Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Kubotek Kosmos vydává CAD Utilities v6.0

Pátek, 29 Březen 2024 11:08

Tags: CAD Utilities | Kubotek Kosmos | MCAD | v6.0 | Výkon | Vylepšení

Kubotek Kosmos-Main 6-0 Image-2413Ku­bo­tek Kos­mos, za­bý­va­jí­cí se tech­no­lo­gi­e­mi in­že­nýr­ské­ho a vý­rob­ní­ho ge­o­me­t­ric­ké­ho soft­wa­ru, ozná­mil 28. břez­na vy­dá­ní hlav­ní verze 6.0 svých soft­wa­ro­vých pro­duk­tů pro CAD/CAM in­te­ro­pe­ra­bi­li­tu: Va­li­da­te, Re­vi­si­on, Con­vert a View. Tyto uti­li­ty pro práci s CAD sou­bo­ry vy­u­ží­va­jí vlast­ní mo­de­lo­va­cí tech­no­lo­gii Ku­bo­tek Kos­mos, která pod­po­ru­je pře­nos přes­ných CAD dat na­příč vý­rob­ním do­da­va­tel­ským ře­těz­cem.

Verze 6 ak­tu­a­li­zu­je pod­po­ru hlav­ních sou­bo­rů CAD, zlep­šu­je výkon a při­dá­vá funk­ce pro data vý­rob­ních in­for­ma­cí o vý­rob­ku (PMI) po­u­ží­va­ná v pra­cov­ních po­stu­pech de­fi­no­vá­ní na zá­kla­dě mo­de­lu (MBD). Nový soft­ware si mohou zá­kaz­ní­ci stáh­nout oka­mži­tě.

Aktualizovaná podpora CAD souborů

Aby byli zá­kaz­ní­ci při­pra­ve­ni na všech­ny za­sla­né CAD sou­bo­ry, bylo ak­tu­a­li­zo­vá­no čtení 3D CAD sou­bo­rů ve všech soft­wa­ro­vých pro­gra­mech Ku­bo­tek Kos­mos tak, aby pod­po­ro­va­ly nové verze osmi hlav­ních for­má­tů MCAD sou­bo­rů:

  • Autodesk Inventor 2024
  • Dassault Systèmes (DS) CATIA V5 R2024x
  • DS Solidworks 2024
  • DS Spatial ACIS 2024
  • PTC Creo 10.0
  • Siemens Digital Industries Software (SDIS) NX 2306
  • SDIS Solid Edge 2024
  • SDIS Parasolid V36

Verze 6 při­dá­vá pod­po­ru všech verzí sou­bo­ro­vých for­má­tů Mas­ter­ca­mu pro čtení přes­ných 3D těles a po­vrchů ze sou­bo­rů .MCAM a .MCX. Čtení sou­bo­rů CKD bylo také roz­ší­ře­no o pod­po­ru for­má­tu Key­Cre­a­tor 2024 v pro­duk­tech Va­li­da­te a Re­vi­si­on.

Mož­nos­ti čtení sou­bo­rů pro všech­ny na­tiv­ní CAD a STEP pro­gra­my byly roz­ší­ře­ny o pod­po­ru vlast­nos­tí prů­hled­nos­ti ulo­že­ných na plo­chách/tě­lech v mo­de­lu. Tím se zlep­šu­je vi­zu­a­li­za­ce vnitř­ních částí mo­de­lu a blíže od­po­ví­dá tomu, jak model vy­pa­dá ve svém pů­vod­ním sys­té­mu. Kromě toho byl do uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní při­dán pří­stup k me­ta­da­tům vlast­nos­tí kaž­dé­ho CAD sou­bo­ru.

Schop­nost pro­duk­tu Con­vert za­pi­so­vat mo­de­ly do stan­dard­ních CAD for­má­tů byla ve verzi 6 vý­raz­ně roz­ší­ře­na. Ex­port sou­bo­rů Pa­ra­so­lid X_T byl roz­ší­řen o mož­nost kon­t­ro­ly verze Pa­ra­so­li­du po­u­ži­té ve vý­stup­ním sou­bo­ru, aby bylo možné pod­po­ro­vat star­ší apli­ka­ce. (For­mát Pa­ra­so­lid je dů­le­ži­tý, pro­to­že fun­gu­je jako na­tiv­ní for­mát B-Rep pro tě­le­sa/po­vrchy v po­pu­lár­ních pro­duk­tech, jako jsou So­li­dworks, NX, Solid Edge a Mas­ter­cam.) Do ba­líč­ku Con­vert 6.0 Pre­mi­um byl navíc při­dán ex­port ob­jek­tů tě­le­sa/po­vrchu, bodů a kři­vek do for­má­tu JT. For­mát JT je pu­b­li­ko­va­ný stan­dard­ní for­mát sou­bo­rů ISO, který se po­u­ží­vá pro lehká vi­zu­a­li­zač­ní data a také jako kon­tej­ner pro data tě­le­sa/po­vrchu B-Rep úzce sou­vi­se­jí­cí s for­má­tem Pa­ra­so­lid.

Vylepšení MBD PMI

Pro­dukt Ku­bo­tek Kos­mos Va­li­da­te ově­řu­je a do­ku­men­tu­je přes­ný pohyb MBD dat pro­střed­nic­tvím do­da­va­tel­ských pro­ce­sů a sys­té­mů. Pro­dukt do­ká­že rych­le pře­číst struk­tu­ru slo­ži­tých 3D CAD mo­de­lů a PMI ze všech hlav­ních typů MCAD sou­bo­rů. Verze 6 ob­sa­hu­je vy­lep­še­nou pod­po­ru ob­jek­tů PMI, která za­jiš­ťu­je plnou sé­man­tic­kou aso­ci­a­ti­vi­tu těch­to kri­tic­kých ano­ta­cí typu to­le­ran­ce k plo­chám mo­de­lu sou­čás­ti. Po­rov­ná­vá­ní pře­lo­že­ných sou­bo­rů nyní upo­zorňuje uži­va­te­le na ne­srov­na­los­ti v pro­po­je­ní mo­de­lů těch­to PMI ob­jek­tů, i když jsou gra­fic­ky správ­né.

Pro­duk­ty View a Con­vert zís­ká­va­jí pod­po­ru pro uži­va­te­lem de­fi­no­va­nou ori­en­ta­ci po­hle­du a me­ta­da­to­vé ob­jek­ty zna­ček svě­to­vých sou­řad­nic ulo­že­né v na­tiv­ních 3D CAD sou­bo­rech. Na­pří­klad v uži­va­tel­ském roz­hra­ní jsou nyní do roz­ba­lo­va­cí­ho se­zna­mu po­hle­dů při­dá­ny po­jme­no­va­né po­hle­dy CATIA V5 a do stro­mu dílů jsou při­dá­ny osové sys­témy CATIA V5. Pod­po­ra obou těch­to typů dat umožňuje uži­va­te­lům rych­le na­sta­vit zob­ra­ze­ní 3D zob­ra­ze­ní tak, aby od­po­ví­da­lo těmto im­por­to­va­ným PMI datům.

Vylepšení výkonu

Verze 6.0 při­dá­vá plnou pod­po­ru dis­plejů s vy­so­kým roz­li­še­ním (4K+) ve všech čtyřech pro­duk­tech. Uži­va­te­lé mohou těžit ze zna­tel­ně os­třej­ších okra­jů/čar mo­de­lů a čist­ší­ho textu v ob­las­ti gra­fic­ké­ho zob­ra­ze­ní.

Ote­ví­rá­ní sou­bo­rů v apli­ka­cích Zob­ra­ze­ní, Pře­vod a Re­vi­ze bylo dále op­ti­ma­li­zo­vá­no. Tes­to­vá­ní se sadou zá­kaz­nic­kých sou­bo­rů po­tvr­di­lo, že doba na­čí­tá­ní je v prů­mě­ru o 40 % krat­ší než u verze 5. Pro­duk­ty View a Con­vert také na­bí­ze­jí mož­nost na­čí­tá­ní pouze dat sítě z 3D CAD sou­bo­rů, což při­ná­ší další vý­raz­né zisky při ote­ví­rá­ní sou­bo­rů pro pro­hlí­že­ní.

K dis­po­zi­ci jsou bez­plat­né zku­šeb­ní verze soft­wa­ru Ku­bo­tek Kos­mos. Ku­bo­tek Kos­mos rov­něž hledá re­fe­renč­ní part­ne­ry a kva­li­fi­ko­va­né pro­dej­ce těch­to pro­duk­tů.


Mohlo by vás zajímat: