Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Red Dot: Best of the Best designéru Martinu Tvarůžkovi

Autor článku: Redakce   
Čtvrtek, 22 Červen 2023 22:39

Tags: Best of the Best | Design | Essen | Locust | Martin Tvarůžek | Recognoil 3W | Red Dot

Locust-2325V pon­dě­lí 19. 6. v pod­ve­čer byla v es­sen­ské opeře Aalto slav­nost­ně udí­le­na pres­tiž­ní oce­ně­ní svě­to­vým de­sig­né­rům z 51 ka­te­go­rií pro­duk­to­vé­ho de­sig­nu – Red Dot Awards. Česko slaví ve svě­to­vé kon­ku­ren­ci svůj úspěch. Český de­sig­nér Mar­tin Tva­rů­žek si z ně­mec­ké­ho Es­se­nu do­vá­ží dvě ceny. Red Dot Win­ner 2023 za de­tekč­ní pří­stroj Re­co­gno­il 3W. A spolu s ním i nej­pres­tiž­něj­ší oce­ně­ní Red Dot: Best of the Best 2023, za bag­řík na­zva­ný Ko­byl­ka (Lo­cust). Toto oce­ně­ní do Čech pu­tu­je te­pr­ve po­čtvr­té v his­to­rii.

De­sig­nér Mar­tin Tva­rů­žek si v ně­mec­kém Es­se­nu pře­vzal dvě pres­tiž­ní oce­ně­ní za prů­mys­lo­vý de­sign. Nej­vyš­ší oce­ně­ní, kte­ré­ho lze v této sou­tě­ži do­sáh­nout, Red Dot: Best of the Best v pro­duk­to­vém de­sig­nu zís­kal Mar­tin Tva­rů­žek v ka­te­go­rii Užit­ko­vých vo­zi­del za smy­ko­vý na­kla­dač Lo­cust (Ko­byl­ka) pro za­da­va­te­le ze slo­ven­ské firmy Way In­dustries. Na tomto stro­ji udě­lal celou řadu ino­va­cí, všech­ny byly mo­ti­vo­vá­ny sna­hou zjed­no­du­šit ser­vis stro­je i práci jeho ope­rá­to­ra. To vše se mu po­ved­lo, stej­ně jako do­dr­žet přání za­da­va­te­le, aby stroj při­po­mí­nal ko­byl­ku.

Mar­tin Tva­rů­žek je letos do­kon­ce je­di­ným de­sig­né­rem ze střed­ní a vý­chod­ní Ev­ro­py a vůbec prv­ním au­to­rem, který ta­ko­vé oce­ně­ní do­ve­zl slo­ven­ske­mu vý­rob­ci. Oce­ně­ným ale není sám. Stej­né pocty se letos do­sta­lo i týmům čí­ta­jí­cím de­sít­ky, možná i stov­ky lidí pra­cu­jí­cích na vý­vo­ji a de­sig­nu z firem jako je Sony, Toy­o­ta, LG, Ferra­ri, Por­sche a dal­ším lídrům glo­bál­ní­ho prů­mys­lu.

Pro­duk­to­vé ino­va­ce, které na stro­ji Lo­cust vedly k vý­raz­né­mu zjed­no­du­še­ní ser­vi­su spo­čí­va­jí hlav­ně v pře­mís­tě­ní ná­dr­ží na ben­zin a olej do rámu stro­je, čímž vzni­kl pro­stor pro umís­tě­ní dvou ser­vis­ních boxů na boky pří­stro­je. Tím došlo ke zpří­stup­ně­ní a usnad­ně­ní všech úkonů běžné údrž­by. Po­dob­ný pří­stup apli­ko­val de­sig­nér i k vy­tvo­ře­ní vel­ko­ry­sé­ho pří­stu­pu k mo­to­ru. Po ote­vře­ním tří dveří je k němu na­pros­to bez­pro­blé­mo­vý a přímý pří­stup. Ino­va­ce na stro­ji ale jeho snaz­ší údrž­bou ne­kon­čí, další je­jich velká část se sou­stře­di­la na bez­peč­nost a zlep­še­ní kom­for­tu ope­rá­to­ra. Ať už k tomu patří zvět­še­ní vý­hle­du z ka­bi­ny, nebo bez­peč­něj­ší umís­tě­ní svě­tel, či umís­tě­ní pro­ti­zá­va­ží za kola místo do nich. To mimo jiné vede i k tomu, že Ko­byl­ka může na­jed­nou pře­nést o 10 % větší ná­klad. Což na tuně ma­te­ri­á­lu před­sta­vu­je až 100 ki­lo­gra­mů. Po­ro­ta sou­tě­že Red Dot oce­ni­la hlav­ně ce­list­vost no­vé­ho ře­še­ní, které i přes ab­so­lut­ní funkč­nost za­cho­vá­vá i ve­li­ce
atrak­tiv­ní vzhled užit­ko­vé­ho vo­zi­dla.

Důraz na snad­nou pří­stup­nost zá­klad­ních ser­vis­ních uzlů na­kla­da­če, která umožňuje ope­rá­to­ro­vi stro­je na místě a bez pro­blém pro­vést ser­vis stro­je, po­má­há najít vý­rob­ci vý­raz­nou kon­ku­renč­ní vý­ho­du. Snad­ný ser­vis totiž zna­me­ná sní­že­ní ná­kla­dů spo­je­ných s ja­kou­ko­liv údrž­bou stro­je – i s tak ba­nál­ní jako je vý­mě­na oleje. Vy­lep­še­ný vý­hled z ka­bi­ny ope­rá­to­ra je u smy­kem ří­ze­né­ho stro­je jed­ním z cela klí­čo­vých pa­ra­me­t­rů. Za­puš­tě­ním svě­tel do ka­ro­se­rie se vý­znam­ně zvý­ši­la je­jich odol­nost vůči me­cha­nic­ké­mu po­ško­ze­ní. To vše dělá de­sign nejen atrak­tiv­ní, ale mno­hem funkč­něj­ší než kdy dříve. Všech­ny tyto ino­va­ce vy­chá­zí z do­ko­na­lé­ho po­cho­pe­ní toho, jak je na­kla­dač po­u­ží­ván a kdo a podle ja­kých pa­ra­me­t­rů jej ku­pu­je.

Recognoil 3W-2325Oce­ně­ní Red Dot Win­ner 2023 zís­kal Mar­tin Tva­rů­žek letos také za de­tekč­ní pří­stroj Re­co­gno­il 3W, který do­ká­že určit čis­to­tu po­vrchů mě­ře­ním flu­o­rescen­ce zbyt­ko­vé­ho zne­čiš­tě­ní oleji a ma­zi­vy. Po­ro­ta oce­ni­la hlav­ně to, jakým způ­so­bem Tva­rů­žek zlep­šil er­go­no­mii pří­stro­je, a s ní i uži­va­tel­skou pří­vě­ti­vost pro­střed­nic­tvím sekun­dár­ní­ho úcho­pu se spouš­tí a sou­čas­ně od­ra­zil tva­ro­vá­ním tech­nic­kou vy­spě­lost ře­še­ní. Tva­rů­žek totiž našel cestu, jak lépe chrá­nit tu nej­draž­ší a nej­zra­ni­tel­něj­ší, tedy op­tic­kou, část pří­stro­je. Obě tato zlep­še­ní vedla k tomu, že lze pří­stroj mno­hem efek­tiv­ně­ji a pro ope­rá­to­ra po­ho­dl­ně­ji po­u­ží­vat i v ex­trém­ních pra­cov­ních po­lo­hách.

V ka­te­go­rii prů­mys­lo­vé­ho de­sig­nu měli české a slo­ven­ské firmy dosud pouze 3 oce­ně­ní. Tva­rů­žek tak při­vá­ží do Česka čtvr­té toto nej­vyš­ší oce­ně­ní. Slo­ven­ský za­da­va­tel, firma Way In­dustries, zís­ká­vá takto pres­tiž­ní oce­ně­ní pro Slo­ven­sko po­pr­vé za 69 let ko­ná­ní této sou­tě­že.


Mohlo by vás zajímat: