Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

SprutCAM X a SprutCAM X Robot v nové verzi 17.0.12

Autor článku: Redakce   
Čtvrtek, 08 Únor 2024 23:43

Tags: 17.0.12 | Novinky | Obrábění | SprutCAM X | SprutCAM X Robot | Vylepšení

SprutCAM-2406Sprut­CAM Tech, ne­zá­vis­lý vý­vo­jář CAD/CAM/OLP soft­wa­ru, ozna­mu­je vy­dá­ní ak­tu­a­li­za­ce 17.0.12 svého soft­wa­ru. Ke klí­čo­vé funk­ci a vy­lep­še­ní soft­wa­ru Sprut­CAM X a Sprut­CAM X Robot 17.0.12 patří na­pří­klad Pa­ra­me­t­ry za­no­ře­ní – Uži­va­te­lé nyní mohou za­dá­vat kon­strukč­ní prvky ná­stro­je, jako je ma­xi­mál­ní úhel ná­bě­hu a mi­ni­mál­ní prů­měr řezu. Si­mu­la­ce ob­rá­bě­ní tyto pa­ra­me­t­ry zo­hled­ní a v pří­pa­dě, že hod­no­ty pře­kro­čí za­da­né meze, zob­ra­zí chy­bo­vé hlá­še­ní.

V ur­či­tých si­tu­a­cích je nutné při­způ­so­bit pa­ra­me­t­ry za­no­ře­ní ná­stro­je ne­zá­vis­le na před­de­fi­no­va­ných spe­ci­fi­ka­cích ná­stro­je. Aby se uži­va­te­lé vy­hnu­li čas­tým úpra­vám přímo na ná­stro­ji, mohou snad­no kon­fi­gu­ro­vat od­liš­né hod­no­ty po­no­rů pro si­mu­la­ce pří­stu­pem k mož­nos­ti „Zkon­t­ro­lo­vat za­no­ře­ní“ na kartě Pa­ra­me­t­ry pro kaž­dou kon­krét­ní ope­ra­ci.
Kromě toho Sprut­CAM X po­sky­tu­je mož­nost funk­ci „Check for plun­ges“ zcela vy­pnout, což je uži­teč­né zejmé­na ve spe­ci­a­li­zo­va­ných apli­ka­cích, jako je ob­rá­bě­ní pě­no­vých sou­čás­tí.

Úhel vy­hnu­tí se sin­gu­la­ri­tě – Tato ino­va­tiv­ní volba za­jiš­ťu­je, že se ná­stroj tr­va­le od­chy­lu­je od pevné osy pod za­da­ným úhlem, a to i v pří­pa­dě, že ne­do­chá­zí ke ko­li­zím. To po­má­há za­brá­nit "sin­gu­la­ri­tě" ro­tu­jí­cí­ho stolu a zlep­šu­je cel­ko­vý pro­ces ob­rá­bě­ní.
Vy­hle­dá­vá­ní podle G­‑kódu – Při­dá­ní funk­ce vy­hle­dá­vá­ní k ope­ra­cím za­lo­že­ným na G­‑kódu zjed­no­du­šu­je a ze­fek­tivňuje pra­cov­ní po­stup pro uži­va­te­le a usnadňuje vy­hle­dá­vá­ní kon­krét­ních prvků v kódu.

Vylepšené uživatelské prostředí

Ak­tu­a­li­zo­va­né tipy ná­stro­jů – Sprut­CAM X 17.0.12 ob­sa­hu­je ak­tu­a­li­zo­va­né po­pis­ky ná­stro­jů pro různé ope­ra­ce, včet­ně ope­ra­cí 5D Me­shing, Hole ma­chi­ning, 5D sur­fa­cing, Face fil­ling a Wa­ter­li­ne un­der­cut. Tyto tool­ti­py po­sky­tu­jí uži­va­te­lům jas­něj­ší a in­for­ma­tiv­něj­ší vo­dít­ka během je­jich práce.
Vy­lep­še­ný vý­po­čet dráhy ná­stro­je – Soft­ware nyní po­u­ží­vá vy­lep­še­ný al­go­rit­mus vý­po­čtu dráhy ná­stro­je pro 3+2 typy ob­rá­bě­ní v ope­ra­ci Kap­so­vá­ní. Vý­sled­kem to­ho­to vy­lep­še­ní jsou přes­něj­ší a efek­tiv­něj­ší dráhy ná­stro­jů.

Ve Sprut­CAM X verze 17.0.12 byla peč­li­vě vy­ře­še­na řada pro­blé­mů a vy­lep­še­na funkč­nost soft­wa­ru. Tato vy­lep­še­ní za­hr­nu­jí ši­ro­kou škálu ob­las­tí, od ří­ze­ní dráhy ná­stro­je při ope­ra­cích 5D na­va­řo­vá­ní až po opra­vu chyb, které se vy­skyt­ly při práci se za­sta­ra­lý­mi po­st­pro­ce­so­ry. Ak­tu­a­li­za­ce také od­st­raňuje pro­blémy sou­vi­se­jí­cí se zob­ra­zo­vá­ním mo­de­lů ve ví­ce­díl­ných pro­jek­tech, kri­tic­ké chyby při sou­struž­nic­kých ob­ry­so­vých ope­ra­cích a pro­blémy tý­ka­jí­cí se zpra­co­vá­ní ki­ne­ma­ti­ky ro­bo­tic­kých buněk. Kromě toho byly úspěš­ně vy­ře­še­ny pro­blémy s vy­kres­lo­vá­ním fré­zo­va­cích ná­stro­jů, vi­zu­a­li­za­cí hrotů ná­stro­jů a ori­en­tač­ní­mi vek­to­ry při 5D kon­tu­ro­va­cích ope­ra­cích.
Stá­va­jí­cí uži­va­te­lé s ak­tiv­ní smlou­vou o údrž­bě soft­wa­ru (SMC) již ob­dr­že­li ozná­me­ní o nové verzi a mohou snad­no pro­vést up­gra­de, aby mohli tato vy­lep­še­ní vy­u­ží­vat. Ti, kteří ozná­me­ní ne­ma­jí, se mohou ob­rá­tit na nej­bliž­ší­ho pro­dej­ce Sprut­CAM X a po­žá­dat o pomoc.


Mohlo by vás zajímat: