SolidWorks
CEGRA
Asseco - Presco 1
Google překladač: English Deutsch
Nexnet
AIMTEC

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: CAM | ESPRIT | PIMPEL | Sodick | Takumi | ZENIT

IMG 20190916 143631013 HDR-1941Podle in­for­ma­ce došlé do naší re­dakč­ní pošty se spo­leč­nost Pim­pel, dis­tri­bu­tor CAM sys­té­mu ESPRIT, letos roz­hod­la po­tkat se svými zá­kaz­ní­ky v prů­bě­hu Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu v Brně mimo areál br­něn­ské­ho vý­sta­viš­tě. Zá­jem­ci ji na­jdou v sídle part­ne­ra, firmy Zenit, na ad­re­se Škro­bá­ren­ská 483/6, Brno, kde v rámci MSV pro­bí­ha­jí Dny ote­vře­ných dveří. Před­vá­dě­cí míst­nost firmy Zenit se na­chá­zí cca 4,5 km od vý­sta­viš­tě (nej­krat­ší trasa autem od pavilónu P). V rámci pre­zen­ta­cí bude před­sta­ven nový CAM ESPRIT po­há­ně­ný umě­lou in­te­li­gen­cí a k vi­dě­ní bude i živé ob­rá­bě­ní na stro­jích Ta­ku­mi a So­dick.

Tags: Altair | Altair Partner Alliance | APA | CM Labs Simulation | Vortex Studio

Vortex-Studio-1940Spo­leč­nost Al­tair, na­bí­ze­jí­cí ře­še­ní pro vý­voj pro­duk­tů, vy­so­ce vý­kon­né vý­po­čet­ní sys­té­my a in­te­li­gent­ní da­ta, ozná­mi­la při­dá­ní soft­wa­ru Vor­tex Stu­dio Cre­a­te od CM Labs Si­mu­lati­ons, ur­če­né­ho pro si­mu­la­ci a zob­ra­ze­ní ví­ce tě­les v re­ál­ném ča­se, do Al­tair Part­ner Al­li­an­ce (APA). Vor­tex Stu­dio umo­ž­ňu­je si­mu­la­ci a zkou­š­ky stro­jů a je­jich cho­vá­ní ve vir­tu­ál­ním pro­stře­dí pra­co­viš­tě v re­ál­ném ča­se, a to po­mo­cí mo­de­lo­vá­ní me­cha­t­ro­ni­ky a me­cha­nic­kých za­ří­ze­ní ve smyč­ce. Si­mu­la­ce vy­tvo­ře­né přes edi­tor Vor­tex Stu­dia se da­jí sna­d­no in­te­gro­vat do re­a­lis­tic­kých scén se 3D vi­zu­ál­ní­mi efek­ty a po­kro­či­lým vy­kres­lo­vá­ním v re­ál­ném ča­se.

Tags: 3D tiskárny | Kovy | PWR | Sapphire | Velo3D

velo-88-1940Ve­lo3D, ino­vá­tor v ob­las­ti adi­tiv­ní vý­ro­by po­mo­cí ko­vů, spo­lu­pra­cu­je s fir­mou PWR na vý­vo­ji ma­te­ri­á­lu pro 3D tis­kár­nu ko­vů Sap­phi­re a nej­no­vě­ji i na sé­ri­o­vé vý­ro­bě špič­ko­vých chla­di­cích za­ří­ze­ní a vý­mě­ní­cích tep­la. PWR ce­lo­svě­to­vě do­dá­vá chla­di­cí za­ří­ze­ní pro zá­vo­dy F1, Na­s­car a dal­ších, a rov­něž vo­jen­ské­mu a le­tec­ké­mu prů­mys­lu. Nyní vy­zkou­ší stro­je Sap­phire v asij­sko pa­ci­fic­ké ob­las­ti. Obě spo­leč­nos­ti bu­dou spo­lu­pra­co­vat na ná­vr­zích hli­ní­ko­vých sli­tin, kom­plex­něj­ších funk­cích vý­mě­ní­ků tep­la a pr­votříd­ních ko­neč­ných úpra­vách po­vrchů.

Tags: CAD | Data | HALOCAD | SECUDE | Zabezpečení

Secude Halocad-1940Spo­leč­nost Secu­de, part­ner fir­my SAP, na­bí­zí ce­lo­svě­to­vě za­bez­pe­če­ní dat pro soft­wa­re SAP En­ter­pri­se. No­vým ře­še­ním na och­ra­nu CAD sou­­bo­rů je Ha­lo­cad, ur­če­né pro in­že­nýr­ské a vý­rob­ní spo­leč­nos­ti v rů­z­ných ob­las­tech prů­mys­lu. Vy­u­ží­vá Mic­ro­soft In­for­mati­on Pro­tecti­on (MIP) při pře­no­su sou­bo­rů me­zi od­dě­le­ní­mi a or­ga­ni­za­ce­mi, a to bě­hem ce­lé­ho ži­vot­ní­ho cy­klu od ná­vr­hu po vý­ro­bu. Za­bez­pe­če­ny jsou CAD sou­bo­ry s ilu­stra­ce­mi, kon­st­ruk­ční plány, spe­ci­fi­ka­ce­mi, pro­to­ty­py a mo­de­ly. Sa­mot­né za­bez­pe­če­ní v Ha­lo­ca­du není ome­ze­no jen na sa­mot­né SAP ERP, pro­to­že fun­gu­je jako spe­ci­a­li­zo­va­ný in­te­grá­tor, který pro­po­ju­je CAD apli­ka­ce nebo SAP apli­ka­ce (jako KPro) s MIP.

Tags: 3D tisk | Inconel 625 | Markforged | Materiály | Metal X

Markforged Inconel 625-1940Spo­leč­nost Mark­for­ged pro 3D tis­ko­vou plat­for­mu Metal X při­pra­vi­la ma­te­ri­ál In­co­nel 625, kte­rý je již pá­tým pro tu­to plat­for­mu ved­le ne­re­zo­vé oce­li 17-4PH a ná­stro­jo­vých oce­lí H13, A2 a D2. No­vý ma­te­ri­ál má být vy­so­ce odol­ný pro­ti ko­ro­zi a vy­so­kým tep­lo­tám a vhod­ný pro za­ří­ze­ní při che­mic­kém zpra­co­vá­ní či v le­tec­kém a ná­moř­ním prů­mys­lu. Už jej vy­zkou­še­la fir­ma Nie­ka Sys­tems, vý­rob­ce za­ří­ze­ní pro pří­pra­vu vzor­ků v důl­ním a ce­men­tář­ském prů­mys­lu, kte­rá po­mo­cí ma­te­ri­á­lu In­co­nel 625 vy­tisk­la za de­se­ti­nu do­sa­vad­ních ná­kla­dů ke­lím­ko­vé kleš­tě, kte­ré drží vzor­ky ce­men­tu ne­bo hor­ni­ny na jed­nom mís­tě při opa­ko­va­ném pře­pí­ná­ní me­zi vy­so­ký­mi a níz­ký­mi tep­lo­ta­mi.

Tags: E.K.Iversen | EOAT | IFR | Kolaborativní | OnRobot | Robot

IFR prodej cobotu-1940Spo­leč­nost OnRo­bot ozná­mi­la, že 23% růst pro­de­je ko­la­bo­ra­tiv­ních ro­bo­tů v roce 2018 (podle nej­no­věj­ší zprá­vy World Ro­bo­tics Re­port pu­b­li­ko­va­né IFR) po­tvr­zu­je sil­nou po­ptáv­ku po kon­co­vých ná­stro­jích (EOAT). V roce 2018 bylo podle zprá­vy IFR po celém světě pro­dá­no téměř 14 000 no­vých ramen ko­la­bo­ra­tiv­ních ro­bo­tů. Pokud tento růst bude po­kra­čo­vat stej­ným tem­pem, pak se během tří let trh s co­bo­ty prak­tic­ky zdvoj­ná­so­bí a bude před­sta­vo­vat vel­kou pří­le­ži­tost pro do­da­va­te­le kon­co­vých ná­stro­jů, jako je OnRo­bot. Vůbec po­pr­vé ob­sa­hu­je zprá­va World Ro­bo­tics Re­port spe­ci­ál­ní ana­lý­zu trhu co­bo­tů.

Tags: Marketing | Obchod | PLM | Ředitelka | Šárka Tru­be­lo­vá | Tech­Sim En­gi­nee­ring | Virtuální prototypování

TechSim Sarka Trubelova-1940Tech­Sim En­gi­nee­ring, do­da­va­tel ře­še­ní z ob­las­ti vir­tu­ál­ní­ho pro­to­ty­po­vá­ní, jme­no­val do po­zi­ce ob­chod­ní­ho a mar­ke­tingo­vé­ho ře­di­te­le od 1. říj­na 2019 Ing. Šár­ku Tru­be­lo­vou. V do­bě di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce prů­mys­lu se oče­ká­vá prud­ký roz­voj me­tod vir­tu­ál­ní­ho pro­to­ty­po­vá­ní a je­jich za­vá­dě­ní for­mou di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te do pro­ce­su vý­vo­je, vý­ro­by a pro­vo­zu vý­rob­ků. Spo­leč­nost Tech­Sim En­gi­nee­ring jako So­lu­ti­on Part­ner Si­e­mens chce zvý­šit pro­dej­ní po­díl na trhu PLM pro­duk­tů a roz­ší­řit svoje ob­chod­ní a ser­vis­ní ak­ti­vi­ty v té­to ob­las­ti. Ši­ro­ké od­bor­né zna­los­ti a tech­nic­ká eru­di­ce Ing. Šárky Tru­be­lo­vé jsou před­po­kla­dem k do­sa­že­ní těch­to cí­lů.

Tags: AutoCAD | Autodesk | CAD | dwg | OneDrive | Prohlížení | Výkresy

onedrive-autocad-elevation2-1940Od břez­na spo­lu­pra­cu­je Micro­soft s tý­mem fir­my Au­to­de­sk na mož­no­s­ti pro­po­je­ní funk­cí Au­to­CA­Du a DWG sou­bo­rů v One­Dri­vu. Od kon­ce zá­ří je ta­to schop­nost ve­řej­ně do­stup­ná pro vše­ch­ny a uži­va­te­lé tak mo­hou pro­hlí­žet DWG sou­bo­ry v Au­to­CAD pro­hlí­že­či ve One­Dri­vu a Sha­­re­Poin­tu. V ná­hle­dech lze po­u­žít při­bli­žo­va­ní a od­da­lo­vá­ní po­hle­du na vý­kres, pro edi­ta­ci ne­bo dal­ší mož­nos­ti pro­hlí­že­ní se dají vy­u­žít za­bu­do­va­né od­ka­zy na in­ter­ne­to­vou apli­ka­ci Au­to­CAD a otev­řít tak sou­bo­ry pří­mo z One­Dri­vu. In­ter­ne­to­vá apli­ka­ce Au­to­CAD ob­sa­hu­je zná­mé ná­stro­je a pří­ka­zy jako kla­sic­ká ver­ze.

Tags: 3D tiskárny | CR-10 V2 | Creality | Hardware

creality William Liu CR-10 V2-1940Cre­a­li­ty CR-10 V2 je no­vým pří­růst­kem do řa­dy CR-10, kte­rá se po­pr­vé ob­je­vi­la před dvě­ma lety. Ta­to 3D tis­kár­na ob­sa­hu­je vy­lep­še­ný ro­bust­ní rám, tzv. zla­tý troj­ú­hel­ník, kdy je osa Z při­pev­ně­na k hor­ní části rámu zá­klad­ny, což sni­žu­je vý­ky­vy osy Z a cel­ko­vé vib­ra­ce. Nižší je i hluč­nost – pod 50 dB. Dále tis­kár­na na­bí­zí dva chla­di­cí ven­ti­lá­to­ry, na­pá­je­ní 24 V / 350 W, ce­lo­ko­vo­vou jed­not­ku pro ex­tru­zi, zá­klad­ní desku s dis­kem TMC 2208 nebo mož­nost při­po­jit ex­ter­ní hard­ware pro ne­pře­tr­ži­tý tisk až 200 hodin.

Tags: 900 MHz | Amazon | Bezdrátová síť | IoT | LoRa | Los Angeles | Sidewalk | Velký dosah

psi znamka.cloudfront net-1940Na vý­roč­ní hard­wa­ro­vé kon­fe­ren­ci v Se­at­tlu před­sta­vi­la spo­leč­nost Ama­zon svůj Si­de­walk, no­vý bez­drá­to­vý pro­to­kol pro vel­ké vzdá­le­nos­ti a s níz­kou šíř­kou pás­ma. Umo­ž­ní pro­po­jit vše­ch­na IoT za­ří­ze­ní jak v do­mě, tak ko­lem něj, a to prý až do vzdá­le­nos­ti sko­ro dvou ki­lo­me­t­rů, v zá­vis­los­ti na umí­s­tě­ní zá­klad­ní sta­ni­ce. Podle Ama­zo­nu ne­ma­jí Blu­e­to­o­th ani Wi-Fi do­sta­teč­ný roz­sah, a na dru­hou stra­nu 5G vy­ža­du­je pří­liš mno­ho ener­gie a je pří­liš slo­ži­tá. Síť Ama­zon Si­de­walk vy­u­ží­vá již exi­s­tu­jí­cí a uvol­ně­né 900MHz spek­trum.

Tags: 3D tisk | Bayblend | Covestro | Makroblend | Makrolon | Materiály | PC-ABC | PC-ABS | PC-PBT | Polymaker | PolyMax PC-FR | UL94

Versatile-materials-for-3D-printing-1940Spo­leč­nost Po­ly­ma­ker ve spo­lu­prá­ci s ně­mec­kým vý­rob­cem po­ly­me­rů Co­ve­s­t­ro před­sta­vi­la tři no­vé po­ly­kar­bo­ná­to­vé ma­te­ri­á­ly pro 3D tisk. Po­ly­ma­ker PC-ABS je smě­sí již exis­tu­jí­cích ma­te­ri­á­lů, po­ly­kar­bo­ná­tu a ABS řa­dy Ba­yblend od Co­vest­ra. Je odol­ný tep­lu i zi­mě, che­mi­ká­li­ím a úde­rům, pev­ný a snad­no se zpra­co­vá­vá. Po­ly­ma­ker PC-PBT je vy­ro­ben z řa­dy Mak­rob­lend od Co­vest­ra, dá se při­rov­nat k PC prys­ky­ři­cím nebo smě­sím PC-ABC, jen lé­pe odo­lá­vá che­mi­ká­li­ím jako pa­li­va, ole­je, ma­za­dla, čis­ti­če apod. A ko­neč­ně Po­ly­Max PC-FR, vy­ro­be­ný z po­ly­kar­bo­ná­to­vé smě­si řady Ma­kro­lon od Co­vest­ra, je FR, tedy fla­me re­tar­dant, sa­mo­čin­ně zpo­ma­lu­jí­cí ho­ře­ní.

Tags: 3D tisk | Aditivní výroba | EOS | EOS TPU 1301 | Materiály

EOSletten TPU Content-1940Spo­leč­nost EOS, kte­rá se za­mě­řu­je na tech­no­lo­gic­kou pod­po­ru v ob­las­ti 3D tis­ku po­ly­me­rů a ko­vů, uved­la na trh no­vý fle­xi­bil­ní po­ly­me­ro­vý ma­te­ri­ál pro prů­mys­lo­vý 3D tisk – EOS TPU 1301. Díky to­mu­to ma­te­ri­á­lu je mož­ná hro­mad­ná vý­ro­ba, pro­to­že ma­te­ri­á­ly TPU ma­jí pruž­né vlast­nos­ti a je snad­né je zpra­co­vat. Pro růz­né stup­ně tlu­me­ní roz­lič­ných vý­rob­ků lze ty­to vlast­nos­ti up­ra­vit po­mo­cí struk­tu­rál­ní­ho de­sig­nu a po­u­ži­tých pa­ra­me­t­rů pro­ce­su se­sta­ve­ní. Ma­te­ri­ál EOS TPU 1301 na­bí­zí vel­mi dob­rou ab­sorp­ci ná­ra­zů, ná­vrat do pů­vod­ní­ho tva­ru po de­for­ma­ci, vy­so­kou sta­bi­li­tu při zpra­co­vá­ní a hlad­ký po­vrch 3D vy­tiš­tě­né­ho dílu.

Tags: 12.2 | 2D/3D | AccuMark | AccuPlan | CAD | Gerber Technology | PLM | SmartMachinesm

gerber-ImageGen-11-1940Je­di­ná plat­for­ma od Ger­ber Tech­no­lo­gy spo­ju­je kom­plet­ní do­da­va­tel­ský ře­tě­zec, od ná­vr­hu po vý­ro­bu po­mo­cí 2D/3D CAD, PLM a chyt­rých stro­jů Smart Ma­chi­nes umož­ňu­jí­cích Prů­my­sl 4.0. Accu­Mark vy­u­ží­vá přes 46 000 uži­va­te­lů po ce­lém svě­tě. Ti mo­hou po­u­žít své vlast­ní před­lo­hy pro si­mu­la­ci ve 3D a upra­vit po­třeb­ná na­sta­ve­ní bez nut­nos­ti ja­ké­ho­ko­liv DXF. Ver­ze 12.2 na­bí­zí nové funk­ce, kte­ré po­si­lu­jí pro­po­je­ní ne­jen s Yu­ni­que­PLM a Smart Ma­chi­nes, ale ta­ké s di­gi­tál­ní­mi part­ne­ry, ně­ko­lik no­vi­nek pro lep­ší po­sou­ze­ní způ­so­bi­los­ti, mno­há vy­lep­še­ní u 3D si­mu­la­cí ne­bo u di­gi­tál­ní­ho zpra­co­vá­ní tis­ku včet­ně mož­nos­ti po­u­žít čá­ro­vé či QR kó­dy a PDF ob­rá­zek pro pod­po­ru ba­rev.

Strana 7 z 628

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>