Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Novinky poslední verze Lumion 2023.1

Autor článku: Lumiartsoft   
Pondělí, 03 Červenec 2023 23:03

Tags: 2023.1 | Lumiartsoft | Lumion | Novinky | Ray-Tracing | Tutoriály | Uživatelské rozhraní

Lumion-novinky 1-2327Nový up­da­te, který mohli uži­va­te­lé ak­tu­ál­ní verze Lu­mi­on 2023 stáh­nout v úterý 27. června od­po­led­ne, při­ne­sl celou řadu no­vi­nek. Cel­ko­vě je to již čtvr­tý up­da­te od vy­dá­ní první verze 2023, ale pře­de­šlé spíše opra­vo­va­ly a upra­vo­va­ly již pří­tom­né funk­ce, ak­tu­ál­ně se ale pro­gram zase tro­chu vy­lep­šil, zlep­ši­lo se uži­va­tel­ské roz­hra­ní i tu­to­ri­á­ly. To nej­za­jí­ma­věj­ší je ve zkrat­ce dále.

Vylepšení ray­‑tracingu

Lumion-ray-tracing-2327

Ray­‑tra­cing efekt nyní umí pra­co­vat s od­ra­zy na sklech a na vod­ních plo­chách. Ne­mu­sí­te již tak spe­ci­ál­ně na­sta­vo­vat ma­te­ri­ál skla ani vody a mů­že­te je po­u­ží­vat kla­sic­kou ces­tou. Tím se v pod­sta­tě do­stal do pl­no­hod­not­né po­do­by pro po­u­ži­tí v in­te­ri­é­rech a v mnoha pří­pa­dech i v ex­te­ri­é­rech.

Pro ty z vás, kdo te­pr­ve uva­žu­jí nad novou verzí, je při­pra­veno video na jedno téma, které bylo ve vi­deích možná tro­chu opo­mí­jeno (i přes snahu o 100% přes­nou spe­ci­fi­ka­ci na webu). To téma je Lu­mi­on stan­dard, pokud vás tak za­jí­má, kolik toho umí tahle verze za cca 15 000 Kč (649 Eur) ročně máme video zde:

Lumion-ukazka obsahu Standard

Vlastní materiály jsou zpět

lumion-vlastni materialy

Nově mů­že­te, i s roz­ší­ře­ným na­sta­ve­ním ma­te­ri­á­lů, uklá­dat ma­te­ri­á­ly jako tomu bylo ve star­ších ver­zích. Sa­mo­zřej­mě je mů­že­te všech­ny jed­no­du­še ne­chat pře­vést, lépe se pra­cu­je i s ma­te­ri­á­lo­vý­mi sa­da­mi. Více na­jde­te v po­znám­kách k vy­dá­ní:

Lumion-poznamky k vydani

Vylepšený efekt Animované fázování

lumion-animovane fazovani

Tento efekt pro­šel úpra­vou z hle­dis­ka uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní, tak že je ještě pří­jem­něj­ší na po­u­ží­vá­ní. Mů­že­te or­ga­ni­zo­vat lépe ani­ma­ce, pře­sou­vat je ho­ri­zon­tál­ně i ver­ti­kál­ně, lépe si tak roz­vrh­nout dílčí části ani­ma­cí.

Lumion-zkusebni verze

Vylepšená práce s vrstvami

lumion-vylepsena prace s vrstvami

Práce s vrst­va­mi bude nyní snaz­ší, mů­že­te nyní jed­no­du­še zjis­tit kolik je ob­jek­tů ve vrst­vě, hro­mad­ně je pře­su­nout, nebo třeba vrst­vu jed­no­du­še sma­zat. Máte k dis­po­zi­ci také více vrs­tev, místo 20 jich je ma­xi­mál­ně možné po­u­žít až 32 v jed­nom pro­jek­tu.

Načítání starších projektů a jejich slučování

Lumion-starsi projekty-slucovani

Nyní Lu­mi­on do­ká­že lépe na­čí­tat a do­kon­ce i slu­čo­vat pro­jek­ty ze star­ších verzí, přes­ně­ji na­sta­vu­je pa­ra­me­t­ry ma­te­ri­á­lů, kamer a pros­tě všech na­sta­ve­ných věcí.

Další vy­lep­še­ní jsou třeba změny v uži­va­tel­ském roz­hra­ní, nebo vy­lep­še­ní im­por­tu, uklá­dá­ní sku­pin atd. na­jde­te vše pře­hled­ně v po­znám­kách k vy­dá­ní.

Lumion-zmeny uzivatelskeho rozhrani

Lumion-poznamky k vydani

Lumion-navod ukazka R-T

Lumion-kontaktyMohlo by vás zajímat: