Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Italdesign využívá technologii Stratasys 3DFashion

Autor článku: Redakce   
Čtvrtek, 11 Květen 2023 10:52

Tags: 3D tisk | Climb-E | Design | Interiéry | Italdesign | J850 TechStyle | Stratasys

Italdesign Climb-E-2319Ital­design – sou­část kon­cer­nu Volks­wa­gen, který se za­bý­vá de­signem a in­že­nýr­stvím, vy­u­žil vy­spě­lou tech­no­lo­gii 3D­Fa­shi­on od Stra­ta­sy­su při vý­vo­ji svého ne­dáv­no před­sta­ve­né­ho kon­cepč­ní­ho vo­zi­dla Climb-E. Ital­de­sign tiskl 3D tis­kem přímo na běžná mi­k­ro­vlák­na, aby po­su­nul es­te­tic­ké a funkč­ní hra­ni­ce no­vé­ho kon­cep­tu.

Nový kon­cept, vy­tvo­ře­ný ve spo­lu­prá­ci s fir­mou Schin­d­le­r a Po­li­tec­ni­co di To­ri­no, spo­ju­je myš­len­ku bez­pro­blé­mo­vé­ho ces­to­vá­ní (ve třech roz­mě­rech) a po­by­tu – zpo­chyb­ňu­je to, co si tra­dič­ně před­sta­vu­je­me o au­to­mo­bi­lo­vých, do­má­cích, pra­cov­ních a zá­bav­ních pro­sto­rech. Vzhle­dem k šíři mož­né­ho vy­u­ži­tí si in­te­ri­ér Climb-E vy­žá­dal peč­li­vý pří­stup k de­sig­nu. Ital­de­sign proto vy­u­žil plat­for­mu Stra­ta­sys 3D­Fa­shi­on – včet­ně ná­vr­ho­vé­ho soft­wa­ru a 3D tis­kár­ny Stra­ta­sys J850 TechSty­le – jako sou­část sady ino­va­tiv­ních ře­še­ní.

Italdesign-ces-climbe-selects-2319

Po po­zná­ní 3D tis­kár­ny J850 Tech­Sty­le na mi­lán­ském týdnu de­sig­nu byla Clau­dia Gi­lar­di­o­vá, de­sig­nér­ka ba­rev­né­ho do­kon­čo­vá­ní ma­te­ri­á­lů (CMF) v Ital­de­sig­nu, pře­svěd­če­na, že 3D­Fa­shi­on od Stra­ta­sy­su je přes­ně tou tech­no­lo­gií, kte­rou Ital­de­sign po­tře­bu­je.

Po­mo­cí této tech­no­lo­gie mohou ná­vr­há­ři 3D tisk­nout na tex­ti­lie ve více než 600 000 uni­kát­ních bar­vách s ně­ko­li­ka hod­no­ta­mi tvr­dos­ti Shore – si­mu­lu­jí­cí­mi různé tex­tu­ry a po­vr­cho­vé úpra­vy. Za­tím­co její vy­u­ži­tí pro módní oděvy bylo oka­mži­tě zřej­mé, in­te­ri­é­ry vo­zi­del se uká­za­ly jako re­la­tiv­ně nová ob­last pří­le­ži­tos­tí pro de­sig­né­ry s je­di­neč­ný­mi vý­sled­ky, kte­rých nelze do­sáh­nout jiným způ­so­bem.

Zad­ní vo­do­rov­né plo­chy opě­ra­del jsou po­ta­že­ny vlák­no­vým kom­po­zi­tem Al­can­ta­ra – upra­ve­ným po­mo­cí 3D tisku tis­kár­nou Stra­ta­sys J850 Tech­Sty­le přímo na mi­k­ro­vlák­na s po­u­ži­tím ma­te­ri­á­lů kom­pa­ti­bil­ních se schvá­le­ný­mi nor­ma­mi.

Podívejte se na krátké video

Italdesign-video-2319

 


Mohlo by vás zajímat: