Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Na Orgatecu dominovala židle Space od Rim CZ

Autor článku: RIM CZ   
Pondělí, 19 Prosinec 2022 23:50

Tags: Agility | Design | Nábytek | Orgatec | RIM CZ | Space | Veletrh | Židle

Zidle Space-2251Velký úspěch na ve­le­tr­hu Or­ga­tec za­zna­me­na­la otoč­ná kan­ce­lář­ská židle Space od Rim CZ, která vznik­la ve spo­lu­prá­ci s brit­ským de­sig­né­rem Ro­bi­nem Plat­tem. Pre­zen­tu­je tři zá­klad­ní ele­men­ty: er­go­no­mii, eko­lo­gii a es­te­ti­ku. Space splňuje nej­vyš­ší ná­ro­ky na er­go­no­mii se­ze­ní a zá­ro­veň je vy­ro­be­na s ohle­dem na ži­vot­ní pro­stře­dí. Při­ná­ší tak be­ne­fit zá­kaz­ní­ko­vi i pla­ne­tě.

Ma­xi­mál­ní roz­sah na­sta­ve­ní židle Space sli­bu­je správ­né se­ze­ní bez ohle­du na ve­li­kost po­sta­vy. Židle na­bí­zí také mož­nost po­u­ži­tí uza­my­ka­tel­né­ho 3D sys­té­mu me­cha­ni­ky, která umož­ní vol­nost po­hy­bu ve všech smě­rech. Space cha­rak­te­ri­zu­je pře­de­vším de­sign opěry, který je při­pra­ven v sí­ťo­va­né a ča­lou­ně­né va­ri­an­tě. Oba typy opěr spo­ju­je jed­not­ný rastr, který k sobě ladí v rámci jed­no­ho pro­stře­dí.

Orgatec-otocna zidle Space-2251

Udržitelnost stále na prvním místě

Úspěch mezi ná­vštěv­ní­ky za­zna­me­na­la také roz­ší­ře­ná na­bíd­ka látek za­mě­ře­ných na eko­lo­gii, které Rim za­řa­dil do vzor­ní­ku už před ně­ko­li­ka lety. Udr­ži­tel­nost hrála dů­le­ži­tou roli v rámci ce­lé­ho ve­letr­hu. En­vi­ron­men­tál­ně za­mě­ře­né pro­jek­ty se daly najít na téměř kaž­dém stán­ku a ani Rim nebyl po­za­du. Už zmí­ně­ný pro­jekt otoč­né židle Space je vy­ví­jen s ohle­dem na sní­že­ní eko­lo­gic­ké zá­tě­že s mož­nos­tí ma­xi­mál­ní recyk­la­ce po­u­ži­tých kom­po­nen­tů. To by měl do­klá­dat eko­lo­gic­ký cer­ti­fi­kát, o který firma usi­lu­je.

Kolekce Organix / Agility odráží nejnovější trendy soft seatingu

Ze soft se­a­tingu byla uve­de­na ko­lek­ce Or­ga­nix / Agi­li­ty od ra­kous­ké­ho de­sig­né­ra Kaie Sta­nii, se kte­rým Rim dlou­ho­do­bě spo­lu­pra­cu­je. Hlav­ní ele­men­ty ko­lek­ce pod ná­zvem Agi­li­ty jsou kom­fort a ma­xi­mál­ní vy­u­ži­tí. Jed­not­li­vé prvky jsou na­vr­že­ny tak, aby za­stou­pi­ly nej­růz­něj­ší si­tu­a­ce v kan­ce­lá­ři. Jsou při­způ­so­be­né pro práci u po­čí­ta­če, jed­ná­ní nebo mohou slou­žit jako místo k re­la­xa­ci. Ko­lek­ce Agi­li­ty je za­lo­že­na na myš­len­ce rych­lé změny kan­ce­lá­ře podle ak­tu­ál­ní po­tře­by – od místa vhod­né­ho pro sou­stře­dě­ní až po místo vhod­né ke ko­mu­ni­ka­ci a spo­lu­prá­ci. Cílem je vy­tvo­řit lidem ide­ál­ní pod­mín­ky pro je­jich mo­men­tál­ní čin­nost.

Orgatec zdroj RIMCZ-2251

Orgatec láká desetitisíce návštěvníků

Další roč­ník me­zi­ná­rod­ní vý­sta­vy Or­ga­tec, jedné z nej­vět­ších svě­to­vých udá­los­tí roku vý­rob­ců kan­ce­lář­ské­ho ná­byt­ku, se po čtyř­le­té od­ml­ce usku­teč­nil letos na pod­zim. Ve­letrh se tra­dič­ně konal v ně­mec­kém městě Kolín nad Rýnem od 25. do 29. 10. 2022 a spo­leč­nost Rim CZ se zú­čast­ni­la po de­sá­té. Or­ga­tec patří k nej­vět­ším na světě a pre­zen­to­va­lo se zde 686 nej­lep­ších firem ze 43 zemí. Kromě svého no­vé­ho pro­jek­tu otoč­né židle Space před­sta­vil RIM zá­ro­veň téma Agi­li­ty v ko­lek­ci Or­ga­nix. Ač­ko­liv se cel­ko­vý počet ná­vštěv­ní­ků opro­ti před­cho­zím letům mírně sní­žil, přes­to do­ra­zi­lo přes 45 tisíc lidí ze 130 zemí a na stán­ku Rim bylo ne­u­stá­le rušno.

Nové varianty sedacího nábytku

Za ná­vrhem stán­ku Rim ten­to­krát stálo stu­dio elle­ment ar­chi­tects ze Zlína a z pro­duk­tů spo­leč­nost před­sta­vi­la dříve zmí­ně­né no­vin­ky i stá­li­ce od dvor­ních de­signe­rů Kaie Sta­nii nebo Mas­si­ma Costag­lii. Kromě no­vi­nek na stán­ku ne­chy­bě­ly ani pro­duk­ty již za­ve­de­ných ko­lek­cí. Sa­mo­zřej­mos­tí byly kan­ce­lář­ské židle Flexi, Vic­to­ry a nej­no­věj­ší křes­lo Muuna od ital­ské­ho de­sig­nér­ské­ho dua Mas­si­ma Costag­lii a Giu­lia Maz­zanti­ho. K vi­dě­ní byly dále ba­ro­vé a soft židle Edge nebo ko­lek­ce Winx, která byla v le­toš­ním roce roz­ší­ře­na o jí­del­ní a ba­ro­vou va­ri­an­tu. Spo­leč­nost se za­mě­ři­la také na pre­zen­ta­ci no­vých druhů ital­ských látek vhod­ných pro ča­lou­ně­ní pře­váž­ně měk­ké­ho se­ze­ní.

O firmě Rim

Společnost Rim CZ vznikla v roce 1991 s cílem vyrábět vlastní kancelářské židle. Filosofie zdravého sezení a poznatky z vlastního výzkumu v oblasti ergonomie ovlivnily další vývoj společnosti. Slogan „Pro zdravé sezení“ a tomu odpovídající záměr vyrábět a prodávat židle, které přispívají ke kultivaci a oživení kancelářského prostředí se staly hlavním posláním firmy. Více informací získáte na webu rim.cz.


Mohlo by vás zajímat: