Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

První náhled na Lumion 2024

Autor článku: Lumion CZ   
Čtvrtek, 07 Březen 2024 23:37

Tags: Lumiartsoft | Lumion 2024 | Lumion CZ | Ray-Tracing

Lumion 2024-2410Už je vidět, že se ně­kte­ré z na­zna­če­ných funk­cí a vy­lep­še­ní sta­nou sku­teč­nos­tí. I když ještě není čas od­ha­lit vše, co se k uži­va­te­lům blíží, chce Lu­mi­art­soft, dis­tri­bu­tor Lu­mi­o­nu v ČR, vrh­nout aspoň tro­chu svět­la na jeden okouz­lu­jí­cí aspekt další verze Lu­mi­on 2024. Jste při­pra­ve­ni vidět svět v pl­ných bar­vách? Lu­mi­on 2024 umož­ní ex­pe­ri­men­to­vá­ní se svět­lem v re­ál­ném čase jako nikdy před­tím.

Po­mo­cí vy­lep­še­né­ho ray­‑tra­cin­gu zís­ká­te oka­mži­tou zpět­nou vazbu, uvi­dí­te jak svět­lo in­ter­a­gu­je s tóno­va­ným sklem a vrhá evo­ku­jí­cí stíny na po­vrchy, před­mě­ty a tex­ti­lie.

Ve videu je krát­ký pří­klad toho, jak tento efekt do­ká­že vdech­nout život kaž­dé­mu kous­ku scény.

Kom­plex­ní na­sví­ce­ní a po­u­ži­tí barev

Svět­lo. Barva. Tex­tu­ra. Jako ar­chi­tekt bu­de­te jistě vědět, že často ty nejmen­ší de­tai­ly mohou udě­lat nej­vět­ší dojem.

Ba­rev­ný stín, vr­že­ný z tóno­va­né ta­bu­le, má moc zcela změ­nit at­mo­sfé­ru pro­sto­ru. Za­vá­dí je­di­neč­nou vi­zu­ál­ní hloub­ku, vy­tvá­ří dy­na­mic­ké vzory a nově de­fi­nu­je vní­má­ní ma­te­ri­á­lů.

V zá­vis­los­ti na bar­vách skla mohou jeho stíny na­pl­nit míst­nost tep­lem, kli­dem nebo ži­vos­tí a během oka­mži­ku hlu­bo­ce změ­nit cel­ko­vou at­mo­sfé­ru a při­taž­li­vost pro­sto­ru.

Lu­mi­on 2024 urych­lí váš tvůr­čí pro­ces a po­skyt­ne vám všech­ny ná­stro­je, které po­tře­bu­je­te k vy­tvo­ře­ní at­mo­sfé­ry tak živé, jako vaše před­sta­vi­vost. Mů­že­te ma­lo­vat svět­lem, vy­prá­vět pří­běhy po­mo­cí stínů a evo­ko­vat emoce bar­vou – to vše s mi­ni­mál­ním úsi­lím. Kom­bi­na­cí ray tra­cin­gu s tóno­va­ný­mi skle­ně­ný­mi ma­te­ri­á­ly bu­de­te svěd­ky au­ten­tic­kých ba­rev­ných stínů, které se oka­mži­tě ob­je­ví ve va­šich scé­nách a tančí po plo­chách, jak svět­lo prou­dí do míst­nos­ti.


Mohlo by vás zajímat: