně­ních), dále VŠB – Tech­nic­ká uni­ver­zi­ta Os­t­ra­va a Vy­so­ké učení tech­nic­ké v Brně (po 3 oce­ně­ních), Aka­de­mie věd ČR a Uni­ver­zi­ta Pa­lac­ké­ho v Olo­mou­ci (po 2 oce­ně­ních) a Ma­sa­ry­ko­va uni­ver­zi­ta (1 oce­ně­ní).

Do no­mi­na­cí se i letos může za­po­jit i ši­ro­ká ve­řej­nost – kan­di­dát­ky a kan­di­dá­ty a je­jich práce je možné no­mi­no­vat pro­střed­nic­tvím webo­vých strá­nek www.cenasiemens.cz. V pří­pa­dě, že na­vr­že­ný kan­di­dát nebo kan­di­dát­ka zví­tě­zí, získá no­mi­nu­jí­cí pré­mii ve výši 10 000 Kč.

O soutěži

Cenu Wer­ne­ra von Sie­men­se po­řá­dá český Sie­mens spolu s vý­znam­ný­mi před­sta­vi­te­li vy­so­kých škol a Aka­de­mie věd ČR, kteří jsou i ga­ran­ty jed­not­li­vých ka­te­go­rií a po­dí­le­jí se na vy­hod­no­ce­ní prací. Zášti­tu nad udí­le­ním cen pře­vza­li před­se­da vlády Petr Fiala a mi­nis­try­ně pro vědu, vý­zkum a ino­va­ce, He­le­na Lan­g­šádlo­vá, již tra­dič­ně i Mi­nis­ter­stvo škol­ství, mlá­de­že a tě­lo­vý­cho­vy a Mi­nis­ter­stvo prů­mys­lu a ob­cho­du. Svým roz­sa­hem, výší fi­nanč­ních odměn a his­to­rií je Cena Wer­ne­ra von Sie­men­se jed­nou z nej­vý­znam­něj­ších ne­zá­vis­lých ini­ci­a­tiv to­ho­to druhu v České re­pub­li­ce. V před­cho­zích čty­ři­a­dva­ce­ti roč­ní­cích sou­tě­že bylo oce­ně­no 450 stu­den­tů, pe­da­go­gů a vědců, na od­mě­nách bylo vy­pla­ce­no přes 15,3 mi­li­o­nů Kč.

 


Mohlo by vás zajímat: