Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tesla svolává v USA 2 miliony elektromobilů

Pátek, 15 Prosinec 2023 12:50

Tags: Aktualizace | Autopilot | Autosteer | Elektromobily | Software | Tesla

Tesla Autosteer-2350Důvod pro sta­že­ní vozů Tesla se týká soft­wa­ru Au­tos­teer, který po­sky­tu­je asi­s­ten­ci ři­di­če 2. úrov­ně s funk­cí udr­žo­vá­ní v jízd­ním pruhu a je sou­čás­tí soft­wa­ru Au­to­pi­lot. Au­tos­teer je na­vr­žen a určen pro po­u­ži­tí na dál­ni­cích s ří­ze­ným prů­jez­dem a řidič zů­stá­vá od­po­věd­ný za pohyb vo­zi­dla s ruka­ma na vo­lan­tu po celou dobu, při­čemž musí na­dá­le vě­no­vat po­zor­nost okol­ním pod­mín­kám na sil­ni­ci.

Když je Au­tos­teer za­pnu­tý, po­u­ží­vá ně­ko­lik ovlá­da­cích prvků, které sle­du­jí, zda je řidič ne­pře­tr­ži­tě a tr­va­le od­po­věd­ný za pro­voz vo­zi­del podle po­tře­by. Pokud se řidič po­ku­sí za­p­nout Au­tos­teer, když nejsou spl­ně­ny pod­mín­ky pro jeho za­pnu­tí, funk­ce ři­di­če upo­zor­ní vi­zu­ál­ní­mi a zvu­ko­vý­mi vý­stra­ha­mi, že není k dis­po­zi­ci, a Au­tos­teer se ne­za­pne.

Tesla jed­na­la s ame­ric­kým re­gu­lač­ním úřa­dem, což vedlo k dob­ro­vol­né­mu sta­že­ní vozů z trhu po­mo­cí ak­tu­a­li­za­ce OTA (over the air), která do soft­wa­ru při­dá­vá další ome­ze­ní.

Pro ev­rop­ský trh, kde je Tesla nej­pro­dá­va­něj­ším vý­rob­cem elek­tro­mo­bi­lů, je sta­že­ní méně dů­le­ži­té. Ze své gi­ga­fac­to­ry v Šan­gha­ji jich do Ev­ro­py do­da­la při­bliž­ně 300 000 a Model Y a Model 3 jsou dva nej­pro­dá­va­něj­ší vozy v re­gi­o­nu (viz tabulka). Oba po­u­ží­va­jí soft­ware Au­tos­tee­ring, ale s více ome­ze­ní­mi.

Au­to­pi­lot od Tesly je v Ev­ro­pě le­gál­ní od roku 2021, kdy byl schvá­len v Ni­zo­zem­sku, ale soft­ware pro au­to­ma­tic­ké ří­ze­ní má v Ev­ro­pě více ome­ze­ní, kde je sys­tém Auto­‑Lane Chan­ging na­vr­žen pro po­ma­lej­ší pro­voz a může být po­u­ží­ván pouze na vo­zov­kách se dvěma nebo více jízd­ní­mi pruhy v obou smě­rech. Au­tos­teer také ne­pro­vá­dí ostré za­táč­ky a nutí ři­di­če, aby při od­bo­čo­vá­ní pře­vzal kon­t­ro­lu nad vo­zi­dlem, a při­po­mí­ná mu, aby po pat­nác­ti sekun­dách vrá­til ruce na vo­lant.

Oba tyto pro­blémy vedly v USA ke sta­že­ní vozů Tesla Model Y, Model X a Model 3 z trhu a k ak­tu­a­li­za­ci OTA.

Se­lhá­ní ve­sta­vě­né flash pa­mě­ti v dis­ple­ji elek­tro­mo­bi­lů Tesla vedlo v roce 2021 ke sta­že­ní 158 000 vo­zi­del.

Žeb­ří­ček nej­pro­dá­va­něj­ších elek­tro­mo­bi­lů v Ev­ro­pě v roce 2023

(Zdroj eu­‑evs.com)

Výrobce Model Dodaná vozidla
TESLA MODEL Y 167008  
TESLA MODEL 3 56148  
ŠKODA ENYAQ 55487  
AUDI Q4 E-TRON 48897  
VOLKSWAGEN ID.3 45348  
MG MG4 43941  
VOLKSWAGEN ID.4 38295  
VOLVO XC40 36420  
VOLKSWAGEN ID.4, ID.5 32897  
FIAT 500E 31294  
BMW I4 30378  
POLESTAR 2 28109  
BMW IX1 27920  
KIA NIRO 27822  
MERCEDES-BENZ EQA 27401  
KIA EV6 25425  

Originál článku najdete na eeNEWS Automotive.


Mohlo by vás zajímat: