Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Více CAD softwaru může stát méně – M4 PERSONAL

Středa, 16 Únor 2022 00:15

Tags: Bez­plat­ný | CAD | CAD Schröer | Integrace | M4 PERSONAL | Soft­ware | Verze 7.1 | Výkon

Kostenlose-2D-3D-CAD-Software-2207Bez­plat­ný CAD soft­ware M4 Per­so­nal na­bí­zí ve verzi 7.1 lepší in­te­gra­ci a vyšší výkon. M4 Per­so­nal je snad­no po­u­ži­tel­ný soft­ware CAD. Často ho po­u­ží­va­jí hobbys­té pro své osob­ní pro­jek­ty. Jeho ši­ro­kou škálu funk­cí však vy­u­ží­va­jí i malé firmy při své kaž­do­den­ní pro­jekč­ní práci. Tento bez­plat­ný CAD soft­ware má již více než 250 tisíc in­sta­la­cí po celém světě a vy­u­ží­va­jí ho také školy a uni­ver­zi­ty pro vzdě­lá­va­cí účely.

Mnoho výhod a bo­ha­té CAD funk­ce

M4 Per­so­nal ob­sa­hu­je mnoho mo­du­lů, které usnadňují tvor­bu a úpra­vy kon­strukč­ních vý­kre­sů. Na­pří­klad ná­čr­ty nebo fo­to­gra­fie lze umís­tit na po­za­dí a snad­no je ob­kres­lit. 2D ge­o­me­t­rii lze pře­vá­dět na 3D mo­de­ly. Je také možné vy­tvá­řet vlast­ní ša­b­lo­ny vý­kre­sů s dy­na­mic­ký­mi roz­mě­ry. Hod­no­ty roz­mě­rů pak lze zadat do ta­bul­ky a soft­ware ná­sled­ně au­to­ma­tic­ky pře­ge­ne­ru­je celý vý­kres na po­ža­do­va­nou ve­li­kost. Tato a další funk­ce pro­gra­mu M4 Per­so­nal usnadňují práci při pro­jek­to­vá­ní a šetří spous­tu času.

Začít s M4 PER­SO­NAL je snad­né

M4 Per­so­nal verze 7.1 je nyní k dis­po­zi­ci ke sta­že­ní na webo­vých strán­kách CAD Schroer. Spolu se soft­warem zís­ka­jí uži­va­te­lé také pří­stup k vý­u­ko­vým vi­deím a roz­sáh­lé do­ku­men­ta­ci.

Nová verze M4 Per­so­nal 7.1 je nyní k dis­po­zi­ci >>

 


Mohlo by vás zajímat: