Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

SprutCAM X ve verzi 17.0.10 se lépe vyhýbá se kolizím

Autor článku: Redakce   
Pátek, 08 Prosinec 2023 14:49

Tags: Aktualizace | CAD | CAM | Kolize | Obrábění | OLP | SprutCAM

SprutCAM X 17 0 10-2349Sprut­CAM Tech, ne­zá­vis­lý ev­rop­ský vý­vo­jář CAD/CAM/OLP, ozna­mu­je vy­dá­ní ak­tua­li­za­ce 17.0.10. Tato ak­tu­a­li­za­ce při­ná­ší roz­ší­ře­né funk­ce, opra­vy chyb a vy­lep­še­ní, je­jichž cílem je ze­fek­tiv­nit uži­va­tel­ské pro­stře­dí. Klí­čo­vým vy­lep­še­ním v Sprut­CAM XSprut­CAM X Robot 17.0.10 je mož­nost vy­hý­bá­ní se ko­li­zím, která nyní ob­sa­hu­je ak­tua­li­zo­va­ný al­go­rit­mus vý­po­čtu. Sprut­CAM X vy­ni­ká při hle­dá­ní bez­peč­ných drah při­blí­že­ní a ná­vra­tu ná­stro­je i ve slo­ži­tých ob­rá­bě­cích pro­stře­dích.

Kromě toho SprutCAM X 17.0.10 upřednostňuje uživatelský komfort díky několika aktualizacím:

  • Při­dá­na ori­en­ta­ce osy ná­stro­je podél nor­má­ly k zá­klad­ní­mu po­vrchu v ope­ra­ci Kap­so­vá­ní.
  • Uspo­řá­da­ný se­znam po­st­pro­ce­so­rů v okně pro vy­tvo­ře­ní ří­di­cí­ho pro­gra­mu.
  • Pod­po­ra nefré­zo­va­cích ná­stro­jů pro fréz­ky v pro­gra­mu Ma­chi­ne­Ma­ker.
  • Upo­zor­ně­ní při klepnu­tí na tla­čít­ko "Vy­ma­zat vše" v okně Správ­ce sním­ků.
  • In­ter­po­la­ce ob­lou­ku k ope­ra­ci Ploš­né opláš­tě­ní.

Některé implementované významné opravy chyb:

  • Vy­ře­še­ny chyby při při­dá­vá­ní no­vé­ho ro­bo­ta a při práci se ša­b­lo­na­mi v apli­ka­ci Ma­chi­ne­Ma­ker.
  • Opra­ve­ny kri­tic­ké a vi­zu­a­li­zač­ní chyby sou­vi­se­jí­cí s re­ži­my kres­le­ní a 3D mo­de­ly.
  • Vy­ře­še­na chyba u volby Vy­hnout se ko­li­zi.
  • Opra­ve­ny chyby sou­vi­se­jí­cí s pal­co­vý­mi a me­t­ric­ký­mi mě­ři­cí­mi sys­témy.
  • Vy­ře­še­ny pro­blémy s im­por­tem a zob­ra­zo­vá­ním 3D mo­de­lů ze So­lid­Works, Iron­CAD a In­ven­tor.

Sprut­CAM X 17.0.10 za­hr­nu­je cel­kem 123 změn. Uži­va­te­lé s ak­tiv­ní smlou­vou o údrž­bě soft­wa­ru již ob­dr­že­li ozná­me­ní o nové verzi a mohou při­stou­pit k ak­tua­li­za­ci. Pokud jste ozná­me­ní ne­ob­dr­že­li nebo po­tře­bu­je­te další pomoc, ob­rať­te se na nej­bliž­ší­ho part­ne­ra Sprut­CAM X.


Mohlo by vás zajímat: