Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Eastman spouští systém Fluid Genius

Úterý, 18 Květen 2021 22:29

Tags: Eastman | Fluid Genius | Optimalizace | Prediktivní analytika | Teplovodivé systémy | Výkon

EastmanPhoto2-2121Glo­bál­ní po­sky­to­va­tel spe­ci­ál­ních ma­te­ri­á­lů Eastman před­sta­vu­je re­vo­luč­ní nový pa­ten­to­va­ný pro­dukt Fluid Ge­nius, který vy­ba­vu­je in­že­ný­ry a pro­voz­ní ma­na­že­ry pre­dik­tiv­ní­mi po­stře­hy pro op­ti­ma­li­za­ci vý­ko­nu tep­lo­vo­di­vých ka­pa­lin. Uni­kát­ní pro­dukt Fluid Ge­nius kom­bi­nu­je umě­lou in­te­li­gen­ci s půl sto­le­tím od­bor­ných zna­los­tí spo­leč­nos­ti Eastman, aby sle­do­val a ma­xi­ma­li­zo­val ži­vot­ní cyk­lus tep­lo­vo­di­vých ka­pa­lin pro ne­sčet­né množ­ství sys­té­mo­vých apli­ka­cí.

Fluid Ge­nius do­ká­že před­po­vě­dět oče­ká­va­nou ži­vot­nost ka­pa­li­ny a po­ra­dit, jak ji nej­lé­pe pro­dlou­žit a zá­ro­veň se vy­hnout ná­klad­ným ne­plá­no­va­ným od­stáv­kám. Tato tech­no­lo­gie po­sky­tu­je snad­ný pří­stup k vý­sled­kům tes­to­vá­ní ka­pa­lin u zá­kaz­ní­ků, které od­ha­lí vý­hle­do­vé po­znatky usnadňující pro­ak­tiv­ní plá­no­vá­ní údrž­by. Tech­no­lo­gie Fluid Ge­nius fun­gu­je prak­tic­ky s kte­rým­ko­li or­ga­nic­kým sys­té­mem tep­lo­vo­di­vých ka­pa­lin.

Fluid Ge­nius vy­tvo­ře­ný od­bor­ní­ky na tep­lo­vo­di­vé ka­pa­li­ny ve spo­leč­nos­ti Eastman je uzpů­so­ben k užití údrž­bo­vý­mi in­že­ný­ry v zá­vo­dech a ma­na­že­ry pro­vo­zu ve všech zpra­co­va­tel­ských od­vět­vích, včet­ně zpra­co­vá­ní ropy, plynu, che­mi­ká­lií a po­ly­me­rů, a bude k dis­po­zi­ci v de­se­ti ja­zy­cích.

EastmanPhoto3-2121

Fluid Ge­nius umožňuje pro­ak­tiv­ní údrž­bu ka­pa­lin a na­bí­zí skóre je­jich stavu, a po­sky­tu­je tak je­di­neč­né mě­řít­ko cel­ko­vé­ho stavu ka­pa­li­ny. Tech­no­lo­gie bude také ge­ne­ro­vat ozná­me­ní a tren­dy ka­pa­lin, jakož i při­způ­so­be­ná do­po­ru­če­ní pro dů­le­ži­té akční po­lož­ky, jako je od­vzduš­ně­ní sys­té­mu, in­sta­la­ce a kon­t­ro­la sys­té­mu inert­ní­ho ply­no­vé­ho pláš­tě, vý­mě­na ka­pa­lin, im­ple­men­ta­ce fil­tra­ce z boč­ní­ho toku a upo­zor­ně­ní na mož­nou kon­ta­mi­na­ci.

Znač­ky Eastman Ther­mi­nolMar­lo­therm jsou nej­pro­dá­va­něj­ší syn­te­tic­ké tep­lo­vo­di­vé ka­pa­li­ny na světě a jsou po­u­ží­va­né více než 15 000 sys­témy po celém světě. Fluid Ge­nius je určen pro údrž­bu těch­to te­ku­tin, stej­ně jako i ka­pa­lin ji­ných zna­ček než Eastman.

Ve spo­je­ní s uve­de­ním pro­duk­tu Fluid Ge­nius vy­vi­nu­la spo­leč­nost Eastman ak­tu­a­li­zo­va­nou snad­no po­u­ži­tel­nou vzor­ko­vou sadu a au­to­ma­ti­zo­va­né pl­ně­ní jako sou­část pro­gra­mu TLC Total Li­fecycle Care. TLC za­hr­nu­je ana­lý­zu vzor­ků tep­lo­vo­di­vých ka­pa­lin v pro­vo­zu, pod­po­ru ná­vr­hu sys­té­mu, pro­voz­ní ško­le­ní, ško­le­ní o bez­peč­nos­ti a pomoc při spuš­tě­ní a také ka­pa­li­ny pro pro­pla­cho­vá­ní a doplňování.


Mohlo by vás zajímat: