Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Graphisoft vydává Archicad 26

Autor článku: Graphisoft   
Pondělí, 18 Červenec 2022 22:09

Tags: Aktualizace | Archicad 26 | Architektura | BIMcloud | BIMx | DDScad | Graphisoft | Stavebnictví

Archicad 26-2229Spo­leč­nost Gra­phi­soft ozná­mi­la 14. 7. vy­dá­ní Ar­chi­ca­du 26 a ak­tu­a­li­za­ce svých ře­še­ní BIMcloud, BIMx a DD­S­cad. Díky vý­kon­ným vy­lep­še­ním au­to­ma­ti­zo­va­ných pra­cov­ních po­stu­pů na­vr­ho­vá­ní, do­ku­men­ta­ce a spo­lu­prá­ce a pro­fe­si­o­nál­ním kre­a­tiv­ním ře­še­ním vi­zu­a­li­za­ce mohou ar­chi­tek­ti a in­že­ný­ři vě­no­vat více času a po­zor­nos­ti své cenné práci na ná­vr­hu.

S Ar­chi­ca­dem mohou ar­chi­tek­ti na­vr­ho­vat, vi­zu­a­li­zo­vat, do­ku­men­to­vat a do­dá­vat pro­jek­ty všech ve­li­kos­tí po­mo­cí vý­kon­ných ve­sta­vě­ných ná­stro­jů a snad­no po­u­ži­tel­né­ho roz­hra­ní, které z něj činí nej­e­fek­tiv­něj­ší a nej­in­tu­i­tiv­něj­ší BIM soft­ware na trhu.

Novinky v Archicadu 26

Pro­jek­to­vá­ní – Ar­chi­tek­ti budou trá­vit méně času ří­ze­ním pro­jek­tů a více času pro­jek­to­vá­ním – Ar­chi­cad 26 po­má­há týmům udr­žet si po­řá­dek a zjed­no­du­šu­je sou­bo­ry i při stále ros­tou­cí ve­li­kos­ti a slo­ži­tos­ti pro­jek­tů. Po­čí­na­je Ar­chi­ca­dem 26 nově před­sta­ve­ný pří­stup Adap­ti­ve Hyb­rid Fra­mework po­má­há rych­le­ji uvá­dět nové tech­no­lo­gie na trh. Mezi funk­ce patří např:

 • In­tu­i­tiv­něj­ší na­vi­ga­ce a sprá­va atri­bu­tů pro­střed­nic­tvím struk­tu­ro­va­né hi­e­rar­chie.
 • Rych­lé vy­hle­dá­vá­ní kon­krét­ních zob­ra­ze­ní a roz­vr­že­ní v pro­jek­tu ná­vr­hu a na­vi­ga­ce k nim.
 • Rych­lej­ší mo­de­lo­vá­ní a do­ku­men­ta­ce po­vr­cho­vých ot­vo­rů.
 • In­te­li­gent­ní vy­tvá­ře­ní pa­ra­me­t­ric­kých ob­jek­tů po­mo­cí gra­fic­kých metod edi­ta­ce. (K dis­po­zi­ci pouze pro před­pla­ti­te­le Gra­phi­soft For­ward.)
 • Rych­lé a snad­né při­způ­so­be­ní kuchyňských skří­ní, které splňují míst­ní normy a po­ža­dav­ky.
 • Vy­lep­še­né 2D úpra­vy pro ra­di­ál­ní pro­ta­že­ní (Ra­dial Stret­ching) kruž­nic a elips.

Vi­zu­a­li­za­ce – Rych­lej­ší schva­lo­vá­ní kli­en­tem – ar­chi­tek­ti mohou rych­le a snad­no vy­tvá­řet úžas­né vi­zu­a­li­za­ce díky pro­fe­si­o­nál­ním kre­a­tiv­ním ře­še­ním, mo­der­ním tex­tu­rám a ná­byt­ku a vý­kon­ným ak­tu­a­li­za­cím webo­vé­ho a desk­to­po­vé­ho pro­hlí­že­če BIMx. Pří­kla­dem mož­nos­tí je:

 • Vý­kon­né pu­b­li­ko­vá­ní 3D mo­de­lů s jed­no­duš­ším a in­for­ma­tiv­něj­ším pra­cov­ním po­stu­pem a snad­něj­ším ovlá­dá­ním tex­tur, ve­li­kos­tí sou­bo­rů a dobou ex­por­tu. Pro­hlí­žeč BIMx Web Viewer a BIMx Desktop Viewer mají novou, re­a­lis­tič­těj­ší vi­zu­a­li­za­ci s vy­kres­lo­vá­ním za chodu, od­rá­že­jí­cím ori­en­ta­ci pro­jek­tu a ku­že­lo­vým po­hle­dem ka­me­ry ve 3D mo­de­lu.
 • Rych­lé a snad­né schva­lo­vá­ní kli­en­tem, umož­ně­né díky čer­stvé­mu ob­sa­hu při­da­né­mu do ka­ta­lo­gu do­da­teč­ných ploch. (K dis­po­zi­ci pouze pro před­pla­ti­te­le Gra­phi­soft For­ward.)
 • Roční bez­plat­né před­plat­né Ens­ca­pe s dvou­le­tým zá­vaz­kem – kom­bi­na­ce ren­de­ro­vá­ní v re­ál­ném čase a vir­tu­ál­ní re­a­li­ty, která při­ná­ší vi­zu­ál­ní prů­zkum přímo do mo­de­lo­va­cích ná­stro­jů, takže se ar­chi­tek­ti mohou sou­stře­dit na tvor­bu a stav­bu skvě­lé ar­chi­tek­tu­ry.

Po­drob­nos­ti na­jde­te na ad­re­se ens­ca­pe.​graphisoft.​com. (K dis­po­zi­ci pouze pro před­pla­ti­te­le Gra­phi­soft For­ward.)

Spo­lu­prá­ce – Ar­chi­cad 26 při­ná­ší vy­lep­še­né pra­cov­ní po­stu­py kon­strukč­ních ana­ly­tic­kých mo­de­lů a vy­lep­še­ní po­u­ži­tel­nos­ti pro rych­lej­ší a ply­nu­lej­ší spo­lu­prá­ci mezi ar­chi­tek­ty a sta­veb­ní­mi in­že­ný­ry. Jako pří­kla­dy si uveď­me:

 • Rych­lej­ší a au­to­ma­ti­zo­va­ná spo­lu­prá­ce mezi ar­chi­tek­ty a sta­veb­ní­mi in­že­ný­ry v Ar­chi­ca­du 26 šetří čas a zvět­šu­je pří­stup k po­drob­ným in­for­ma­cím v mo­de­lu.
 • Funk­ce pří­mé­ho při­po­je­ní jed­ním klik­nu­tím šetří čas při práci s FRILO.
 • Vý­mě­na in­for­ma­cí mezi apli­ka­ce­mi Ar­chi­cad a Structu­ral Ana­ly­sis jed­ním do­ty­kem udr­žu­je ar­chi­tek­ty a sta­veb­ní in­že­ný­ry v syn­chro­ni­za­ci a v ob­ra­ze.
 • Větší přes­nost vý­po­čtů Structu­ral Ana­ly­sis díky ví­ce­pro­fi­lo­vým ana­ly­tic­kým prv­kům, které lépe po­pi­su­jí slo­ži­té seg­men­ty.
 • Spo­leh­li­vé, ne­kon­venč­ní údaje o ener­gii a CO2 sta­veb­ních ma­te­ri­á­lů pro přes­nou ana­lý­zu ži­vot­ní­ho cyklu bu­do­vy a zprá­vy o udr­ži­tel­nos­ti. (V sou­čas­né době k dis­po­zi­ci pro vy­bra­né lo­ka­li­zo­va­né verze Ar­chi­ca­du 26.)

Do­ku­men­ta­ce – Ar­chi­cad 26 při­ná­ší rych­lej­ší a přes­něj­ší do­ku­men­ta­ci díky vý­kon­ným vy­lep­še­ním pra­cov­ní­ho po­stu­pu do­ku­men­ta­ce. Pří­kla­dy funk­cí jsou:

 • Še­t­ře­ní času a sni­žo­vá­ní počtu chyb díky rych­lej­ší a přes­něj­ší do­ku­men­ta­ci dané novým au­to­ma­tic­kým tex­tem v au­to­ma­ti­zo­va­ných roz­vr­že­ních.
 • Vy­hle­dá­vá­ní a při­dá­vá­ní více pra­vi­del do kom­bi­na­cí na­jed­nou bez zby­teč­né­ho po­sou­vá­ní.
 • Vy­u­ži­tí in­for­ma­cí, které jsou již v mo­de­lu k dis­po­zi­ci, více způ­so­by usnadňuje a zrych­lu­je do­ku­men­ta­ci.
 • Im­port více strá­nek z PDF jed­ním klik­nu­tím.

S plat­nos­tí od 14. 7. jsou na ofi­ci­ál­ních strán­kách ke sta­že­ní k dis­po­zi­ci lo­ka­li­zo­va­né ba­líč­ky pro me­zi­ná­rod­ní po­u­ži­tí, USA, Vel­kou Bri­tá­nii a Irsko, Ně­mec­ko, Ra­kous­ko, Fran­cii a Itá­lii. Uži­va­te­lé po celém světě se mohou ob­rá­tit na míst­ní pro­dej­ce Ar­chi­ca­du, aby se in­for­mo­va­li o kon­krét­ních ter­mí­nech do­dá­ní jed­not­li­vých ja­zy­ko­vých verzí 29 lo­ka­li­zo­va­ných ba­líč­ků, které budou k dis­po­zi­ci během zbyt­ku roku 2022. Další in­for­ma­ce o Ar­chi­ca­du 26 na­lez­ne­te na gra­phi­soft.com/ar­chi­cad-26.

BIMcloud – Skvělá architektura začíná spoluprací

Pan­de­mie do­nu­ti­la ar­chi­tek­to­nic­ké pro­jekč­ní kan­ce­lá­ře téměř přes noc změ­nit způ­sob práce – a práce od­kud­ko­li vy­vo­la­la oka­mži­tou po­tře­bu on-line spo­lu­prá­ce a vzdá­le­né­ho pří­stu­pu ke kan­ce­lář­ské in­frastruk­tu­ře. Soft­ware BIMcloud jako služ­ba uza­ví­rá pro­past mezi do­mo­vem, kan­ce­lá­ří a sta­ve­niš­těm – bez ohle­du na místo nebo po­u­ží­va­ný soft­ware. Ar­chi­tek­ti zís­ká­va­jí rych­lý, efek­tiv­ní a bez­peč­ný pří­stup ke sdí­le­ným pro­jek­tům v re­ál­ném čase díky vlast­ní­mu za­bez­pe­če­né­mu BIMclou­du hos­to­va­né­mu Gra­phi­sof­tem v clou­du. K pří­kla­dům mož­nos­ti patří:

 • Začít vy­u­ží­vat služ­bu BIMcloud SaaS je rych­lé, snad­né a ce­no­vě do­stup­né. Ar­chi­tek­ti mohou začít sdí­let své pro­jek­ty v clou­du ihned – bez dal­ších in­ves­tic do hard­wa­ru.
 • Služ­ba BIMcloud SaaS se snad­no po­u­ží­vá – pro rych­lé a bez­peč­né sdí­le­ní sou­bo­rů v clou­du nejsou nutné žádné zku­še­nos­ti s IT.
 • Praxe může zvy­šo­vat nebo sni­žo­vat objem práce podle toho, jak to vy­ža­du­je její za­tí­že­ní, a pla­tit podle toho, jak po­stu­pu­je.

Novinky v BIMcloudu

 • Pod­po­ru­je ka­pa­ci­tu úlo­žiš­tě pro více než 100 000 sou­bo­rů.
 • Vy­lep­še­ní sys­té­mu ochra­ny sou­kro­mí za­jiš­ťu­jí větší bez­peč­nost pro­jek­tu.
 • Op­ti­ma­li­za­ce úlož­né­ho pro­sto­ru na ser­ve­ru po­mo­cí při­způ­so­be­ní doby ucho­vá­vá­ní dří­věj­ších verzí sou­bo­rů.

Další informace o BIMcloudu.

BIMx – Prozkoumat, zajistit, mobilizovat

Pře­ko­nej­te pro­past mezi pro­jekč­ním stu­di­em, kan­ce­lá­ří kli­en­ta a sta­ve­niš­těm po­mo­cí oceňova­né­ho BIMx, nej­ob­lí­be­něj­ší­ho ná­stro­je pro pre­zen­ta­ci a spo­lu­prá­ci na stol­ních po­čí­ta­čích, mo­bil­ních za­ří­ze­ních a in­ter­ne­tu.

Co je nového v BIMx

Nej­no­věj­ší verze Ar­chi­ca­du 26 ob­sa­hu­je klí­čo­vé ak­tu­a­li­za­ce funk­cí BIMx na všech desk­to­po­vých a mo­bil­ních plat­for­mách. Zá­kaz­ní­ci si ji po­ři­zu­jí rych­le­ji než kdy dříve díky po­hl­cu­jí­cí­mu 3D pro­stře­dí bez ohle­du na to, jakou plat­for­mu pro­hlí­že­jí­cí po­u­ží­va­jí.

 • Stíny v re­ál­ném čase na BIMx Mo­bi­le na­bí­ze­jí re­a­lis­tič­těj­ší vzhled na mo­bil­ních ver­zích BIMx.
 • Větší re­a­lis­tič­nost, jed­no­duš­ší pra­cov­ní po­stup Pu­b­lisher a nová funk­ce při­způ­so­be­ní ex­por­tu tex­tur Ar­chi­cad v BIMx Desktop Viewer.
 • Pou­ta­vé 3D pro­stře­dí bez ohle­du na to, jakou plat­for­mu kli­en­ti po­u­ží­va­jí.

Další informace o BIMx.

DDScad – Spojení skvělé architektury se špičkovým výkonem budovy

Za­čát­kem le­toš­ní­ho roku došlo ke spo­je­ní spo­leč­nos­tí Gra­phi­soft a Data De­sign Sys­tem (nyní Gra­phi­soft Bu­il­ding Sys­tems), které roz­ší­ři­lo eko­sys­tém Gra­phi­sof­tu o me­cha­nic­ké, in­že­nýr­ské a in­sta­lač­ní funk­ce (MEP). S apli­ka­cí DD­S­cad mohou in­že­ný­ři na­vr­ho­vat a do­dá­vat vy­so­ce kva­lit­ní MEP pro­jek­ty včas a v rámci roz­počtu a zá­ro­veň bez­pro­blé­mo­vě spo­lu­pra­co­vat se za­in­te­re­so­va­ný­mi stra­na­mi BIM pro­jek­tu. DD­S­cad spo­ju­je skvě­lou ar­chi­tek­tu­ru se špič­ko­vým vý­ko­nem bu­do­vy díky in­te­li­gent­ním ná­stro­jům pro návrh MEP, in­te­gro­va­ným vý­po­čtům a kom­plex­ním ře­še­ním do­ku­men­ta­ce pro všech­ny sys­témy bu­do­vy. Další in­for­ma­ce o apli­ka­ci DD­S­cad.

DDScad Viewer – snadné zpracování IFC souborů

DD­S­cad Viewer je vý­kon­ný IFC pro­hlí­žeč, který uži­va­te­lům umožňuje zpra­co­vá­vat více sou­bo­rů a různé for­má­ty sou­bo­rů – zdar­ma. Uži­va­te­lé mohou tyto sou­bo­ry pro­hlí­žet, kon­t­ro­lo­vat, upra­vo­vat a vy­tvá­řet. DD­S­cad Viewer po­sky­tu­je ně­ko­lik funk­cí pro ko­or­di­na­ci OPEN BIM mo­de­lů, na­pří­klad po­kro­či­lou ana­lý­zu de­tek­ce ko­li­zí, vý­kon­nou vi­zu­a­li­za­ci IFC dat a obou­směr­né roz­hra­ní s BCF ser­ve­ry.

 • Uži­va­tel­ské roz­hra­ní po­dob­né Ar­chi­ca­du po­sky­tu­je vy­ni­ka­jí­cí po­u­ži­tel­nost
 • Zpra­co­vá­vá for­má­ty IFC, BCF, gbXML a další for­má­ty sou­bo­rů
 • Ana­lý­za de­tek­ce stře­tů je k dis­po­zi­ci při po­u­ži­tí více IFC sou­bo­rů
 • Pod­po­ra for­má­tu BCF (BIM Colla­bo­rati­on For­mat) pro snad­nou a přes­nou sprá­vu pro­blé­mů
 • Počet zob­ra­ze­ných IFC mo­de­lů není ome­zen – vi­zu­a­li­zu­je celý pro­jekt

Další in­for­ma­ce o apli­ka­ci DD­S­cad Viewer.


Mohlo by vás zajímat: