Alvao
Vítkovice Cylinders
Google překladač: English Deutsch

Tags: Automatizace | Gecko | Gecko SP | OnRobot | Single Pad | SP1.SP3 | SP5 | Uchopovače | VGC10

Gecko SP a VGC10 b-2008Spo­leč­nost OnRo­bot uved­la na trh dva nové pro­duk­ty – ad­he­ziv­ní ucho­po­vač Gecko Sin­gle Pad (SP) a pod­tla­ko­vý ucho­po­vač VGC10. Oba dva kon­co­vé ná­stro­je, které vy­chá­ze­jí z již exis­tu­jí­cích vět­ších mo­de­lů, jsou ur­če­ny pře­de­vším do men­ších a stís­ně­něj­ších vý­rob­ních pro­stor. On­Ro­­bot Gecko SP je kom­pakt­ní verze ino­va­tiv­ní­ho ucho­po­va­če Gecko, který vy­u­ží­vá efekt van der Wa­al­so­vých sil, avšak s men­ším pů­do­ry­sem pro práci ve stís­ně­ných pro­sto­rech. Ucho­po­vač Gecko SP je do­stup­ný ve třech ve­li­kos­tech – SP1, SP3 a SP5 – podle nos­nos­ti v ki­lo­gra­mech. Je scho­pen uzved­nout plo­ché, hlad­ké, lesk­lé a per­fo­ro­va­né ob­jek­ty.

zw3d-2020-2008Nová verze ZW3D 2020 vyšla kon­cem pro­sin­ce 2019 a její vý­vo­já­ři na­bí­zí vy­lep­še­ní a ně­kte­ré zcela nové funk­ce, které nyní ve zkrat­ce před­sta­ví­me. Za­čně­me v ob­las­ti na­sta­ve­ní a zá­klad­ní ob­ra­zov­ky. Nyní máme mož­nost velmi rych­le na­de­fi­no­vat „pra­cov­ní ad­re­sář“, ve kte­rém spra­vu­je­me své pro­jek­ty a rych­le­ji se tak do­sta­ne­me k po­ža­do­va­né­mu sou­bo­ru. Mů­že­me nově na­sta­vit vý­cho­zí cestu pro uklá­dá­ní jak pro­jek­tů, tak i zá­lož­ních sou­bo­rů. V pro­stře­dí skici se ob­je­vi­la nová funk­ce „Při­způ­so­bit křiv­ku“, která se může hodit při pře­kres­lo­vá­ní z pod­kla­du (např. z ob­ráz­ku, či ne­kva­lit­ních PDF vý­kre­sů).

Tags: Cosmos | Hardware | Headsety | HTC | Náhlavní soupravy | Virtuální realita | Vive

VIVE-Cosmos-Series-2008Spo­leč­nost HTC před­sta­vi­la 20. února nové va­ri­an­ty ná­h­lav­ní soupra­vy HTC VIVE Cos­mos vy­u­ží­va­jí­cí její uni­kát­ní mo­du­la­ri­ty. Kromě no­vých souprav VIVE Cos­mos Elite, Cos­mos XR a Cos­mos Play se tak mo­hou i ma­ji­te­lé pů­vod­ní HTC Vive Cos­mos těšit na nová roz­ší­ře­ní. U žád­né z va­ri­ant ne­chy­bí špič­ko­vý obraz s roz­li­še­ním 2880 × 1700 px a ob­no­vo­va­cí frek­ven­cí 90 Hz, kva­lit­ní ste­reo slu­chát­ka ani prak­tic­ký od­klop­ný de­sign. Sa­mo­zřej­mos­tí je pl­no­hod­not­né na­sta­ve­ní IPD (in­ter­pu­pilla­ry distan­ce), které umožňuje vy­la­dit vzdá­le­nost čoček tak, aby od­po­ví­da­la vzdá­le­nos­ti očí. Díky tomu uži­va­te­lé mohou oče­ká­vat per­fekt­ní obraz a ohro­mu­jí­cí po­hod­lí pro oči i při ho­di­nách po­by­tu ve vir­tu­ál­ní re­a­li­tě.

Tags: CAD | CAD Schröer | M4 Drafting | M4 Plant | MPDS4 | MUDUSA4 | P&ID | Plant Design

CAD Schroer M4-2008M4 při­ná­ší čer­s­tvý vzduch do stro­jí­ren­ství a pro­jek­to­vá­ní tech­no­lo­gic­kých celků. S M4 před­sta­vu­je CAD Schroer svou zcela pře­pra­co­va­nou CAD pro­duk­to­vou řadu. Kon­struk­té­ři a pro­jek­tan­ti tech­no­lo­gií se nyní mohou těšit na vůbec nej­vý­raz­něj­ší zá­ži­tek v na­vr­ho­vá­ní. Nová řada pro­duk­tů spo­ju­je všech­ny funk­ce po­třeb­né pro stro­jí­ren­skou kon­struk­ci a na­vr­ho­vá­ní vý­rob­ních zá­vo­dů. V sou­vis­los­ti s vy­dá­ním verze 7.0 spo­ju­je CAD Schroer své soft­wa­ro­vé pro­duk­ty ME­DUSA4 a MPDS4 do je­di­né CAD sady. V dů­sled­ku re­struk­tu­ra­li­za­ce tak nyní budou všech­ny CAD pro­duk­ty CAD Schroer fun­go­vat pod spo­leč­nou znač­kou M4 a lé­pe vy­ho­ví po­tře­bám a přá­ním zá­kaz­ní­ků.

Tags: Bentley Systems | Konference | Nominace | Ocenění | Uživatelé | Vancouver | YII 2020

Vitezove YII 2019-2008Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ohlá­si­la 18. února 2020 pří­jem no­mi­na­cí na Year in In­frastructu­re Awards 2020. Tato oce­ně­ní, o nichž roz­ho­du­jí ne­zá­vis­lí po­rot­ci z řad prů­mys­lo­vých ex­per­tů, hod­no­tí pro­jek­ty in­frastruk­tu­ry, které jsou pří­no­sem v ob­las­ti di­gi­tál­ních ino­va­cí a zlep­šu­jí re­a­li­za­ci pro­jek­tů a/nebo vý­kon­nost ma­jet­ků. Lhůta pro po­dá­vá­ní no­mi­na­cí končí v pátek 1. květ­na 2020. Oce­ně­ní Year in In­frastructu­re jsou ne­díl­nou sou­čás­tí vý­roč­ní kon­fe­ren­ce Year in In­frastructu­re.

Tags: ARAMIS | ATOS | Corre­la­te | Funkce | GOM | Pro­fes­si­o­nal | Software

gom-correlate-keyvisual-2008Spo­leč­nost GOM nyní na­bí­zí ve svém soft­wa­ru GOM Corre­la­te Pro­fes­si­o­nal nové a další za­káz­ko­vé funk­ce. Uži­va­te­lé, kteří o to mají zájem, mají mož­nost se se­zná­mit s vý­ho­da­mi verze Pro­fes­si­o­nal zdar­ma po dobu 30 dnů bez ja­kých­ko­li smluv­ních zá­vaz­ků. Op­tic­ký sys­tém 3D ARA­MIS spo­leč­nos­ti GOM umožňuje dobře po­cho­pit vlast­nos­ti ma­te­ri­á­lů a je­jich cho­vá­ní v prů­bě­hu ce­lé­ho pro­ce­su ná­vr­hu a vý­ro­by. To při­spí­vá ke zlep­še­ní kva­li­ty vý­rob­ků, sní­že­ní ná­kla­dů a času v od­dě­le­ních vý­zku­mu a vý­vo­je v au­to­mo­bi­lo­vém, le­tec­kém a kos­mic­kém prů­mys­lu, sta­veb­nic­tví, spo­třeb­ním zboží a bi­o­me­cha­ni­ce, jakož i na uni­ver­zi­tách a v ústa­vech.

Tags: dwg | DXF | Eplan | Makra | Platforma | QR kódy | Verze 2.9

Eplan QR-Code EN-2008Od po­lo­vi­ny února je do­stup­ná nová verze plat­for­my EPLAN 2.9. Uži­va­te­lé v ní mohou snad­no vy­tvá­řet QR kódy s hy­per­lin­ko­vý­mi od­ka­zy, které lze ná­sled­ně snad­no otevřít, kde­ko­liv se na­chá­zí­te, a to přímo z mo­bil­ních za­ří­ze­ní. Sprá­va hla­din nyní umo­ž­ňu­je au­to­ma­tic­ké ulo­že­ní všech změn, a ještě více usnadňuje im­ple­men­ta­ci pod­ni­ko­vých stan­dar­dů. Hro­mad­ná edi­ta­ce pro­jek­to­vých dat s vy­u­ži­tím roz­ší­ře­ných na­vi­gá­to­rů tak do­vo­lu­je rych­lej­ší do­kon­če­ní pro­jek­tů. A pokud jde o stan­dar­di­za­ci, nová verze umožňuje snad­ně­ji znovu vy­u­ží­vat již ho­to­vá makra.​QR. Vy­tvá­řet QR kódy v plat­for­mě EPLAN, verze 2.9, je snad­né.

Tags: 3D tisk | 3D tiskárny | BMF | Boston Micro Fabrication | Hardware | microArch | PμSL

hero-products-2008Bos­ton Micro Fab­ri­cati­on (BMF), prů­kop­ník v ob­las­ti tis­ko­vých sys­té­mů v mi­k­ro­sko­pic­kém mě­řít­ku, ozná­mi­la 13. února uve­de­ní nej­přes­něj­ší­ho a pre­ciz­ní­ho ře­še­ní pro mi­k­ro­sko­pic­ký 3D tisk s vy­so­kým roz­li­še­ním pro ko­merč­ní po­u­ži­tí s ná­zvem micro­Arch. To před­sta­vu­je řadu tech­no­lo­gic­kých prů­lo­mů, které umožňují tech­no­lo­gii tisku dílů s ultra vy­so­kým roz­li­še­ním s bez­kon­ku­renč­ní přes­nos­tí a pre­ciz­nos­tí v mě­řít­ku. Micro­Arch byl úspěš­ně uve­den v po­sled­ních 18 mě­sí­cích v Asii a bylo in­sta­lo­vá­no přes 40 sys­té­mů více zá­kaz­ní­kům z růz­ných prů­mys­lo­vých od­vět­ví.

Tags: 3D tisk | Formlabs | Materiály | Pryskyřice | Tough 1500

Tough Durable group-2007 Tough 1500 Resin je nej­o­dol­něj­ším ma­te­ri­á­lem ro­di­ny ma­te­ri­á­lů Tough a Du­ra­ble Resins pro 3D tisk, který sdílí četné vlast­nos­ti a je skvě­lý pro funkč­ní pro­to­ty­py, upí­ná­ky a úchy­ty, ko­nek­to­ry a další sdí­le­né apli­ka­ce. Iden­ti­fi­ka­ce nej­lep­ší­ho ma­te­ri­á­lu pro kon­krét­ní pří­pa­dy po­u­ži­tí za­hr­nu­je po­cho­pe­ní kon­strukč­ních ome­ze­ní a klí­čo­vých kom­pro­mi­sů mezi ma­te­ri­á­ly. V rámci této kon­krét­ní sku­pi­ny ma­te­ri­á­lů, mo­du­lů, pro­dlou­že­ní a od­pru­že­ní ozna­ču­jí nej­lé­pe, jak se bude sou­část cho­vat při po­u­ží­vá­ní. Co se týče pevnosti a tuhosti, je Tough 1500 údajně srovnatelný s polypropylenovými díly.

 

Tags: 2021 | Beta program | CAM | Mastercam | Obrábění | Testování

iStock--2007Pokud pa­t­ří­te k zá­kaz­ní­kům Mas­ter­ca­mu s ak­tiv­ní údržbou, mů­že­te se nyní zú­čast­nit Beta pro­gra­mu Mas­ter­cam 2021. Dílny i velké vý­rob­ní pod­ni­ky po celém světě zís­ka­jí šanci vy­zkou­šet Mas­ter­cam 2021 ještě před jeho vy­dá­ním a po­skyt­nout hod­not­nou zpět­nou vazbu, která po­mů­že zfor­mo­vat fi­nál­ní pro­dukt. Účast­ní­ci pro­gra­mu Beta se brzy se­zná­mí s de­sít­ka­mi no­vých vý­kon­ných ná­stro­jů pro jed­no­du­ché a slo­ži­té úlohy.

Tags: CAD/CAM | hyperMILL | Obrábění | Open Mind | Verze 2020.1

3d-optimized-roughing-z-2007Verze 2020.1 CAD/CAM sady hy­per­MILL je nyní k dis­po­zi­ci. Tato verze soft­wa­ru po­sky­tu­je další uži­va­tel­skou pří­vě­ti­vost pro hyperMILL pro­gra­má­to­ry. Vy­lep­še­ní se tý­ka­jí pro­gra­mo­va­cích úkolů a také zrych­le­ní a zjed­no­du­še­ní ob­rá­bě­ní. Nové 3D a 5osé stra­te­gie pro zbyt­ko­vé ob­rá­bě­ní ma­te­ri­á­lu v ro­zích za­ru­ču­jí efek­tiv­ní opra­co­vá­ní. Ještě slib­něj­ší je, že vo­li­tel­né mo­du­ly – hy­per­MILL AD­DI­TI­VE Ma­nu­factu­ring a hy­per­MILL VIR­TU­AL Ma­chi­ning – na­bí­ze­jí prů­lo­mo­vou tech­no­lo­gii, si­mu­la­ci, op­ti­ma­li­za­ci a mož­nos­ti při­po­je­ní v sou­la­du s klí­čo­vý­mi směry mo­der­ní vý­ro­by.

Tags: 3D skenery | Creaform | Hannover Messe | Kvalita | Metrologie | Reverzní inženýrství

creaform product family-2007Cre­a­form od­po­ví­dá svými pře­nos­ný­mi a au­to­ma­ti­zo­va­ný­mi ře­še­ní­mi mě­ře­ní na po­tře­by v 3D ske­no­vá­ní, re­verz­ním in­že­nýr­ství, kon­t­ro­le kva­li­ty, ne­de­struk­tiv­ním tes­to­vá­ní, vý­vo­ji pro­duk­tů a di­gi­tál­ní si­mu­la­ci (FEA / CFD). Jeho tech­no­lo­gie se po­u­ží­va­jí v mnoha prů­mys­lo­vých od­vět­vích, včet­ně au­to­mo­bi­lo­vé­ho prů­mys­lu, le­tec­tví, spo­třeb­ní­ho zboží, těž­ké­ho prů­mys­lu, zdra­vot­nic­tví, zpra­co­va­tel­ské­ho prů­mys­lu, těžby ropy a plynu, vý­ro­by ener­gie, vý­zku­mu a vzdě­lá­vá­ní. Pře­nos­né 3D ske­ne­ry Han­dyS­CAN BLACK and Go! SCAN SPARK, které jsou do­dá­vá­ny od roku 2019, jsou ide­ál­ní pro kon­t­ro­lu kva­li­ty a vývoj pro­duk­tů. 

Tags: 3D modely | Digitální | Jan Bezdíček | Návrhy | Optimalizace | Provoz | Rockwell Automation | Výroba

Rockwell-2007Po­mo­cí di­gi­tál­ních 3D mo­de­lů lze pře­dem ově­řit funkč­nost ná­vr­hu i za­ško­lit ob­slu­hu no­vých stro­jů, za­ří­ze­ní či do­kon­ce ce­lých vý­rob­ních kom­plexů. Pokud jsou tyto mo­de­ly ná­sled­ně udr­žo­vá­ny ak­tu­ál­ní, mohou být uži­teč­né i v re­ál­ném pro­vo­zu a pro po­tře­by údrž­by, po­pří­pa­dě po­slou­ží při další op­ti­ma­li­za­ci či ná­sled­ných úpra­vách. Mo­der­ní vý­rob­ní za­ří­ze­ní a au­to­ma­ti­zo­va­né pro­dukč­ní linky či pro­ce­sy před­sta­vu­jí velmi kom­plex­ní sys­témy se slo­ži­tým ná­vrhem, re­a­li­za­cí a sou­vi­se­jí­cím ří­ze­ním. Již po­čá­teč­ní návrh ta­ko­vých sys­té­mů vý­raz­ně usnadňují di­gi­tál­ní mo­de­ly.

Strana 7 z 646

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>