Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Analýza výkonu třífázového transformátoru bez a při zatížení

Středa, 15 Červen 2022 09:34

Tags: Analýzy | CAE | ECAD | EMWORKS | Simulace | Transformátory | Výkon

EMWorks-webinar1-2224Spo­leč­nost EMWorks po­řá­dá ve čtvr­tek 23. červ­na v 15:00 a 20:00 webi­nář s ná­zvem Ana­lý­za vý­ko­nu tří­fá­zo­vé­ho trans­for­má­to­ru v pod­mín­kách bez za­tí­že­ní a při za­tí­že­ní. Mo­de­lo­vá­ní a na­vr­ho­vá­ní vý­ko­no­vých trans­for­má­to­rů je pro in­že­ný­ry na celém světě slo­ži­tým a ná­roč­ným úko­lem. Za­hr­nu­je ně­ko­lik vstu­pů a vý­stu­pů za růz­ných pod­mí­nek.

Vý­ko­no­vé trans­for­má­to­ry mají v ener­ge­tic­kých dis­tri­buč­ních sí­tích v rámci ener­ge­tic­kých sys­té­mů pr­vo­řa­dé po­sta­ve­ní, a proto přes­ná pre­dik­ce vý­ko­nu trans­for­má­to­ru i jeho pří­pad­né po­ru­chy vždy pa­t­ři­ly mezi velmi dis­ku­to­va­né body.

V tomto webi­ná­ři jsou pro kom­plex­ní mo­de­lo­vá­ní trans­for­má­to­rů po­u­ži­ty ná­stro­je pro vir­tu­ál­ní pro­to­ty­po­vá­ní EMSEMWorks2D. Budou pro­brá­ny ná­sle­du­jí­cí body:

  • Ana­lý­zy ob­vo­dů bez za­tí­že­ní a při za­tí­že­ní
  • Ře­še­ní ča­so­vých a har­mo­nic­kých pře­cho­do­vých dějů
  • Vý­po­čet elek­tro­mag­ne­tic­kých ztrát
  • Te­pel­né a struk­tu­rál­ní ana­lý­zy

 EMWorks-registrace

 


Mohlo by vás zajímat: