Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Asus | Film | Fotografie | Grafika | Hardware | Monitory | PA32UCX-PK | ProArt

Asus-PA32UCX-PK R-2111Nej­dů­le­ži­těj­ším aspek­tem při vý­bě­ru mo­ni­to­ru pro kre­a­tiv­ní pro­fe­si­o­ná­ly v ob­las­ti fo­to­gra­fie a filmu je přes­nost barev a kva­li­ta ob­ra­zu. ASUS se ne­dáv­no ze­ptal čtyř tvůr­ců ob­sa­hu – ko­lo­ris­ty, ka­me­ra­ma­na, ani­má­tor­ky a tvůr­ce filmů – jaké to je pra­co­vat s mo­ni­to­rem ASUS Pro­Art PA­32U­CX-PK. Jde o 32­pal­co­vý 4K HDR ka­lib­ro­va­ný mo­ni­tor s va­ri­a­bil­ním mini‑LED pod­sví­ce­ním a špič­ko­vým jasem s hod­no­tou 1200 nitů.

Celý článek...

Tags: CSR Racing 2 | Design | Elite Tuners | Hry | Liberty Walk | Soutěž | Tuning | Zynga

BW 2-2048Spo­leč­nost Zynga ozná­mi­la v sou­vis­los­ti se spuš­tě­ním Elite Tu­ners a sou­tě­že „De­sign A Wrap“ ve hře CSR Ra­cing 2 (CSR2) part­ner­ství s před­ním ja­pon­ským tu­ne­rem au­to­mo­bi­lů Li­ber­ty Walk. Po­čí­na­je 9. pro­sin­cem mohou hráči vstou­pit do ex­klu­ziv­ní mo­bil­ní zá­vod­ní sou­tě­že vy­tvo­ře­ním vlast­ní­ho po­le­pu au­to­mo­bi­lu, který bude uve­den v CSR2. Návrh vý­her­ce sou­tě­že bude umís­tě­ný na sku­teč­né auto Toy­o­ta Supra týmem Li­ber­ty Walk. Pro vstup do sou­tě­že musí hráči na­hrát své vlast­ní ná­vrhy po­le­pů na so­ci­ál­ní média s ozna­če­ním @CSRRa­cing a ha­sh­tagem #CSR2Wrap.

Celý článek...

Tags: 3D tisk | Digitální prototypy | Optimalizace | PLA | PLM | Studentské projekty | Výroba

Konstrukce robotického ramene optimalizovaná s ohledem na jeho snadnou výrobuNá­vrh pro­jek­tů zpra­co­vá­va­ných se stu­den­ty lze efek­tiv­ně spo­jit s ná­s­led­nou vý­ro­bou po­mo­cí 3D tis­ku. Po­u­ži­tím di­gi­tál­ní­ho pro­to­ty­pu a je­ho vý­ro­by pří­mo ze 3D dat zís­ká­vá­me ši­ro­kou šká­lu za­jí­ma­vých mož­nos­tí. V sou­čas­né do­bě se na­víc ne­mu­sí­me sou­stře­dit pou­ze na jed­no­du­chá kon­struk­ční ře­še­ní sou­čás­tí. Mo­der­ní me­to­dy vý­ro­by pos­ky­tu­jí je­di­neč­nou mož­nost pro­duk­ce prak­tic­ky li­bo­vol­né ge­o­me­trie a tva­ro­vě ná­roč­ných sou­čás­tí. Náš člá­nek vě­nu­je­me ně­ko­li­ka pos­tu­pům, kte­ré jsme vy­u­ži­li na VOŠ a SPŠ ve Žďá­ru nad Sá­za­vou v do­bě le­toš­ní on-line vý­u­ky při op­ti­ma­li­za­ci vý­ro­by jed­no­ho z pro­jek­tů ro­bo­tic­ké­ho ra­me­ne.

Celý článek...

Tags: CAD | CAD 3D | CAM | Cloud | Onshape | PLM | Webová aplikace

OnshapeTra­dič­ní 3D CAD pro­gra­my ob­ná­ší sta­že­ní, in­sta­la­ci, ak­tu­a­li­za­ce a spous­tu prob­lé­mů. On­shape je 3D CAD, kte­rý bě­ží pl­ně v cloudu a za­ne­chá­vá nu­lo­vou di­gi­tál­ní sto­pu na va­šem lo­kál­ním za­ří­ze­ní. Ne­ní po­tře­ba vů­bec nic in­sta­lo­vat ani na­sta­vo­vat, k po­u­ží­vá­ní to­ho­to soft­wa­ru po­sta­čí pou­ze we­bo­vý pro­hlí­žeč.

Celý článek...

Tags: 3DEXPERIENCE | BEKO E-CITY | Design | Elektromobil | Koncept | Studie

V pos­led­ních le­tech se poh­led na au­to­mo­bi­lo­vou dop­ra­vu vý­raz­ně pro­mě­ňu­je. Vlast­nic­tví au­to­mo­bi­lu již nez­na­me­ná pou­ze vý­ho­dy pře­pra­vy či pot­vr­ze­ní so­ci­ál­ní­ho sta­tu­su, ale při­ná­ší s se­bou i ne­ga­ti­va, ja­ko jsou pře­pl­ně­né sil­ni­ce, ob­tíž­né par­ko­vá­ní, emi­se a je­jich do­pad na ži­vot­ní prost­ře­dí a zvy­šu­jí­cí se ce­ny po­hon­ných hmot. Ty­to ce­lo­spo­le­čen­ské ten­den­ce ve­dou k hle­dá­ní al­ter­na­tiv­ních ře­še­ní v ob­las­ti po­zem­ní do­pra­vy. In­že­nýrs­ká a vý­vo­jo­vá kan­ce­lář BEKO En­gi­ne­er­ing, spol. s r. o., se roz­hod­la če­lit těm­to výz­vám a vyt­vo­řit stu­dii mož­né­ho ře­še­ní elek­tro­mo­bi­li­ty v bu­douc­nos­ti.

Celý článek...

Tags: CAD Kuchyně | Návrh | Program | Projektování | Protea | Vizualizace

ProteaProg­ram CAD Ku­chy­ně je ur­če­ný pro fo­to­re­a­lis­tic­kou vi­zu­a­li­za­ci ku­chyň­ských in­te­ri­é­rů. Ob­sa­hu­je všech­ny funk­ce pot­řeb­né pro ná­vrh in­te­ri­é­rů, pro­jek­to­vá­ní ses­tav ku­chyň­ské­ho ná­byt­ku a za­ří­ze­ní, ná­vrh pra­cov­ních de­sek, lišt a os­tat­ní­ho přís­lu­šen­ství. Do kaž­dého ná­vr­hu in­te­ri­é­ru má uži­va­tel mož­nost umís­tit pros­to­ro­vé mo­de­ly ves­ta­vě­né­ho vy­ba­ve­ní. Prog­ram ob­sa­hu­je roz­sáh­lou da­ta­bá­zi do­má­cích spot­ře­bi­čů a přís­lu­šen­ství ná­sle­du­jí­cích vý­rob­ců: Ami­ca, Fa­ber, Fal­mec, Nar­di, Smeg, Whir­pool, As­tra­cast, Fran­ke, Teka atd.

Celý článek...

Tags: CAD | CAD 3D | SolidVision | SolidWorks | SWOOD

SWOOD je doplň­ko­vý modul soft­wa­ru Solid­works, jed­no­ho z nej­roz­ší­ře­něj­ších 3D CAD prog­ra­mů na světě s výkon­ný­mi kon­strukč­ní­mi prv­ky a intui­tiv­ním uži­va­tel­ským roz­hra­ním. Tato plat­for­ma slou­ží pro digi­tál­ní de­sign a vý­ro­bu ve všech od­vět­vích, kde se po­uží­vá dřevo nebo jaký­ko­liv kon­strukč­ní ma­te­ri­ál, na­bí­zí zce­la no­vou úro­veň prá­ce, vel­kou pruž­nost v ná­vr­zích, zkrá­ce­ní ter­mí­nů na­bí­dek, pre­ciz­ní do­ku­men­ta­ci i snad­né změ­ny bě­hem pro­ce­su ná­vr­hu a vý­ro­by. SWOOD je na­vr­žen tak, aby opa­ku­jí­cí se ru­ti­ny a funk­ce mohly být pou­ži­ty pro nové pro­jek­ty.

Celý článek...

Tags: Corel | Pinnacle | Střih | Studio 24 | Ultimate | Video

pinnacle studio 24 ultimate-2034Pin­nacle Stu­dio 24 Ul­ti­ma­te na­bí­zí kom­plet­ní sadu ro­bust­ních ná­stro­jů pro střih videa, které uži­va­te­lům umožňují pro­du­ko­vat ohro­mu­jí­cí, po­kro­či­lá videa. Nej­no­věj­ší verze po­má­há uži­va­te­lům vy­tvá­řet ši­ro­kou škálu so­fis­ti­ko­va­ných spe­ci­ál­ních efek­tů s nově vy­lep­še­ným mas­ko­vá­ním videa. Zdo­ko­na­le­né ovlá­da­cí prvky pro klí­čo­vé sním­ky na­bí­ze­jí vyšší přes­nost stři­hu. Ak­tu­a­li­zo­va­ný edi­tor ti­tul­ků na­bí­zí nové kre­a­tiv­ní mož­nos­ti. Vy­lep­še­ní pra­cov­ních po­stu­pů stři­hu videa navíc zjed­no­du­šu­je pro­ces stři­hu.

Celý článek...

Tags: ColorEdge | Colourclass | CS2740 | Eizo | Namibia | Seriál

eizo-colourclassV pon­dě­lí 27. čer­ven­ce 2020 zve­řej­ni­lo EIZO na svém webu, na You­tu­be, Fa­ce­boo­kuIn­stagra­mu na­uč­ný se­ri­ál „Co­lourc­lass Na­mi­bia“. V je­de­nác­ti dí­lech se di­vá­ci dozví o zá­kla­dech mnoha fo­to­gra­fic­kých témat. Se­ri­ál se bude vě­no­vat také fil­mo­vá­ní s fo­to­a­pa­rá­tem a ná­zor­ně vy­svět­lí mimo jiné sprá­vu barev ve fo­to­a­pa­rá­tu, práci na mo­ni­to­ru s ka­lib­rač­ním soft­warem a úpra­vu fo­to­gra­fií před tis­kem. Firma EIZO spo­lu­pra­co­va­la při pří­pra­vě se­ri­á­lu „Co­lourc­lass Na­mi­bia“ s čet­ný­mi part­ne­ry z oboru fo­to­gra­fie.

Celý článek...

Tags: Adobe | Export | GeForce | GPU | Nvidia | Premiere Pro | Quadro RTX | Videa

premiere-2021S ros­tou­cím ob­je­mem práce z do­mo­va při­bý­vá nut­nost řešit sdí­le­ní práce a ob­sa­hu s ko­le­gy a zá­kaz­ní­ky. Vý­jim­kou nej­sou ani video edi­to­ři, kteří často vy­u­ží­va­jí vlast­ní zá­bě­ry nebo kre­a­tiv­ně pra­cu­jí s ob­sa­hem za­kou­pe­ným na foto a vi­deo­ban­kách. V nej­no­vě­ji do­stup­né verzi Adobe Pre­mie­re Pro do­sta­nou tvůr­ci k dis­po­zi­ci vy­lep­še­né funk­ce vy­u­ží­va­jí­cí mož­nos­ti je­jich GPU. Pre­mie­re Pro ve verzi 14.2 ušet­ří znač­né množ­ství času s novým kódo­vá­ním ak­ce­le­ro­va­ným po­mo­cí GPU. Spo­leč­nos­ti Adobe a Nvi­dia spo­leč­ně op­ti­ma­li­zo­va­ly Pre­mie­re Pro tak, aby do­ká­za­la vy­u­žít ve­sta­vě­ný hard­wa­ro­vý Nvi­dia kodér, kte­rým dis­po­nu­jí GPU Nvi­dia Quadro a Ge­For­ce.

Celý článek...

Tags: Corel | CorelDRAW | Essentials 2020 | Grafika | Ilustrace | Sazba | Standard 2020

CorelDRAW 2020 Product Family-2019Spolu s Co­rel­DRAW Es­sen­ti­als 2020Co­rel­DRAW Stan­dard 2020 a s plným vý­ko­nem ne­dáv­no vy­da­né sady Co­rel­DRAW Gra­phics Suite 2020 na­bí­zí nyní Corel kom­plet­ní řadu soft­wa­ro­vých ře­še­ní pro tvor­bu gra­fic­kých ná­vrhů, která splňují spe­ci­fic­ké po­ža­dav­ky kre­a­tiv­ních uži­va­te­lů, ma­lých firem i pro­fe­si­o­nál­ních gra­fi­ků. Pro­fe­si­o­ná­lo­vé již dlou­hou dobu spo­lé­ha­jí na sadu Co­rel­DRAW Gra­phics Suite při re­a­li­za­ci svých kre­a­tiv­ních vizí a do­dá­vá­ní vý­ji­meč­ných vý­sled­ků. Nyní je tato mož­nost zpří­stup­ně­na i ostat­ním gra­fic­kým uži­va­te­lům.

Celý článek...

Tags: Award | NIKKOR | Nikon | Noct | Ocenění | Product design | Red Dot | Z 50 | Z 58

Nikon Z 50-2018Nikon ozná­mil, že dva z jeho pro­duk­tů ob­dr­že­ly cenu Red Dot Award: Pro­duct De­sign 2020. Jed­ním z nich je fo­to­a­pa­rát Nikon Z 50, nej­no­věj­ší pří­růs­tek do ro­di­ny bez­zr­ca­dlo­vek, a ob­jek­tiv Nik­kor Z 58 mm f/0,95 S Noct. Me­zi­ná­rod­ní ex­per­ti oce­ni­li oba pro­duk­ty v jed­not­li­vých ka­te­go­ri­ích – ino­va­ce, funkč­nost, er­go­no­mie a odol­nost. Z 50 je prv­ním bez­zr­ca­dlo­vým fo­to­a­pa­rá­tem znač­ky Nikon ve for­má­tu DX, jehož de­sign, ope­ra­tiv­nost a spo­leh­li­vost jsou od­vo­ze­ny od mo­de­lů Nikon Z 7 a Nikon Z 6. Nikon Z 50 na­bí­zí ex­ce­lent­ní kva­li­tu ob­ra­zu a po­ři­zu­je do­ko­na­le za­ostře­né sním­ky a videa ve for­má­tu 4K s bo­ha­tý­mi de­tai­ly, pro­sto­ro­vou hloub­kou a barva­mi. Pří­stroj je ide­ál­ní pro por­trét­ní fo­to­gra­fii.

Celý článek...

Tags: Ardnold 6 | Autodesk | GPU | Maya | Nvidia | RTX | Studio

Nvidia Autodesk-1-1950Nej­no­věj­ší verze Maya 2020 a Ar­nold 6 od Au­to­de­s­ku do­stá­va­jí funk­ce ak­ce­le­ro­va­né po­mo­cí RTX, jako in­ter­ak­tiv­ní ren­de­ro­vá­ní v re­ál­ném čase uměl­cům a de­sig­né­rům po celém světě. Na kva­li­tu ob­sa­hu jsou kla­de­ny stále vyšší ná­ro­ky a pro­stor pro re­a­li­za­ci se často zkra­cu­je. Pro vý­tvar­ní­ky, stu­dia i další tvůr­ce je proto dů­le­ži­té pře­hod­no­tit a změ­nit za­ži­té pra­cov­ní po­stu­py. Maya 2020 a Ar­nold 6 mohou vy­u­žít ak­ce­le­ra­cí po­mo­cí GPU. Uži­va­te­lé těch­to apli­ka­cí díky tomu budou mít k dis­po­zi­ci rych­lé a in­ter­ak­tiv­ní pro­stře­dí nutné pro rych­lej­ší ite­ra­ci pro­jek­tů. Zrych­lí tak pro­ces schva­lo­vá­ní a snáze stih­nou za­da­né ter­mí­ny.

Celý článek...

Strana 2 z 6

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 Další > Konec >>