E LINKX
Google překladač: English Deutsch
SOLIDWORKS
Siemens

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: 22minutový | Konstrukční data | MIloš Hrazdíra | PDM | SolidWorks | Webináře

Webinar Solidworks PDM-2021Ná­stroj pro sprá­vu dat So­lid­works PDM dis­po­nu­je ně­ko­li­ka způ­so­by vzdá­le­né­ho při­po­je­ní a vy­u­ži­tí cen­t­rál­ně spra­vo­va­ných dat spo­leč­nos­ti. V tomto webi­ná­ři se před­ná­še­jí­cí – Miloš Hraz­dí­ra – za­mě­ří na kli­en­ta Web2, který umo­ž­ňu­je pří­stup pro­střed­nic­tvím webo­vé­ho pro­hlí­že­če. V druhé části si s účast­ní­ky pro­jde mož­nos­ti práce s daty v čase, kdy se na­chá­ze­jí mimo firmu. Webi­nář bude vy­sí­lán v čes­kém ja­zy­ce v pátek 29. květ­na 2020 od 10:00 hodin a účast na něm je bez­plat­ná. Po jeho skon­če­ní bude ote­vřen pro­stor pro do­ta­zy.

Tags: 3D tisk | AnyoneGo | Autodesk | FEA | Fusion | Hendikepovaní psi | Inovace | Ortézy | Vozíky

vozik anyonego01 nahled-2021Po­sled­ních ně­ko­lik mě­sí­ců bylo v Any­o­ne­Go ve zna­me­ní ino­va­cí a tes­to­vá­ní. V bran­ži sou­stře­dě­né kolem 3D tisku je nutné ne­u­stá­le sle­do­vat nové tren­dy a ty nej­za­jí­ma­věj­ší im­ple­men­to­vat do vý­ro­by tak, aby vý­sled­ný pro­dukt do­dá­va­ný kli­en­tům měl vždy ty nej­lep­ší možné vlast­nos­ti. Nej­pro­dá­va­něj­ším pro­duk­tem je v sou­čas­nos­ti vozík pro psy s hen­di­ke­pem zad­ních kon­če­tin. Proto je mu zcela při­ro­ze­ně v rámci ino­vač­ních pro­ce­sů vě­no­vá­na velká po­zor­nost. Velmi dy­na­mic­ky se mění pře­de­vším trh s ma­te­ri­á­ly, ne­u­stá­le jsou tes­to­vá­ny nové typy a mož­nos­ti, aby kli­en­tům byl k dis­po­zi­ci co nej­lep­ší poměr cena/výkon.

Tags: Arcdata Praha | ESRI | GIS | Pozvánka | Survey123 for ArcGIS | Vzdělávání | Webinar

Survey123 for ArcGIS-2021Spo­leč­nost Ar­c­da­ta Praha zve na svůj další webi­nář, který se ten­to­krát za­mě­ří na apli­ka­ci Sur­vey­123 for Ar­c­GIS, která je ur­če­ná ke sběru dat po­mo­cí for­mu­lá­řů. Účast­ní­ci se na se­mi­ná­ři naučí vy­tvo­řit svůj první for­mu­lář pro sběr dat v te­ré­nu, vy­u­žít zís­ka­ná data v dal­ších apli­ka­cích plat­for­my (např. webo­vé mapy či Ar­c­GIS Da­shbo­ards) a dozví se také, jak se vy­po­řá­dat s ná­vrhy kom­plex­něj­ších „chyt­rých“ for­mu­lá­řů s vy­u­ži­tím stan­dar­du XLS­Form. Webi­nář se usku­teč­ní v úterý 26. 5. 2020 od 14.00 hodin. Pro účast není po­tře­ba in­sta­lo­vat žádný soft­ware, ani do­pl­něk pro­hlí­že­če.

Tags: 3D tiskárny | Architektura | Beton | Delta WASP 3MT CONCRETE | Hardware | Stavebnictví

concrete-3d-printer-Delta-WASP-3MT-CONCRETE-2021Firma WASP uved­la na trh novou vel­ko­for­má­to­vou 3D tis­kár­nu Delta WASP 3MT Con­cre­te. Tato 3D tis­kár­na, pra­cu­jí­cí s be­to­nem jako tis­ko­vým mé­di­em, je za­mě­ře­na na sta­veb­ní pro­fe­si­o­ná­ly, vzdě­lá­va­cí in­sti­tu­ce, ar­chi­tek­ty a ke­ra­mic­ký prů­my­sl. Chlu­bí se „novým stan­dar­dem v adi­tiv­ní vý­ro­bě be­to­no­vý­mi mal­ta­mi“. Podle WASPu je tis­kár­na pro­duk­tiv­ní, uni­ver­zál­ní, bez­peč­ná a vy­zna­ču­je se vy­u­ži­tím od­bor­ných zna­los­tí vý­rob­ce. Mož­nost vý­mě­ny trys­ky za řadu mo­du­lár­ních vy­tla­čo­va­cích souprav činí z 3MT Con­cre­te adap­ta­bil­ní ví­ce­ú­če­lo­vou 3D tis­kár­nu, která si roz­hod­ně za­slou­ží po­zor­nost.

Tags: Aktualizace | BobCAD-CAM | CAD-CAM | CAM | CNC | Service Pack 2 | Software | V32

v32 sp2 released-2021Tato druhá ak­tu­a­li­za­ce pro Bob­CAD-CAM V32 za­hr­nu­je vy­lep­še­ní v ob­las­ti CAD a na­sta­ve­ní a opra­vy u vše­o­bec­né­ho CAD a CAM, fré­zo­vá­ní, sou­stru­že­ní, drá­to­vé­ho ře­zá­ní EDM, si­mu­la­cí a na­sta­ve­ní. In­for­ma­ce o všech no­vých vy­lep­še­ních a opra­vách vy­da­ných v ak­tu­a­li­za­ci Bob­CAD-CAM Ser­vi­ce Pack 2 Build 3482 na­jde­te ve What’s New in Bob­CAD-CAM V32 SP2. Spo­leč­nost Bob­CAD-CAM zá­kaz­ní­kům do­po­ru­ču­je, aby ak­tu­a­li­zo­va­li svůj soft­wa­re nej­no­věj­ším Ser­vi­ce Pac­kem pro za­jiš­tě­ní po­u­ží­vá­ní nej­no­věj­ších vy­lep­še­ní a oprav. Chce­te-li stáh­nout Bob­CAD-CAM V32 SP2 Build 3482, na­vštiv­te bob­cad­sup­port.com.

Tags: ABB | Automatizace | obotStudio | Programování | Robotika | Roboty | SCARA | Simulace

Robot control mate-2020ABB zjed­no­du­ši­lo po­u­ží­vá­ní svých ob­lí­be­ných ro­bo­tů SCARA a uži­va­te­lům nově na­bí­zí mož­nost uvá­dět tyto ro­bo­ty do pro­vo­zu a ovlá­dat je z lapto­pu nebo stol­ní­ho po­čí­ta­če po­mo­cí soft­wa­ru Ro­bot­Stu­dio ur­če­né­ho pro si­mu­la­ci a off-line pro­gra­mo­vá­ní. Nový do­pl­něk soft­wa­ru Ro­bot­Stu­dio na­zva­ný Robot Con­t­rol Mate umožňuje uži­va­te­lům ruční pře­sta­ve­ní ro­bo­ta, pro­gra­mo­vá­ní me­to­dou učení a ka­lib­ra­ci ze svého po­čí­ta­če. Ovlá­dat po­hy­by ro­bo­tů SCARA tak nikdy ne­by­lo snad­něj­ší a jed­no­duš­ší. Po­pr­vé v his­to­rii tak lze pro­gram ABB pro off-line pro­gra­mo­vá­ní po­u­ží­vat k ovlá­dá­ní sku­teč­ných po­hy­bů ro­bo­ta v re­ál­ném čase.

Tags: Archív | CAM | CAMJam 2020 | MecSoft | Obrábění | PDF | Videa | Vzdělávání

MecSoft CAMJam-2021MecSoft Cor­po­rati­on ozná­mi­la 15. květ­na vy­dá­ní CA­MJam 2020, vý­cvi­ko­vé­ho video prů­vod­ce pro ob­lí­be­né mo­du­ly stol­ní­ho fré­zo­vá­ní Vi­su­al­CAD ​​/ CAM, Rhi­no­CAM, Vi­su­al­CAM pro So­li­dworks a Alib­re­CAM. CA­MJam 2020 je video ar­chiv a prů­vod­ce lek­ce­mi po­řá­da­ný­mi pra­cov­ní­ky pod­po­ry Mec­Soft Cor­po­rati­on a dal­ší­mi. Za­hr­nu­je ak­tu­a­li­za­ce no­vých pro­duk­tů 2020, stej­ně jako všech­na videa pro verzi CA­MJam 2019. Nový vi­deo­ar­chiv a prů­vod­ce pro­hlí­že­ním CA­MJam 2020 staví na před­cho­zích ver­zích a za­hr­nu­je videa všech CAM mo­du­lů včet­ně MILL, TURN, NEST, ART a MESH, a také nové ex­klu­ziv­ní AMS bo­nu­so­vé mo­du­ly Pro­fi­le-NEST, MILL-TURN a velmi po­pu­lár­ní G-Code Edi­tor.

Tags: 3DEXPERIENCE | CATIA | CATIA V5 | Technodat | Výhody | Webinar

Webinar Technodat-2021Znáte CAD soft­ware CATIA V5 nebo s ním do­kon­ce pra­cu­je­te? Sly­še­li jste už o CATIA 3DE­X­PE­RI­EN­CE, ale ne­ví­te, v čem je proti CATIA V5 jiná? Pře­cho­dem na nové verze se pře­sta­ne­te ome­zo­vat v kon­stru­o­vá­ní a uleh­čí­te si práci. Re­gis­truj­te se na we­bi­nář spo­leč­nos­ti Tech­no­dat „CATIA 3DE­X­PE­RI­EN­CE | Nové mož­nos­ti pro kon­struk­té­ry“, na kte­rém se do­zví­te při­da­né hod­no­ty této mo­der­ní CAD plat­for­my. V pro­gra­mu se se­zná­mí­te s da­ta­bá­zo­vým pří­stu­pem, mo­der­ním pro­stře­dím, no­vý­mi mo­du­ly, ži­vot­ním cyk­lem pro­duk­tu (sprá­vou dat), ma­nage­men­tem vel­kých se­stav a se sou­běž­ným na­vr­ho­vá­ním a spo­lu­pra­cí.

Tags: 3D skenování | Nation 1 | Precismo | Reklama | StartUp | Virtuální realita | Zboží

Precismo-boty-2020Spo­leč­nost Pre­cismo síd­lí­cí po­blíž Prahy vy­vi­nu­la uni­kát­ní tech­no­lo­gii pro fo­to­re­a­lis­tic­ké 3D ske­no­vá­ní s vy­u­ži­tím au­to­nomní­ho ro­bo­ta. Kli­en­tům po­má­há pro­vo­zo­vat vir­tu­ál­ní ob­cho­dy, kon­t­ro­lo­vat kva­li­tu vý­rob­ků či tvo­řit re­klam­ní ma­te­ri­á­ly bez nut­nos­ti trá­vit dlou­hé ho­di­ny v ate­li­é­ru. Nyní zís­ka­la in­ves­ti­ci ve výši ne­ce­lých mi­li­on eur z fondu Nati­on 1, kte­rou chce vy­u­žít na zvy­šo­vá­ní ka­pa­cit i hle­dá­ní no­vých zá­kaz­ní­ků po celém světě. První pro­to­typ ro­bo­tic­ké­ho 3D ske­ne­ru vzni­kl již v létě roku 2017, kdy dva dlou­ho­le­tí přá­te­lé Mi­ko­láš Her­s­ko­vič a Zde­něk Gla­zer spat­ři­li pří­le­ži­tost v rych­le se roz­ví­je­jí­cím od­vět­ví vir­tu­ál­ní a roz­ší­ře­né re­a­li­ty.

Tags: 2VV | Choose&Go | HVAC | Stavebnictví | TZB | Výběrový program

ChooseGO-2020Par­du­bic­ká vý­rob­ní spo­leč­nost 2VV se již od roku 1995 vě­nu­je na­vr­ho­vá­ní a vý­ro­bě ener­ge­tic­ky úspor­ných za­ří­ze­ní v ob­las­ti vzdu­cho­tech­ni­ky. Dlou­ho­do­bě drží před­ní po­zi­ce v seg­men­tu dveř­ních vzdu­cho­vých clon a vý­znam­ným vý­rob­ním ar­ti­k­lem jsou také re­ku­per­ač­ní jed­not­ky. Výběr správ­né­ho vy­ba­ve­ní není snad­ný. Klí­čem k na­le­ze­ní správ­né­ho pro­duk­tu pro pro­jekt je v dneš­ním slo­ži­tém světě stan­dar­dů, úrov­ní účin­nos­ti a ne­u­stá­le se mě­ní­cích funk­cí dobrý vý­bě­ro­vý soft­ware. Pro tento účel do­dá­vá firma 2VV soft­ware Cho­o­se&Go, který umož­ňu­je vy­brat vhod­né vě­t­ra­cí a re­ku­per­ač­ní jed­not­ky nebo vzdu­cho­vé clony.

Tags: 3D tiskárny | J55 | MCAE | PolyJet | Stratasys | Webináře

stratasys-j55-doma-2020Za­jí­ma­jí vás no­vin­ky ve světě 3D tisku? Kon­krét­ně o tech­no­lo­gii Po­ly­Jet? Chtě­li byste mít ak­tu­ál­ní pře­hled? Proto ne­vá­hej­te a po­dí­vej­te se na tři­ce­ti­mi­nu­to­vý webi­nář spo­leč­nos­ti MCAE Sys­tems, kde bu­de­te se­zná­me­ni s hor­kou no­vin­kou, po­sled­ním mo­de­lem 3D tis­kár­ny Stra­ta­sys J55. 3D tis­kár­na Stra­ta­sys J55 na­bí­zí téměř 500 tisíc barev, ově­ře­ný vzor­ník barev Pan­to­ne, věrné tex­tu­ry i prů­hled­né ma­te­ri­á­ly, kva­lit­ní a ve­li­ce re­a­lis­tic­ké vý­tis­ky. Své ná­pa­dy mů­že­te den­no­den­ně pře­ná­šet do pro­ce­su na­vr­ho­vá­ní a mít tak v rukou model s tva­ro­vý­mi změ­na­mi již během pou­hých ně­ko­li­ka hodin.

Tags: Epson | Hardware | ShureColor | T2100 | Tiskárny | Velkoformáty

epson surecolor t2100 5-2020Spo­leč­nost Epson před­sta­vi­la svoji fi­nanč­ně nej­do­stup­něj­ší a nej­men­­ší pře­nos­nou vel­ko­for­má­to­vou 24­pal­co­vou tis­kár­nu, která patří do port­fo­lia pro­fe­si­o­nál­ních tis­ká­ren série T. Nová tis­kár­na Su­re­Co­lor T2100 byla na­vr­že­na tak, aby splňovala po­ža­dav­ky pro­fe­si­o­ná­lů, mezi něž patří na­pří­klad ar­chi­tek­ti, pro­jek­tan­ti, uči­te­lé či de­signe­ři. Díky své by­tel­né a lehké kon­struk­ci je ide­ál­ní pro práci z do­mo­va, malá stu­dia, učeb­ny nebo vzdá­le­ná pra­co­viš­tě, na­pří­klad sta­ve­niš­tě. Tis­kár­na může být umís­tě­na na stole nebo na vlast­ním pod­stav­ci. Její chyt­rý a sklad­ný de­sign šetří místo a umož­ňu­je tak tis­kár­nu bez pro­blé­mů pře­mís­tit, když ji právě ne­po­u­ží­vá­te.

Tags: Maker Faire | on-line | Prague | Tak­tiq Com­mu­ni­cati­ons | Žádná věda

Maker Faire Prague on-line-2020No­vo­do­bí ku­ti­lo­vé a bast­lí­ři se letos ne­mo­hou sejít v červ­nu osob­ně, a tak to zkusí v květ­nu di­gi­tál­ně! On-line verze fes­ti­va­lu se usku­teč­ní 29. a 30. květ­na na www.makerfaireprague.online. Zá­jem­ci tu na­jdou bo­ha­tý pro­gram tvo­ře­ný živým pře­no­sem, roz­ho­vo­ry s ma­ke­ry, re­por­tá­že­mi přímo z ma­ker­ských dílen a on-line work­sho­py. Vel­kou akci na praž­ském Vý­sta­viš­ti pro ob­vyk­lých 10 tisíc ná­vštěv­ní­ků pře­su­nu­li or­ga­ni­zá­to­ři na lis­to­pad. Or­ga­ni­zá­to­ři při­pra­vi­li pro ná­vštěv­ní­ky ně­ko­lik hodin pří­mých pře­no­sů, videí a re­por­tá­ží, kde uvidí ma­ke­ry v akci tak de­tail­ně, jak by to v reálu pros­tě ne­by­lo možné.

Strana 7 z 658

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>