CAD - online trafika
Google překladač: English Deutsch
EBOOK 3D Tisk

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Kryon | Pro­cess Dis­co­ve­ry | Robotika | RPA | Umělá inteligence | Verze 19.3

Kryon Process Discovery-1932Kryon, po­sky­to­va­tel ře­še­ní au­to­ma­ti­za­ce ro­bo­tic­kých pro­ce­sů (RPA), ozná­mil vy­dá­ní pro­duk­tu Kryon Pro­cess Dis­co­ve­ry 19.3, který na­bí­zí rych­lej­ší ana­lý­zy a va­li­da­ce pro­ce­sů po­mo­cí po­drob­né­ho se­zna­mu uži­va­te­lů a přes­ných akcí pro­ve­de­ných v apli­ka­cích. Na 90 % se zvý­ši­la přes­nost ma­po­vá­ní a iden­ti­fi­ka­ce po­čá­teč­ní­ho pro­ce­su díky vy­lep­še­né­mu al­go­rit­mu umě­lé in­te­li­gen­ce (také čas pro­ce­su iden­ti­fi­ka­ce se o po­lo­vi­nu zkrá­til) nebo při­da­nou vrst­vu stro­jo­vé­ho uče­ní, jež umo­ž­ňu­je uži­va­te­lům ro­bo­ty „tré­no­vat“ do do­ko­na­le pro­ve­de­ných pra­cov­ních po­stu­pů u kaž­dé in­di­vi­du­ál­ní apli­ka­ce.

Tags: AkzoNobel | Architektura | Color Sen­sor | Design | Stavebnictví | Ur­če­ní barvy

Dulux Colour Senzor-1932Malé di­gi­tál­ní pře­nos­né za­ří­ze­ní Co­lor Sen­sor od spo­leč­nos­ti Ak­zo­No­bel do­ve­de na­ske­no­vat a po­mo­cí apli­ka­ce se stej­ným ná­zvem ur­čit přes­nou barvu ja­ké­ho­ko­liv ob­jek­tu. Ho­dí se to např. při stav­bách a mal­bách in­te­ri­é­rů, kde si až 55 % kli­en­tů ča­s­to stě­žo­va­lo, že se vý­sled­ná bar­va li­ší od té, kte­rou si sku­teč­ně vy­bra­li. Apli­ka­ce však do­ve­de na­jít přes­nou sho­du me­zi pů­vod­ním vý­bě­rem a bar­vou, která se má ak­tu­ál­ně sku­teč­ně po­u­žít. Od červ­na loň­ské­ho ro­ku tes­to­va­li be­ta ver­zi sen­zo­ru na růz­ných sta­ve­niš­tích jak ar­chi­tek­ti, tak ma­lí­ři.

Tags: Click!Speedy | Lineární vedení | Návrhy | NSK

NSK-CON Linear-guide-design-tool-ClickSpeedy-1932Všich­ni vý­rob­ci stro­jů nyní zís­ka­li pří­stup k uži­teč­né­mu on­li­ne ná­stro­ji NSK, kte­rý po­má­há rych­le a snad­no na­vr­ho­vat li­ne­ár­ní ve­de­ní při­způ­so­be­ná podle po­ža­dav­ků zá­kaz­ní­ka. Ná­stroj Click!Spe­e­dy pro ná­vrh li­ne­ár­ních ve­de­ní NSK umo­ž­ňu­je na zá­kla­dě spe­ci­fi­ka­ce typu, ve­li­kos­ti, dél­ky, těs­ně­ní, ma­zá­ní a ma­za­cí jed­not­ky vy­rá­bět kom­po­nen­ty na míru po­dle po­ža­dav­ku zá­kaz­ní­ka. Pro každý návrh li­ne­ár­ní­ho ve­de­ní vy­tvo­ře­ný na zá­kla­dě těch­to po­ža­dav­ků a spe­ci­fi­ka­cí je mož­né pro­střed­nic­tvím od­ka­zu na sta­že­ní ne­bo e-mai­lem zís­kat spe­ci­fi­ka­ci ve­de­ní, ka­ta­lo­go­vý list, vý­kres v PDF ne­bo CAD data.

Tags: 3. ročník | BIM | Chlaszení | Filtrace | Folklore Garden | Green Way Day | Po­zván­ka | TZB

GreenWayDay-1932Spo­leč­nost pro tech­ni­ku pro­stře­dí (STP) po­řá­dá 9. zá­ří 2019 ve Folklo­re Gar­den v Pra­ze – Hlu­bo­če­pích 3. roč­ník Green Way Day, spol­ko­vé­ho se­tká­ní od­bor­né tech­nic­ké ve­řej­nos­ti z řad pro­jek­tan­tů, do­da­va­te­lů, vý­rob­ců (pro­dej­ců) i pro­vo­zo­va­te­lů tech­nic­kých za­ří­ze­ní bu­dov. Úče­lem to­ho­to se­tká­ní je vy­tvo­řit ne­for­mál­ní pro­stře­dí s mož­nos­tí zís­ká­ní ne­jen od­bor­ných in­for­ma­cí, ale i spo­le­čen­ských kon­tak­tů pro spo­lu­prá­ci v této vý­znam­né ob­las­ti. Akce je ur­če­na pře­de­vším pro vše­ch­ny, kte­rým pro­blém správ­né­ho a kon­cepč­ní­ho na­vr­ho­vá­ní, re­a­li­zo­vá­ní a pro­vá­dě­ní tech­nic­kých za­ří­ze­ní pro za­jiš­tě­ní vnitř­ní­ho pro­stře­dí sta­veb ne­ní ci­zí.

Tags: 3D tisk | Cura | Software | Ul­ti­ma­ker | Verze 4.2

cura-1932Ul­ti­ma­ker vy­dá­vá novou verzi svého soft­wa­ru pro pří­pra­vu 3D tisku, Cura 4.2. Me­zi no­vý­mi funk­ce­mi na­jde­me na­pří­klad or­to­gra­fic­ký ná­hled pro po­rov­ná­ni roz­mě­rů mo­de­lů před sa­mot­ným tis­kem, vy­ska­ko­va­cí se­znam ob­jek­tů, kdy tře­ba klik­nu­tím na ná­zev se zvý­raz­ní od­po­ví­da­jí­cí mo­del, při­by­ly nové bar­vy (oran­žo­vá) pro vy­pl­ně­ní a pod­po­ru roz­hra­ní (mo­d­rá) u ná­hle­du vrs­tev, po klik­nu­tí na tla­čít­ko Sli­ce se text změ­ní na Pro­ces­sing (zpra­co­vá­vám), aby se pře­de­šlo ja­ké­mu­ko­liv ne­po­ro­zu­mě­ní.

3DFeaturesTranslator Solidworks-Fusion 360-1932AMC Bridge se za­bý­vá vý­vo­jem pře­kla­da­čů mezi růz­ný­mi CAD sys­témy, a nyní spo­leč­nost na­bí­zí 3D­Fe­a­tu­resTransla­tor ze So­li­dworks do Fusi­on 360 pro im­port mo­de­lů So­li­dworks do Fusi­on 360 při za­cho­vá­ní pů­­vod­ních pa­ra­me­t­ric­kých funk­cí. Po­mo­cí 3D­Fe­a­tu­res­Tran­sla­­to­­ru ze So­li­dworks do Fusi­on 360 mohou uži­va­te­lé pře­vá­dět li­ne­ár­ní i ra­di­ál­ní roz­mě­ry, seg­men­ty čar, ob­lou­ky a kruhy 2D vý­kre­sů, a také vy­u­žít funk­ce pro ro­ta­ce, vy­ta­že­ní nebo řez, pří­pad­ně je­jich kom­bi­na­ci. Pro­za­tím jen čás­teč­ně pod­po­ru­je pře­kla­dač do­ku­men­ta­ci, ale další verze by mě­la ob­sa­ho­vat i pod­po­ru se­stav.

Tags: 2020.1 | Aktualizace | AutoCAD | Autodesk | Hotfix

AutoCAD 2020 1-1932Ak­tu­a­li­za­ce Au­to­CAD 2020.1 (která bude mít v okně About číslo verze Q.70.0.0) ob­sa­hu­je pře­de­vším hot­fix opra­vu pro­blé­mů s bloky v Au­to­CA­Du 2020. U palet bloků lze u na­sta­ve­ní mě­řít­ka a ro­ta­ce vy­u­žít funk­ci drag and drop, vy­lep­še­no bylo zob­ra­ze­ní ná­hle­dů, po­mo­cí sys­té­mo­vé pro­měn­né TOOL­TIP lze nyní po­tla­čit po­pi­sy tla­čí­tek. Díky sys­té­mo­vé pro­měn­né TEXTLA­YER lze na­sta­vit vý­cho­zí vrst­vu pro tex­to­vé a ví­ce­řád­ko­vé tex­to­vé ob­jek­ty. Roz­ší­ře­na je funk­ce Stan­dar­dy pro pod­po­ru stylů mul­ti­od­ka­zů (mul­ti­lea­de­rů).

Tags: 3D tisk | 3D tiskárny | ABS | Hardware | Ma­ker­Bot | ME­THOD X | PETG | PLA | Pro­dej | PVA | TOUGH

MakerBot Method X-1932Vý­rob­ní pra­cov­ní sta­ni­ce Me­thod X, která má cir­ku­lu­jí­cí vy­hří­va­nou ko­mo­ru na 100 °C, bude pra­co­vat s ABS ma­te­ri­á­ly, jež vy­dr­ží až o 15 °C více než kon­ku­renč­ní ABS, a s roz­pust­ný­mi pod­půr­ný­mi ma­te­ri­á­ly Stra­ta­sys SR-30. Ma­te­ri­ál Ma­ker­Bot ABS pro Me­thod má tep­lot­ní a me­cha­nic­ké vlast­nos­ti po­dob­né ABS ma­te­ri­á­lům po­u­ží­va­ným pro vstři­ko­vá­ní plas­tů. Po­u­žít se da­jí i dal ­ší ma­te­ri­á­ly jako Ma­ker­Bot PLA, Ma­ker­Bot TOUGH, Ma­ker­Bot PETG a Ma­ker­Bot PVA. Me­thod X je je­di­nou 3D tis­kár­nou ve své ce­no­vé re­la­ci, vy­u­ží­va­jí­cí snad­no a rych­le od­stra­ni­tel­ný pod­půr­ný ma­te­ri­ál Stra­ta­sys SR-30, tak­že lze tisk­nout i du­ti­ny, pře­vi­sy nebo sou­čás­ti s pláš­těm.

Tags: Cloud | Cogineer | ECAD | Eplan | ePULSE | eView | Pro­jekt | Rozvaděče | Služby

Eplan Solutions-350-1932Co zna­me­ná di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce pro in­že­nýr­skou práci a jakou roli v ní hraje Pro­jekt EPLAN? Roz­ho­du­jí­cí, pro­to­že di­gi­ta­li­za­ce ne­sou­vi­sí jen s vý­rob­ní­mi nebo ob­chod­ní­mi pro­ce­sy. Za­sa­hu­je do ce­lé­ho pro­ce­su vý­vo­je pro­duk­tu. Prak­tic­ké vý­ho­dy jsou na­sna­dě: uži­va­te­lé mohou vy­u­ží­vat slu­žeb v pro­stře­dí plat­for­my EPLAN a sou­čas­ně zís­ka­jí při­da­nou hod­no­tu z clou­do­vých slu­žeb. Zá­klad­ním cílem di­gi­ta­li­za­ce je op­ti­ma­li­za­ce pro­ce­sů, zvy­šo­vá­ní efek­ti­vi­ty a ma­xi­ma­li­za­ce do­stup­nos­ti jed­not­li­vých stro­jů a sys­té­mů. Tento pro­ces je pod­po­ro­ván kon­ti­nu­ál­ním vý­vo­jem plat­for­my EPLAN.

Tags: PDM | Siemens | Speáva dat

Siemens PDM-1-1932Nákup sys­té­mu pro sprá­vu dat je z po­hle­du bu­dou­cí­ho roz­vo­je firmy těž­kým roz­ho­do­vá­ním. Za­tím­co nákup další li­cen­ce CAD soft­wa­ru se zdá být snad­ným roz­hod­nu­tím, které nikdo ne­zpo­chybňuje, v oka­mži­ku, kdy za­čne­te dis­ku­to­vat nákup soft­wa­ru pro sprá­vu pro­duk­to­vých dat (PDM), mů­že­te na­ra­zit na různé pře­káž­ky. Za­čne­te sou­pe­řit se všemi dal­ší­mi po­ža­dav­ky na in­ves­ti­ce z ostat­ních od­dě­le­ní ve firmě. Vý­ho­dy no­vé­ho pě­ti­o­sé­ho ob­rá­bě­cí­ho cen­t­ra jsou jasné. Jak pro­ká­zat, že vy­na­lo­žit in­ves­ti­ce na PDM je lepší volba pro bu­douc­nost firmy?

Tags: Airbus | IPQA | Kovový 3D tisk | PrintRite3D | Sigma Labs | Testování

sigma-3dprintrite3d-operation-1931Společnost Airbus začne testovat a vyhodnocovat nejnovější verzi PrintRite3D od Sigma Labs. Partnerství navazuje na připojení Sigma Labs k síti Fraunhofer IAPT Additive Alliance, v níž se Airbus rovněž účastní. Tato letecká společnost bude analyzovat výkon PrintRite3D Inspect verze 5.0 a možnosti In-Process-Quality-Assurance (IPQA) při monitorování materiálů, strojních procesů a celkové konzistenci aditivní výroby. A to tak, aby se systém spékání kovové práškové vrstvy dal využít pro sériovou výrobu, a samotná technologie varovala před přerušením procesu, umožnila extrahovat data a obnovit procesy.

Tags: 3D skenování | Aktualizace | EinScan | Pro | Pro+ | Software | Verze 3.0

EinScan 3 0-1931Společnost Shining 3D na základě požadavků a odezvy zákazníků a po testování beta provedení vydává software EinScan ve verzi 3.0 pro skenery EinScan-Pro a Pro+. Nová verze nabízí zcela nové uživatelské rozhraní, přibyl seznam dat včetně skenů a skupin v módu Fixed Scan – každý sken je zanesen do seznamu individuálně a dá se editovat. Nástroje pro editaci dat byly ostatně rovněž vylepšeny. Modul pro následné zpracování je nyní samostatným procesem.

Tags: BIMDrop | Carmel Software | HVAC | MEP | Průmysl | TZB

BIMDrop-1931Nová internetová služba s názvem BIMDrop nabízí on-line katalog vy­ba­ve­ní a součástek zaměřený na stro­jí­ren­ský, elektrický a instalatérský průmysl. Výrobci nebo distributoři systémů topení, ventilace a kli­ma­ti­za­ce (HVAC) mohou nahrát informace a obrázky k jakémukoliv nebo ke všem zařízením/součástkám, které na­bí­ze­jí, a ty budou dohledatelné přes vyhledávač podle čísla či popisu. Prozatím to vypadá jako většina po­do­b­ných katalogů na internetu, jenže tento nabízí možnost, aby si vý­rob­ce vybral reklamní banner pro jednu nebo více součástek do mo­bil­ních aplikací třetích stran.

Strana 7 z 619

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>