Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

BenQ a Pantone rozšiřují partnerství

Autor článku: BenQ   
Pondělí, 21 Listopad 2022 00:49

Tags: AQCOLOR | BenQ | PANTONE | Partnerství

BenQ Pantone Connect-2247Spo­leč­nost BenQ ozna­mu­je roz­ší­ře­ní dlou­ho­do­bé­ho part­ner­ství s Pan­to­ne. Noví ma­ji­te­lé pro­fe­si­o­nál­ních mo­ni­to­rů řady De­sig­n­Vue s ozna­če­ním PD a Pho­to­Vue s ozna­če­ním SW zís­ka­jí pré­mi­o­vé před­plat­né apli­ka­ce Pan­to­ne Con­nect na rok zdar­ma. Pan­to­ne Con­nect za­jiš­ťu­je kon­zis­ten­ci a přes­nost barev pro di­gi­tál­ní obsah, módu, pro­duk­to­vý de­sign tak, že umož­ní kom­plet­ní pří­stup k více než 15 000 bar­vám Pan­to­ne.

Ob­sa­hu­je funk­ce, které usnad­ní sdí­le­ní pa­le­ty barev, a tedy i spo­lu­prá­ci v týmu i mimo něj.

Spo­lu­prá­ce BenQ a Pan­to­ne se da­tu­je do roku 2015, kdy BenQ jako první znač­ka pro­fe­si­o­nál­ních mo­ni­to­rů na světě zís­ka­la cer­ti­fi­ka­ci Pan­to­ne Va­li­da­ted – dů­vě­ry­hod­né ozna­če­ní za­ru­ču­jí­cí věr­nost barev pro spo­tře­bi­te­le. Od této doby vy­ro­bi­la BenQ více mo­ni­to­rů s cer­ti­fi­ka­cí Pan­to­ne Va­li­da­ted, než kte­rý­ko­li jiný vý­rob­ce. Nad rámec to­ho­to pres­tiž­ní­ho sym­bo­lu kva­li­ty zís­ka­ly nové mo­ni­to­ry BenQ cer­ti­fi­ka­ci Pan­to­ne Skin­To­ne Va­li­da­ted, která dává de­signe­rům a fo­to­gra­fům jis­to­tu zob­ra­ze­ní au­ten­tic­kých barev z re­ál­né­ho světa včet­ně kom­plet­ní pa­le­ty 110 růz­ných od­stí­nů pleti.

BenQ sama stojí za tech­no­lo­gií AQ­CO­LOR a i díky cer­ti­fi­ka­ci Pan­to­ne před­sta­vu­je dlou­ho­do­bé­ho part­ne­ra v ob­las­ti barev pro ce­lo­svě­to­vou ko­mu­ni­tu pro­fe­si­o­nál­ních tvůr­ců. Pan­to­ne je hlav­ní svě­to­vou au­to­ri­tou v ob­las­ti barev a v BenQ sdílí stej­nou vášeň pro přes­né barvy na do­stup­ných za­ří­ze­ních. Velmi úzce zde spo­lu­pra­co­va­li na ná­vr­zích nej­lep­ších mo­ni­to­rů pro fo­to­gra­fy, po­st­pro­duk­ci videa, de­sig­né­ry a díky roz­ví­je­jí­cí­mu se part­ner­ství budou své zá­kaz­ní­ky pod­po­ro­vat dal­ší­mi ná­stro­ji.

„Co­lours Mat­ters,“ tedy „Na bar­vách zá­le­ží“, sho­du­jí se před­sta­vi­te­lé BenQ a Pan­to­ne.
Kromě mož­nos­ti sdí­le­ní se všemi ko­le­gy v týmu umožňuje Pan­to­ne Con­nect uklá­dat a ar­chi­vo­vat obsah bez­peč­ně v clou­du, při­stu­po­vat k němu od­kud­ko­li a po­u­ží­vat jej ve všech apli­ka­cích z ro­di­ny Adobe.
Bez­plat­né roční před­plat­né Pan­to­ne Con­nect Pre­mi­um v hod­no­tě 89,99 euro je k dis­po­zi­ci novým ma­ji­te­lům vy­bra­ných pro­fe­si­o­nál­ních mo­ni­to­rů BenQ a bude k dis­po­zi­ci do 30. září 2023, re­spek­ti­ve do vy­čer­pá­ní zásob.
Více po­drob­nos­tí o dis­ple­jích BenQ a in­for­ma­ce k uplat­ně­ní bez­plat­né­ho před­plat­né­ho Pan­to­ne Con­nect Pre­mi­um, je k dis­po­zi­ci pro­střed­nic­tvím www.benq.eu/cs-cz/campaign/pantone-connect-redeem. Aktivovat službu je možné zde.

*Akce se týká těchto modelů monitorů BenQ: PD2500Q, PD2506Q, PD2700Q, PD2700U, PD2705Q, PD2705U, PD2705UA, PD2725U, PD3200Q, PD3200U, PD3205U, PD3205UA, PD3220U, PD3420Q, SW271C, SW240, SW270C a SW321C.

Další informace jsou k dispozici také prostřednictvím:

 


Mohlo by vás zajímat: