Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Ovladatelnost výkonu elektronických výrobků

Středa, 13 Říjen 2021 23:30

Tags: ECAD | Elektronické výrobky | EMWORKS | HFWorks | Výkon

EMWorks-webinar-2141EMWorks zve na webi­nář Ovla­da­tel­nost vý­ko­nu elek­tro­nic­kých vý­rob­ků, který se koná ve čtvr­tek 14. října 2021 ve dvou re­la­cích v 15:0020:00 hodin. Ma­ni­pu­la­ce s vý­ko­nem elek­tro­nic­kých pro­duk­tů má pro elek­tro­nic­ké­ho in­že­ný­ra zá­sad­ní vý­znam. Aby se ochrá­ni­lo tes­to­va­né za­ří­ze­ní, jsou sys­témy ob­vykle pře­di­men­zo­vá­ny tak, aby fun­go­va­ly v dy­na­mic­kém roz­sa­hu hlu­bo­ko pod škod­li­vý­mi úrov­ně­mi vý­ko­nu.

Pře­kro­če­ní vý­ko­nu elek­tro­nic­kých vý­rob­ků by mohlo být sku­teč­ně velmi ná­klad­né. Soft­ware HFWorks vy­ni­ká v za­chá­ze­ní s ma­ni­pu­la­cí vý­ko­nu elek­tro­nic­kých pro­duk­tů. Vý­půjč­kou ze sta­veb­ní­ho in­že­nýr­ství za­vá­dí a vy­po­čí­tá­vá bez­peč­nost­ní fak­tor. Kromě toho po­mo­cí ve­sta­vě­né­ho te­pel­né­ho ře­ši­če vy­po­čí­tá­vá te­pel­né účin­ky v celém za­ří­ze­ní na zá­kla­dě vstup­ní­ho vý­ko­nu da­né­ho uži­va­te­lem.
V tomto webi­ná­ři budou účast­ní­ci krok za kro­kem pro­ve­de­ni tím, jak po­mo­cí HFWorks ade­kvát­ně na­vr­ho­vat elek­tro­nic­ké vý­rob­ky, které do­dr­žu­jí limit ma­ni­pu­la­ce s vý­ko­nem, bez pře­di­men­zo­vá­ní. Zvlášt­ní důraz bude kla­den na mul­ti­fy­zi­kál­ní schop­nos­ti HFWorks přímo v So­li­dworks.

   Zaregistrujte se nyní   

 

 


Mohlo by vás zajímat: