Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vylepšení a novinky v SprutCAM X 17.0.13

Pondělí, 01 Duben 2024 22:26

Tags: 17.0.13 | Novinky | Obrábění | SprutCAM X | Sprut­CAM X Robot | Vylepšení

Enhanced Job Assignment for 6D Contour operations-2414Sprut­CAM Tech ozná­mil uve­de­ní ak­tu­a­li­za­ce Sprut­CAM XSprut­CAM X Robot 17.0.13, která před­sta­vu­je vý­znam­né vy­lep­še­ní s více než 100 změ­na­mi, včet­ně vy­lep­še­ní pra­cov­ních po­stu­pů a oprav chyb. Prv­ním vy­lep­še­ním je při­řa­zo­vá­ní úloh pro ope­ra­ce 6D Con­tour. Nová funk­ce umo­ž­ňuje de­tek­ci a výběr okra­jů kapes ob­rob­ku pou­hým dvoj­kli­kem s při­dr­že­ním klá­ve­sy SHIFT, což zjed­no­du­šu­je pro­ces vý­bě­ru všech stej­ných kapes pro ob­rá­bě­ní.

Vylepšení manipulace se splajnami

V okně Ob­rá­bě­ní na kartě Při­řa­ze­ní úlohy na­jdou uži­va­te­lé ak­tu­a­li­zo­va­né funk­ce pro práci se splaj­nami, včet­ně:

 • Výběr po­mo­cí klá­ve­sy Shift nyní umo­ž­ňuje vy­brat po­sloup­nost bodů, při­čemž vy­bra­né body jsou pro lepší vi­di­tel­nost zvý­raz­ně­ny modře.
 • Ope­ra­ce Shift a Ro­ta­te pro body a celé splaj­ny jsou vý­raz­ně rych­lej­ší.
 • Pa­ra­me­t­ry trans­for­ma­ce se nyní zob­ra­zu­jí pouze pro jeden vy­bra­ný bod, což zlep­šu­je pře­hled­nost a za­mě­ře­ní.
 • Pro ope­ra­ce Shift, Ro­ta­te a De­le­te na bo­dech splaj­ny byly při­dá­ny mož­nos­ti Undo/Redo.
 • Při­dá­na po­tvr­zo­va­cí zprá­va při ma­zá­ní splaj­ny.
 • Kres­le­ní splaj­ny s vel­kým po­čtem bodů je nyní mno­hem rych­lej­ší, což sni­žu­je če­ka­cí dobu.

Spline handling improvements-2414

Aktualizace zpráv o obrábění

 • Byly opra­ve­ny pro­blémy se zpra­co­vá­ním ob­ráz­ků v se­sta­vách a byl za­ve­den zjed­no­du­še­ný režim vý­stu­pu se­sta­vy.
 • Do se­stav lze nyní za­hr­nout vlast­ní pro­měn­né pro per­so­na­li­zo­va­něj­ší do­ku­men­ta­ci.
 • Po­drob­ný návod je pří­stup­ný pro­střed­nic­tvím vý­u­ko­vé­ho pro­gra­mu, který na­jde­te pod iko­nou otaz­ní­ku v apli­ka­ci Sprut­CAM X, při­čemž nová ka­pi­to­la 3.7 po­sky­tu­je po­drob­né in­for­ma­ce.

Machining Reports updates-2414

Vylepšení použitelnosti a pohodlí

 • Ak­tu­a­li­za­ce apli­ka­ce Ma­chi­ne­Ma­ker pro ro­bo­ty Fanuc a Dobot: Byla při­dá­na pod­po­ra pro více stře­do­vých bodů ná­stro­je (TCP), čímž se roz­ší­ři­la kom­pa­ti­bi­li­ta.
 • Vy­lep­še­ní uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní: Ak­tu­a­li­zo­va­né in­ter­ak­tiv­ní ná­po­vě­dy Smart Hints, vy­lep­še­ný al­go­rit­mus ori­en­ta­ce ná­stro­je pro ro­bo­ty s po­lo­ho­va­dly a při­da­ná funk­ce pře­ta­že­ní okna knihov­ny zá­vi­tů při sou­struž­nic­kých ope­ra­cích.
 • Tla­čít­ka vi­di­tel­nos­ti se nyní au­to­ma­tic­ky při­způ­so­bu­jí ope­rač­ní­mu re­ži­mu, což zvy­šu­je in­tu­i­tiv­nost uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní.
 • Ak­tu­a­li­zo­vá­na do­ku­men­ta­ce k pro­gra­mu Ma­chi­ne­Ma­ker.
 • Zvět­še­na ve­li­kost polí pro za­dá­vá­ní hod­not v ovlá­da­cím pa­ne­lu stro­je.
 • Pro ope­ra­ce sva­řo­vá­ní a 6D kon­tu­ro­vá­ní byla při­dá­na mož­nost in­ter­ak­tiv­ní­ho na­sta­ve­ní při­blí­že­ní a od­dá­le­ní.
 • Při práci v mo­du­lu 3D CAD byla při­dá­na mož­nost při­chy­tá­vat ob­jek­ty v ji­ných ro­vi­nách, než je ak­tiv­ní ro­vi­na.

Nej­no­věj­ší ak­tu­a­li­za­ce soft­wa­ru ob­sa­hu­je řadu oprav, které zlep­šu­jí funkč­nost a po­u­ži­tel­nost. Mezi hlav­ní opra­vy patří opra­va chyb si­mu­la­ce při ví­ce­úlo­ho­vém ob­rá­bě­ní, vy­lep­še­ní vý­u­ko­vé­ho pro­gra­mu po­st­pro­ce­so­ru a vy­ře­še­ní pro­blé­mů s ope­ra­ce­mi 5D Sur­fa­cing a Wa­ter­li­ne un­der­cut. Vy­ře­še­ny byly také pro­blémy s pro­jek­ty ob­rá­bě­ní, na­pří­klad chyby při uklá­dá­ní pro­jek­tů a ex­por­tu z Ma­chi­ne­Ma­ke­ru do Sprut­CA­Mu X, a zlep­še­na byla sta­bi­li­ta a výkon sys­té­mu, zejmé­na v ob­las­ti sprá­vy pa­mě­ti RAM a vi­zu­a­li­za­ce ná­stro­jů.

Stá­va­jí­cí uži­va­te­lé soft­wa­ru Sprut­CAM X a Sprut­CAM X Robot s ak­tiv­ní smlou­vou o údrž­bě soft­wa­ru (SMC) byli o nové verzi in­for­mo­vá­ni a mohou snad­no pro­vést up­gra­de, aby mohli tato vy­lep­še­ní vy­u­ží­vat. Uži­va­te­lé, kteří ozná­me­ní ne­ob­dr­že­li, by se měli ob­rá­tit na nej­bliž­ší­ho pro­dej­ce soft­wa­ru Sprut­CAM X a po­žá­dat o pomoc nebo na­vští­vit kon­takt­ní strán­ku Sprut­CAM Tech, kde na­lez­nou další in­for­ma­ce.


Mohlo by vás zajímat: