Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nový Datakit V2024.2 pro výměnu technických dat

Čtvrtek, 11 Duben 2024 22:57

Tags: Data | Datakit | Kompatibilita | konverze | Novinky | V2024.2 | Vylepšení | Výměna

datakit 2024-2-2415Verze 2024.2 má více funk­cí než kdy­ko­li před­tím, aby po­moh­la fir­mám s vý­mě­nou tech­nic­kých dat. Stej­ně jako u každé čtvrt­let­ní verze ře­še­ní Da­ta­ki­tu byly i zde při­dá­ny nové funk­ce, které uži­va­te­lům po­mo­hou zkrá­tit čas po­třeb­ný k ná­vr­hu, a pro­ve­de­no bylo ně­ko­lik zá­sad­ních vy­lep­še­ní pro zvý­še­ní kva­li­ty a zvý­še­ní in­te­gri­ty a vý­ko­nu vý­po­čet­ní tech­ni­ky.

Zde je jen ně­ko­lik věcí, které nová verze umo­ž­ňuje:

  • Zís­ká­ní Creo View PMI bez ohle­du na to, v jakém re­ži­mu jsou po­u­ži­ty k ná­vr­hu nebo uklo­že­ní: Creo nebo Creo View,
  • na­čí­tá­ní všech atri­bu­tů Catia V6 / 3DE­x­pe­ri­en­ce (barva, vi­di­tel­nost atd.) pro verze 2023x a 2024x,
  • sprá­va vi­di­tel­nos­ti kom­po­nent v zob­ra­ze­ní pro In­ven­tor,
  • zvý­še­ní kva­li­ty trans­for­ma­ce sítě jádra Pa­ra­so­lid i ve velmi spe­ci­fic­kých pří­pa­dech nebo po­u­ži­tí,
  • zís­ká­ní při­da­né­ho ohra­ni­če­ní pro­to­ty­po­vé sou­čás­ti pláš­tě pro Revit,
  • zrych­le­ní im­por­tu roz­sáh­lých dílů So­li­dEd­ge s vel­kým množ­stvím těles. Zjed­no­du­še­ně to zna­me­ná, že op­ti­ma­li­za­ce se zlep­šu­je s ros­tou­cím množ­stvím těles.

Při­dá­na byla kom­pa­ti­bi­li­ta s no­vý­mi ver­ze­mi hlav­ních CAD apli­ka­cí:

  • Catia V5 až po V5-6R2024,
  • Fusi­on 2.0-18460,
  • Pa­ra­so­lid 36.1,
  • NX řady 2312 (do verze 2312.4000).

Navíc je nyní k dis­po­zi­ci ja­pon­ská verze Crossma­nage­ru.
Touto novou verzí Da­ta­kit opět po­si­lu­je svou po­zi­ci ex­per­ta na vy­spě­lou in­te­ro­pe­ra­bi­li­tu, která za­ru­ču­je mož­nos­ti kon­co­vých uži­va­te­lů i soft­wa­ro­vých firem snad­no pře­vá­dět spo­leh­li­vá a kom­plet­ní tech­nic­ká data dílů i se­stav.

Více in­for­ma­cí zís­ká­te do­ta­zem na so­lu­ti­ons@​datakit.​com.


Mohlo by vás zajímat: