Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ITC vydává IntelliCAD v12.0

Pondělí, 16 Říjen 2023 22:53

Tags: In­tel­li­CAD | In­tel­li­CA­D 12.0. | ITC | Kon­sor­ci­um | Nové funkce | Výkon

IntelliCAD 12 DX-2342Tech­no­lo­gic­ké kon­sor­ci­um In­tel­li­CAD (ITC) ozná­mi­lo vy­dá­ní In­tel­li­CA­Du 12.0. In­tel­li­CAD 12.0 je vý­znam­ná verze, která ob­sa­hu­je vy­lep­še­ní vý­ko­nu a mnoho no­vých funk­cí. Vy­tvá­ře­ní se­stav a ša­b­lon se­stav, ex­trak­ce dat do ta­bu­lek a sou­bo­rů .xls. Vy­tvá­ře­ní su­per­šra­fy po­mo­cí ob­ráz­ků, tex­tur, bloků, ex­ter­ních od­ka­zů a stí­ra­cích prvků. 

Dy­na­mic­ké zob­ra­ze­ní a při­způ­so­be­ní pa­ne­lu Rych­lé vlast­nos­ti pro úpra­vu často po­u­ží­va­ných vlast­nos­tí. Kres­le­ní splaj­nů po­mo­cí ří­di­cích vr­cho­lů a pa­ra­me­t­ri­za­ce uzlů. Po­u­ží­vá­ní no­vé­ho při­chy­ce­ní Ge­o­me­t­ric­ký střed. Vy­tvá­ře­ní a upra­vo­vá­ní star­ší na­bíd­ky dlaž­dic ob­ráz­ků. Ta­bul­ky se mohou ex­por­to­vat do sou­bo­rů .csv, vy­tvá­řet a ak­tu­a­li­zo­vat je z ex­tra­ho­va­ných dat vý­kre­su, od­st­ra­ňo­vat pře­pi­so­vá­ní for­má­to­vá­ní buněk a ur­čo­vat vlast­nos­ti okra­jů buněk.

Pro uži­va­te­le, kteří po­u­ží­va­jí Prů­zkum­ní­ka, spra­vu­je více vlast­nos­tí vi­zu­ál­ní­ho stylu, spra­vu­je více na­sta­ve­ní roz­vr­že­ní a ur­ču­je, zda se mají au­to­ma­tic­ky zmra­zit roz­vr­že­ní ve vy­tvo­ře­ných roz­vr­že­ních. U všech prvků Prů­zkum­ní­ka se dají změ­nit po­řa­dí sloup­ců, vi­di­tel­nost sloup­ců a ob­no­vit vý­cho­zí zob­ra­ze­ní sloup­ců.

Mezi další nové pří­ka­zy patří Pro­ject Ge­o­me­t­ry, Show CV a Hide CV, Layer Iso­la­te VP Fre­e­ze, Glo­bal Edit At­tri­bu­tes, Re­na­me Block, Chan­ge Block, Set Z All, Quick Trim a Copy Mul­tiple.

Mezi další vy­lep­še­ní patří im­port na­sta­ve­ní strá­nek z ji­ných vý­kre­sů, výběr před­vo­leb PDF při pu­b­li­ko­vá­ní nebo ex­por­tu do sou­bo­rů .pdf, im­port a ex­port sou­bo­rů Facet Mo­de­ler Bi­na­ry (.fmb), na­sta­ve­ní zob­ra­ze­ní rovin řezů, kon­t­ro­la, zda lze en­ti­ty na vrst­vách řezat ro­vi­na­mi řezů, a ná­hled úprav při po­u­ži­tí pří­ka­zů Off­set, Trim a Ex­tend a při úpra­vách šraf.

Pro verze In­tel­li­CA­Du, které pod­po­ru­jí práci se sou­bo­ry BIM: při­způ­so­be­ní stylů AEC, při­po­je­ní sym­bo­lů ro­vi­ny stře­chy a stro­pu ke stě­nám a od­ka­zo­vá­ní na ně při in­ter­ak­tiv­ním vy­tvá­ře­ní rovin stře­chy a stro­pu, při­řa­ze­ní úrov­ní en­ti­tám AEC, im­port sou­bo­rů .ifc s více mož­nost­mi a za­hr­nu­tí pod­kla­dů .rvt a .ifc při ex­por­tu do sou­bo­rů .ifc.

Pro verze In­tel­li­CA­Du, které pod­po­ru­jí úpra­vy a vy­tvá­ře­ní sou­bo­rů .dgn v je­jich na­tiv­ním for­má­tu: výběr z no­vých mož­nos­tí při pře­vo­du do a ze sou­bo­rů .dgn; po­u­ži­tí Prů­zkum­ní­ka pro práci s vrst­va­mi, typy linií, styly roz­mě­rů, bloky a roz­vr­že­ním; ote­vře­ní pře­kry­vů DGN ze sou­bo­rů .dwg; a po­u­ži­tí více mož­nos­tí pro pří­ka­zy Pře­jme­no­vat, Roz­vr­že­ní a Správ­ce re­fe­ren­cí.

Pro tech­nic­ké uži­va­te­le In­tel­li­CAD 12.0 ob­sa­hu­je ak­tu­a­li­zo­va­né roz­hra­ní API pro roz­hra­ní .NET a po­u­ží­vá sadu ODA SDK verze 2023.12. In­tel­li­CAD IcAPI je před­běž­ná verze pro členy a je vy­so­ce kom­pa­ti­bil­ní s Au­to­CAD Ob­ject ARX, což umo­ž­ňu­je čle­nům ITC vy­tvá­řet apli­ka­ce s je­di­nou kódovou zá­klad­nou, která fun­gu­je na obou plat­for­mách.

In­tel­li­CAD 12.0 je pod­po­ro­ván v sys­té­mech Micro­soft Win­dows 11, Win­dows 10, Win­dows 8 a Win­dows 7 v 64­bi­to­vé verzi. Verze In­tel­li­CAD Mo­bi­le Viewer jsou k dis­po­zi­ci pro stol­ní po­čí­ta­če se sys­té­mem Win­dows, Go­o­gle An­dro­id, Apple macOS a iOS.

Zá­jem­ci o soft­ware In­tel­li­CAD mohou kon­tak­to­vat členy ITC a zís­kat po­drob­nos­ti o do­stup­nos­ti soft­wa­ru In­tel­li­CAD.

Další in­for­ma­ce na­jde­te na www.intellicad.org.


Mohlo by vás zajímat: