Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vydán ActCAD 2023 verze 1371

Pondělí, 13 Březen 2023 01:22

Tags: ActCAD | Aktualizace | In­tel­li­CAD | Verze 1371

ActCAD 2023--2311Pro všech­ny pro­duk­ty Act­CAD 2023 byla vy­dá­na nová ak­tu­a­li­za­ce 1371. Jedná se o obec­nou údrž­bo­vou verzi, která ob­sa­hu­je ně­ko­lik vy­lep­še­ní a oprav chyb. Nové verze jsou k dis­po­zi­ci ke sta­že­ní na strán­ce Act­CA­Du. Stá­va­jí­cí uži­va­te­lé Act­CA­Du 2023 mohou pro zís­ká­ní nej­no­věj­ší verze po­u­žít pří­kaz „Check for up­da­tes“. Zku­šeb­ní verze soft­wa­ru Act­CAD 2023 je k dis­po­zi­ci bez ja­kých­ko­li ome­ze­ní.

Zku­šeb­ní verze bude plně funkč­ní a stej­ná jako li­cen­co­va­ná verze. Během zku­šeb­ní­ho ob­do­bí nejsou žádná ome­ze­ní tý­ka­jí­cí se uklá­dá­ní a tisku sou­bo­rů.

Se­znam 46 vy­lep­še­ní v této ak­tu­a­li­za­ci na­jde­te zde.

Za­kla­da­te­lé Act­CA­Du, kteří mají 30 let zku­še­nos­tí v CAD ob­las­ti, shro­máž­di­li spo­leč­nou ini­ci­a­ti­vu a v 90. le­tech se po­pr­vé pus­ti­li do vý­vo­je jed­no­ho z prv­ních CAD soft­wa­rů – Power Draft­CAD. Jed­na­lo se o lehký CAD soft­ware za­lo­že­ný na for­má­tu DXF a pod­po­ro­va­ný ope­rač­ním sys­té­mem Win­dows. Act­CAD uvedl na svě­to­vý trh plně vy­ba­ve­ný CAD soft­ware, za­lo­že­ný na tech­no­lo­gii In­tel­li­CAD, s vy­so­kým po­čtem funk­cí a níz­kou cenou. Hna­cím mo­to­rem bylo motto „Ne všech­ny dobré pro­duk­ty musí být zby­teč­ně drahé“. K dneš­ní­mu dni má zá­kaz­ní­ky ve více než 97 ze­mích.Mohlo by vás zajímat: