Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Datakit oznamuje vydání verze 2024.1

Středa, 10 Leden 2024 21:54

Tags: Datakit | Konverze dat | Optimalizace | Verze 2024.1 | Vylepšení

Datakit v2024.1-2402Spolu s přá­ním všeho nej­lep­ší­ho do no­vé­ho roku ozna­mu­je Da­ta­kit vy­dá­ní verze 2024.1. Od za­lo­že­ní Da­ta­ki­tu vyšlo již téměř 100 verzí jeho ře­še­ní a verze 2024.1 stále zlep­šu­je in­te­ro­pe­ra­bi­li­tu soft­wa­ru a zkra­cu­je dobu uve­de­ní na trh. Vy­ho­vu­je ros­tou­cím po­tře­bám vý­mě­ny roz­sáh­lých, po­drob­ných a ví­ce­sou­bo­ro­vých sou­bo­rů. Díky zvý­še­ní vý­ko­nu budou soft­wa­ro­vé edi­to­ry i kon­strukč­ní kan­ce­lá­ře těžit z op­ti­ma­li­za­ce al­go­rit­mů, pa­mě­ti a úlo­žiš­tě.

2D a 3D in­for­ma­ce se na­čí­ta­jí ještě přes­ně­ji. Zrych­lil se čas vý­po­čtu (v prů­mě­ru se zkrá­tí o 25 % na jeden sou­bor) a usnad­ni­lo se zpra­co­vá­ní ob­rov­ských sou­bo­rů.

Kompatibilita s novými verzemi hlavních softwarů

  • SolidWorks 2024
  • NX řady 2306 až 2306.7000
  • Catia V6 / 3DExperience R2024x
  • Rhino 8
  • Fusion 360 2.0.17721

Nové funkce

Kromě výše uve­de­ných vý­znam­ných vy­lep­še­ní při­ná­ší verze 2024.1 pod­stat­ná zlep­še­ní v ob­las­ti čtení nebo zá­pi­su kom­po­nent nebo da­to­vých atri­bu­tů, jako jsou PMI, FDT, per­si­s­tent­ní název, fle­xi­bil­ní pří­znak kom­po­nen­ty, ma­te­ri­ál..., čímž po­si­lu­je od­bor­né zna­los­ti a ve­dou­cí po­sta­ve­ní Da­ta­ki­tu v ob­las­ti těch­to zá­klad­ních kom­po­nent pro vý­mě­nu dat.

A další

Ak­tu­a­li­za­ce čteč­ky Na­visworks vy­lep­šu­je im­port ge­o­me­t­rie, hi­e­rar­chie a vlast­nos­tí, změny v par­so­vá­ní (syntaktické analýze) sítí urych­lu­jí čtení sou­bo­rů OBJ, nyní jsou pod­po­ro­vá­ny sou­bo­ry kro­ko­vých ar­chi­vů s pří­po­nou .stpa, byl zlep­šen výkon pro sou­bo­ry s vel­kou ge­o­me­t­rií na­vr­že­né po­mo­cí Re­vi­tu (v prů­mě­ru o 13 % na sou­bor)...

Struč­ně ře­če­no, verze 2024.1 je ak­tu­ál­ním můst­kem pro rych­lej­ší a vždy vyšší in­te­gri­tu vý­mě­ny sou­bo­rů.


Mohlo by vás zajímat: