Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Jarní várka novinek v Zoner Photo Studiu X

Autor článku: Zoner   
Úterý, 21 Březen 2023 17:40

Tags: Aktualizace | Photo Studio X | Zoner | Zonerama | ZPS X

ZPSX Q12023 nastaveni rychle nahledy-2312Čer­stvá jarní ak­tu­a­li­za­ce Zoner Photo Stu­dia X při­ná­ší na­tiv­ní pod­po­ru více než 1200 ob­jek­ti­vů, až dvoj­ná­sob­ně rych­lej­ší na­čí­tá­ní RAWů, zlep­še­ní práce s dru­hým mo­ni­to­rem, roz­sáh­lý up­gra­de vi­deo­edi­to­ru a dvě de­sít­ky dal­ších vy­lep­še­ní. No­vin­ky v Zoner Photo Stu­diu X si tra­dič­ně mohou vy­zkou­šet všich­ni uži­va­te­lé sta­že­ním 30­den­ní zku­šeb­ní verze, do­kon­ce i ti, kteří již mají zku­šeb­ní ob­do­bí za sebou. Na ty čeká dal­ších 15 dní funkč­ně ne­o­me­ze­né­ho zku­šeb­ní­ho ob­do­bí.

Na­tiv­ní pod­po­ra ob­jek­ti­vů

Zoner Photo Stu­dio X nově opra­ví zkres­le­ní, chro­ma­tic­ké vady a vi­něta­ci u vět­ši­ny běžně roz­ší­ře­ných ob­jek­ti­vů bez nut­nos­ti in­sta­lo­vat ja­ké­ko­liv další doplňky. Pod­po­ra bude do bu­douc­na navíc dále roz­ši­řo­vá­na. Výběr ob­jek­ti­vu nebo za­pnu­tí au­to­ma­tic­kých oprav na­lez­nou uži­va­te­lé v sekci Fo­to­a­pa­rát a ob­jek­tiv v mo­du­lu Vy­vo­lat.

ZPSX Q12023 profily objektivu-2312

Dva­krát rych­lej­ší na­čí­tá­ní RAWů a vyšší kva­li­ta zpra­co­vá­ní

Díky vý­raz­ně zrych­le­né­mu pro­ce­su de­mosai­cin­gu a dal­ším op­ti­ma­li­za­cím při zpra­co­vá­ní ob­ra­zu na­bí­zí jarní ak­tu­a­li­za­ce téměř dvoj­ná­sob­né zrych­le­ní na­čí­tá­ní RAWů. Čím ob­jem­něj­ší RAW a vyšší roz­li­še­ní, tím je úspo­ra zna­tel­něj­ší. Toto vy­lep­še­ní má vliv na všech­ny ob­las­ti práce s RAWy, tedy první i opa­ko­va­né na­čí­tá­ní, im­port, ex­port a in­de­xo­vá­ní v ka­ta­lo­gu.
Sou­čas­ně se zrych­le­ním došlo i ke zvý­še­ní kva­li­ty ná­hle­dů v mo­du­lech Vy­vo­lat a Správ­ce nebo k op­ti­ma­li­za­ci zpra­co­vá­ní de­tai­lů fotek s vel­kým šumem.

Nové re­ži­my práce na dvou mo­ni­to­rech

Vel­kých změn do­zna­lo vy­u­ži­tí dru­hé­ho mo­ni­to­ru. ZPS X nyní na­bí­zí dva re­ži­my, které doplňují dění na hlav­ním mo­ni­to­ru. Po­sky­tu­jí tedy buď pro­stor pro ná­hled na zpra­co­vá­va­nou fotku, pří­pad­ně pro­stor prů­zkum­ní­ka pro pohyb mezi sou­bo­ry. Pod­po­ro­vá­ny jsou také ul­tra­ši­ro­ké mo­ni­to­ry.

Roz­sáh­lý up­gra­de vi­deo­edi­to­ru

Trans­for­ma­ce klipů a klí­čo­vé sním­ky při­ná­ší ruku v ruce zcela nové mož­nos­ti pro střih videa. Uži­va­te­lé je mohou vy­u­žít jak pro tvor­bu ori­gi­nál­ních ani­ma­cí a pře­cho­dů, tak pro zob­ra­ze­ní více klipů v jeden mo­ment. Při­by­la také mož­nost před­načte­ní vi­deo­sou­bo­rů (jako je to již dlou­ho možné pro RAWy) pro rych­lej­ší ná­sled­nou práci. U vi­deo­sou­bo­rů na­příč pro­gra­mem je teď navíc možné zob­ra­zit ná­hled klipu pros­tým pře­je­tím myši přes mi­ni­a­tu­ru.

ZPSX Q12023 videomodul-2312

Kli­ent­ský výběr fotek v ga­le­rii Zo­ne­ra­ma

On­li­ne ga­le­rie Zo­ne­ra­ma při­dá­vá další usnad­ně­ní fo­to­gra­fům v po­do­bě mož­nos­ti vý­bě­ru a ozna­če­ní fotek kli­en­tem přímo  v Zo­ne­ra­mě, a to bez nut­nos­ti při­hla­šo­vá­ní. Fo­to­graf kli­en­to­vi zašle spe­ci­ál­ně vy­tvo­ře­ný odkaz z na­bíd­ky Sdí­le­ní alba. Kli­ent si pak snad­no vy­be­re fotky, které mají být dále zpra­co­vá­vá­ny. Takto ozna­če­né fotky vidí fo­to­graf i přímo v Zoner Photo Stu­diu X při­po­je­ném ke ga­le­rii Zo­ne­ra­ma. Od­pa­dá tedy nut­nost po­u­ží­vat další pro­gra­my tře­tích stran.

No­vin­ky mo­du­lu Vy­vo­lat

Režim Při­dá­ní zrna podle jasu při­ná­ší re­a­lis­tič­těj­ší vý­sled­ky, mno­hem bliž­ší sku­teč­né­mu filmu. Šká­lo­vá­ní ko­pí­ro­va­ných masek fil­trů usnadňuje po­u­ží­vá­ní pre­se­tů u fotek s růz­ným roz­li­še­ním. Po­kra­ču­je také trend při­způ­so­be­ní si pro­gra­mu vlast­ním po­tře­bám, kdy je nyní možné přesklá­dat si po­řa­dí sku­pin pa­ra­me­t­rů (Ex­po­zi­ce, Ba­rev­né ko­rek­ce atd.) v mo­du­lu Vy­vo­lat.

Vy­lep­še­ní ve sprá­vě fotek a další no­vin­ky v pro­gra­mu

Mezi no­vin­ky se letos do­stal také vo­li­tel­ný au­to­ma­tic­ký posun na další fotku po hod­no­ce­ní, ikony pro oto­če­ní přímo na mi­ni­a­tu­rách, struk­tu­ro­va­ná klí­čo­vá slova, pod­po­ra časů krat­ších než sekun­da při řa­ze­ní fotek, vy­lep­še­ní pro­mí­tá­ní nebo při­dá­ní me­ta­da­to­vé­ho to­ke­nu pro čas kon­krét­ní­ho ex­por­tu.

Dále jarní ak­tu­a­li­za­ce ob­sa­hu­je řadu vy­lep­še­ní uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní a o 50 % více na­tiv­ně pod­po­ro­va­ných fo­to­a­pa­rá­tů opro­ti ak­tu­a­li­za­ci z pod­zi­mu loňského roku.


Mohlo by vás zajímat: