Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Noesis vydává Optimus ve verzi 2023.2

Středa, 01 Listopad 2023 16:15

Tags: Automatizace | Digitální inženýrství | No­esis So­lu­ti­ons | Optimalizace | Optimus | v2023.2

eliminating repetitive manual work-2344Bel­gic­ká spo­leč­nost No­esis So­lu­ti­ons ozná­mi­la nej­no­věj­ší ak­tu­a­li­za­ce svého ná­stro­je Op­ti­mus pro au­to­ma­ti­za­ci a op­ti­ma­li­za­ci. Nej­no­věj­ší ak­tu­a­li­za­ce za­hr­nu­jí do­stup­nost vzdá­le­né­ho pří­stu­pu k roz­hra­ním, sní­že­ní vý­po­čet­ních ná­kla­dů za­ve­de­ním funk­ce Multi­‑Fi­de­li­ty Ef­fi­ci­ent Glo­bal Op­ti­mi­zer (MFEGO) a roz­ši­řu­jí stá­va­jí­cí op­ti­ma­li­zač­ní mož­nos­ti o snad­ný, rych­lý a šká­lo­va­tel­ný ví­ce­ob­jek­to­vý op­ti­ma­li­zač­ní al­go­rit­mus.

Tím je al­go­rit­mus Multi­‑Ob­jecti­ve Li­gh­thou­se. Aktualizace také za­vá­dí roz­hra­ní nvi­si­on, ná­stroj pro ná­hrad­ní mo­de­lo­vá­ní s umě­lou in­te­li­gen­cí od No­esis So­lu­ti­ons.

Díky více než dvěma de­se­ti­le­tím prů­kop­nic­kých ino­va­cí si No­esis So­lu­ti­ons zís­ka­la ce­lo­svě­to­vé uzná­ní jako před­ní part­ner pro ino­va­ce v ob­las­ti di­gi­tál­ní­ho in­že­nýr­ství pro špič­ko­vé spo­leč­nos­ti, který řídí ná­vrhy po­mo­cí svých špič­ko­vých ná­stro­jů pro op­ti­ma­li­za­ci, spo­lu­prá­ci, ana­lý­zu si­mu­lač­ních dat a ná­stro­jů za­lo­že­ných na umělé in­te­li­gen­ci. Op­ti­mus 2023.2 při­ná­ší nové funk­ce, které po­si­lu­jí au­to­ma­ti­zač­ní a op­ti­ma­li­zač­ní schop­nos­ti No­esis So­lu­ti­ons tím, že re­a­gu­jí na ros­tou­cí he­te­ro­ge­ni­tu sítí zá­kaz­ní­ků, za­vá­dě­jí nová op­ti­ma­li­zač­ní ře­še­ní za­mě­ře­ná na sní­že­ní vý­po­čet­ních ná­kla­dů a zlep­šu­jí pří­stup ke stá­va­jí­cím sou­bo­rům a vý­sled­kům.

Klíčové funkce zařízení Optimus 2023.2 zahrnují:

  • Vzdá­le­ný pří­stup k roz­hra­ním: Op­ti­mus 2023.2 za­vá­dí funk­ci vzdá­le­né­ho pří­stu­pu k roz­hra­ní, která uži­va­te­lům umo­ž­ňuje vzdá­le­ně ovlá­dat různé soft­wa­ro­vé ná­stro­je tře­tích stran a ko­mu­ni­ko­vat s nimi. Tato nová funk­ce od­st­ra­ňuje nut­nost fy­zic­ké in­sta­la­ce soft­wa­ru roz­hra­ní na míst­ním hos­ti­te­li a umožňuje pří­stup k těmto roz­hra­ním pro­střed­nic­tvím vzdá­le­né­ho sys­té­mu od­kud­ko­li. Při­po­je­ní ke vzdá­le­né­mu po­čí­ta­či, na kte­rém je umís­tě­na in­sta­la­ce soft­wa­ru z Op­ti­mu­su 2023.2, je re­a­li­zo­vá­no po­mo­cí pa­ra­lel­ní­ho sys­té­mu, který po­má­há or­ga­ni­zo­vat in­že­nýr­ské pra­cov­ní po­stu­py au­to­ma­tic­kým pře­no­sem po­třeb­ných sou­bo­rů a ba­líč­ků na vzdá­le­ný po­čí­tač.
  • Multi­‑Fi­de­li­ty EGO: Mo­der­ní pro­ce­sy in­že­nýr­ské­ho na­vr­ho­vá­ní jsou ná­roč­né na po­tře­bu za­čle­nit data po­chá­ze­jí­cí z růz­ných zdro­jů do je­di­neč­ných a kon­zis­tent­ních pre­dik­tiv­ních mo­de­lů. Se za­ve­de­ním nové funk­ce Multi­‑fi­de­li­ty Ef­fi­ci­ent Glo­bal Op­ti­mi­zer (Multi­‑Fi­de­li­ty EGO) v Op­ti­mu­su 2023.2 mohou uži­va­te­lé do­sáh­nout sní­že­ní ná­kla­dů na si­mu­la­ci a ana­lý­zu a sou­čas­ně zlep­šit kva­li­tu vý­sled­né­ho ná­vr­hu. Tento op­ti­ma­li­zá­tor zo­hled­ní si­mu­la­ce s růz­ný­mi úrov­ně­mi věr­nos­ti, adap­tiv­ně zvolí místo vzor­ko­vá­ní a zlep­ší přes­nost op­ti­ma­li­za­ce při sou­čas­ném sní­že­ní vý­po­čet­ních ná­kla­dů.
  • Ví­ce­ú­če­lo­vý maják: Vy­dá­ní Op­ti­mus 2023.2 při­ná­ší in­te­gra­ci no­vé­ho ví­ce­ob­jek­to­vé­ho al­go­rit­mu Li­gh­thou­se, snad­né­ho, rych­lé­ho a šká­lo­va­tel­né­ho ví­ce­ob­jek­to­vé­ho al­go­rit­mu, který roz­ši­řu­je stá­va­jí­cí op­ti­ma­li­zač­ní schop­nos­ti Op­ti­mu­su. Kromě vy­so­ké­ho vý­ko­nu uži­va­tel těží z po­hod­lí snad­né­ho na­sta­ve­ní a mož­nos­ti opa­ko­va­né­ho po­u­ži­tí stá­va­jí­cích vý­sled­ků.
  • nvi­si­on In­ter­fa­ce: Op­ti­mus 2023.2 roz­ši­řu­je port­fo­lio roz­hra­ní pro ná­stro­je tře­tích stran o nové roz­hra­ní pro nvi­si­on, ná­stroj pro ná­hrad­ní mo­de­lo­vá­ní s umě­lou in­te­li­gen­cí od No­esis So­lu­ti­ons. Díky roz­hra­ní nvi­si­on na­bí­zí Op­ti­mus přímý pří­stup k mo­de­lům nvi­si­on, což uži­va­te­li umožňuje in­te­gro­vat před­po­vě­di v re­ál­ném čase do pra­cov­ní­ho po­stu­pu Op­ti­mus na­mís­to pro­vá­dě­ní ča­so­vě ná­roč­ných si­mu­la­cí.

Díky zá­vaz­ku k ino­va­cím při­pra­vu­je Op­ti­mus 2023.2 svým uži­va­te­lům cestu k pl­né­mu vy­u­ži­tí po­ten­ci­á­lu au­to­ma­ti­za­ce ze­fek­tiv­ně­ním pro­ce­sů zlep­še­ním do­stup­nos­ti a sní­že­ním pro­voz­ních ná­kla­dů.
Op­ti­mus 2023.2 je na trhu k dis­po­zi­ci již nyní.

Více informací najdete na www.noesissolutions.com.


Mohlo by vás zajímat: