Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

TCL mezi vítězi iF Design Award 2022

Autor článku: PRNewswire   
Středa, 11 Květen 2022 10:53

TCL breeva Pro 400-2219Vý­rob­ce spo­třeb­ní elek­tro­ni­ky TCL Electro­nics zís­kal oce­ně­ní iF De­sign Award 2022 za pro­duk­to­vý de­sign svých čis­ti­ček vzdu­chu bre­e­va Pro 400 Pre­mi­um a bre­e­va Pro 700 Pre­mi­um. Ceny se udě­lu­jí na zá­kla­dě sou­bo­ru ob­jek­tiv­ních stan­dar­dů hod­no­ce­ní v pěti ob­las­tech – nápad, forma, funk­ce, od­li­še­ní na trhu a dopad.

Řada čis­ti­ček bre­e­va Pro od spo­leč­nos­ti TCL je díky oce­ně­né­mu mi­ni­ma­lis­tic­ké­mu de­sig­nu a pa­ten­to­va­ným tech­no­lo­giím čiš­tě­ní vzdu­chu do­ko­na­lou kom­bi­na­cí stylu a funkč­nos­ti. Mo­de­ly bre­e­va Pro 400 Pre­mi­um i bre­e­va Pro 700 Pre­mi­um se vy­zna­ču­jí so­fis­ti­ko­va­ný­mi rov­ný­mi li­ni­e­mi a sty­lo­vým po­vr­chem boč­ních a zad­ních pa­ne­lů. Vzhle­do­vě se hodí do vi­zu­ál­ní­ho stylu vět­ši­ny do­mác­nos­tí.

Model bre­e­va Pro 700 Pre­mi­um je určen pro míst­nos­ti o ob­je­mu až 700 m3 a je vy­ba­ven vý­kon­ným pě­tistupňovým fil­trač­ním sys­té­mem TCL bre­e­va­Shiel­dTM, jehož fil­tra­ce True HEPA 13 od­st­raňuje čás­ti­ce o ve­li­kos­ti 0,3 μm, jako je prach, pyl, roz­to­či, bak­te­rie nebo PM2,5 (jemné čás­ti­ce 2,5) s účin­nos­tí přes 99,97 %. Pů­so­be­ním vy­so­ké hla­di­ny ne­ga­tiv­ních iontů se drob­né čás­ti­ce roz­ptý­le­né ve vzdu­chu ku­mu­lu­jí a usa­zu­jí, zatím co UV pa­prsky ničí DNA a RNA bak­te­rií a mi­k­ro­or­ga­nis­mů a pů­so­bí ste­ri­li­zač­ně.

TCL breeva Pro 700-2219

Tyto nejnovější přírůstky do řady breeva Pro budou k dostání od června 2022, a to nejprve v Evropě. Další trhy budou následovat později v průběhu roku.

Cena iF De­sign Award je již téměř 70 let uzná­vá­na jako ar­bitr kva­li­ty v ob­las­ti vý­ji­meč­né­ho de­sig­nu. Jako jedna z nej­vý­znam­něj­ších de­signo­vých cen na světě je glo­bál­ně zná­mým sym­bo­lem vy­ni­ka­jí­cích de­sig­nér­ských vý­ko­nů. V le­toš­ním roce bylo do sou­tě­že o cenu iF De­sign Award 2022 při­hlá­še­no cel­kem 10 776 vý­rob­ků a pro­jek­tů.