Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Revoluční VIVE Mars CamTrack pro filmaře v prodeji

Autor článku: HTC VIVE   
Úterý, 09 Srpen 2022 12:24

Tags: Filmaři | HTC Vive | Protokol Free-D | Virtuální realita | VIVE Mars Cam­Track

VIVE-Mars-CamTrack-usage-2232Spo­leč­nost HTC VIVE za­há­ji­la 8. srpna pro­dej je­di­neč­né­ho ře­še­ní pro vir­tu­ál­ní fil­mo­vou pro­duk­ci VIVE Mars Cam­Track, které v kom­pakt­ním sys­té­mu in­te­gru­je nejen sle­do­vá­ní po­hy­bu ka­me­ry, ale také syn­chro­ni­za­ci kamer a ka­lib­ra­ci ob­jek­ti­vů. Fil­ma­řům navíc umo­ž­ňu­je vy­tvo­řit li­bo­vol­né množ­ství vir­tu­ál­ních kulis a v re­ál­ném čase sle­do­vat vý­sled­nou scénu již v oka­mži­ku na­tá­če­ní.

V mno­ha pří­pa­dech tak zcela eli­mi­nu­je nut­nost na­tá­če­ní v kon­krét­ních lo­ka­cích, díky čemuž mohou tvůr­ci dát ne­o­me­ze­ný prů­chod své fan­ta­zii. Fil­mo­vá stu­dia z Ev­ro­py, USA a Ka­na­dy si mohou kom­plet­ní ba­lí­ček spo­ří­cí pro­dukč­ní ná­kla­dy i čas po­ří­dit již nyní. V ná­sle­du­jí­cích mě­sí­cích se do­čka­jí i tvůr­ci z Aus­trá­lie, Číny, Ja­pon­ska, Jižní Ko­re­je a Tchaj-wanu.

Kromě roz­ší­ře­ní ko­merč­ní do­stup­nos­ti sys­té­mu VIVE Mars Cam­Track do­pl­nil vý­vo­jo­vý tým také pod­po­ru po­pu­lár­ní­ho pro­to­ko­lu Free-D. Ten je prů­mys­lo­vým stan­dar­dem pro sle­do­vá­ní po­zi­ce ka­me­ry re­no­mo­va­ných do­da­va­te­lů XR a AR za­ří­ze­ní. Sys­tém od HTC tak zpří­stupňuje vir­tu­ál­ní pro­duk­ci stu­di­ím po celém světě včet­ně ne­bý­va­lé fle­xi­bi­li­ty a vše­stran­nos­ti při im­ple­men­ta­ci dat pro sle­do­vá­ní ka­me­ry.

Snížení nákladů, jednoduchost a přesnost

His­to­ric­ky byl jed­ním z nej­vět­ších ná­kla­dů na vir­tu­ál­ní pro­duk­ci zdlou­ha­vý pro­ces je­jí­ho na­sta­vo­vá­ní. VIVE Mars Cam­Track ho proto vý­raz­ně zjed­no­du­šu­je, čímž zkra­cu­je dobu pro­duk­ce a sni­žu­je ná­kla­dy. Vy­u­ži­tím špič­ko­vé sle­do­va­cí tech­no­lo­gie Li­gh­thou­se se zá­klad­no­vý­mi sta­ni­ce­mi se kom­pli­ko­va­ný pra­cov­ní po­stup mění v jed­no­du­ché vy­u­ži­tí je­di­né­ho kom­pakt­ní­ho ře­še­ní, které umožňuje bez­pro­blé­mo­vé a přes­né sle­do­vá­ní po­hy­bu až tří kamer. Díky je­di­neč­né mo­bi­li­tě sys­té­mu Mars Cam­Track navíc splní po­tře­by pro různé si­tu­a­ce od na­tá­če­ní v ma­lých stu­di­ích až po sku­teč­ně velké scény.

Nejpodstatnější výhody systému VIVE Mars Cam-Track:

  • Sle­do­vá­ní po­hy­bu až tří kamer zá­ro­veň
  • Vy­so­ce přes­né sle­do­vá­ní po­hy­bu po­mo­cí VIVE Trac­ke­rů
  • Au­to­ma­tic­ká ka­lib­ra­ce pro posun ka­me­ry a zkres­le­ní ob­jek­ti­vu
  • Kom­pa­ti­bi­li­ta s ko­dé­rem ob­jek­ti­vu, která umožňuje fil­ma­řům měnit hloub­ku os­t­ros­ti stej­ně jako u tra­dič­ní ka­me­ry
  • Plug & Play kom­pa­ti­bi­li­ta s pod­po­rou Free-D a Unre­al En­gi­ne Li­ve­Link bez nut­nos­ti dal­ší­ho soft­waru
  • Ob­no­ve­ní vý­cho­zí po­zi­ce ka­me­ry je­di­ným klik­nu­tím
  • Gen­lock syn­chro­ni­za­ce kamer pro­po­je­ná s Unre­a­lEn­gi­ne Li­ve­Link, umožňující oka­mži­tý syn­chro­ni­zo­va­ný vý­stup mezi sku­teč­ný­mi a vir­tu­ál­ní­mi herci i vir­tu­ál­ním pro­stře­dím
  • Ro­bust­ní pro­po­je­ní kom­po­nent pro sní­že­ní la­ten­ce

Cena a dostupnost

Kom­plet­ní sys­tém pro vir­tu­ál­ní pro­duk­ci HTC VIVE Mars Cam­Track mohou tvůr­ci zís­kat na strán­kách mars.​vive.​com za cenu 5000 €.

Více in­for­ma­cí o sys­té­mu VIVE Mars Cam­Track na­lez­ne­te na strán­kách mars.vive.com.


Mohlo by vás zajímat: