Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nový Lumion 2023

Pátek, 24 Březen 2023 14:01

Tags: 2023 | Lumiartsoft | Lumion | Ray-Tracing | Realistický render

Lumion 2023-2312Nej­vět­ší již pře­dem zná­mou no­vin­kou verze Lu­mi­on 2023 je sa­mo­zřej­mě im­ple­men­ta­ce Ray-Tra­cing tech­no­lo­gie. Ta má ještě svá ome­ze­ní, ale už teď v pod­sta­tě do­vo­lu­je sní­žit ob­tíž­nost na­sta­ve­ní efek­tů u ob­ráz­ků a videí téměř na nulu. Když to zjed­no­du­ší­me, tak po­tře­bu­je­te jen vy­brat ob­lo­hu, dát ba­rev­nou ko­rek­ci (mi­mo­cho­dem ta pro­šla taky úpra­vou) pro do­la­dě­ní od­stí­nů a za­pnout efekt Ray-Tra­cing.

Vý­sle­dek je re­a­lis­tic­ký ren­der, jako je třeba na ob­ráz­ku. Lu­mi­on do­stal ale i řadu ji­ných tech­no­lo­gií a spous­ta ho čeká. Dobré je, že nyní stáh­ne­te ten velký balík jen jed­nou, pak si mů­že­te stáh­nout jen ak­tu­a­li­za­ce. Klid­ně au­to­ma­tic­ky.

Lumion zkusebni verze-2312

Co ty technologie znamenají?

Lu­mi­on se pro­sa­dil díky vi­zu­a­li­za­cím ex­te­ri­é­rů a peč­li­vě vy­bra­ným a kva­lit­ním op­ti­ma­li­zo­va­ným 3D mo­de­lům rost­lin, v tom je stále na špič­ce a nemá v ex­te­ri­é­ro­vých ren­de­rech kon­ku­ren­ci. Nové tech­no­lo­gie ale do­vo­lu­jí pře­jít ply­nu­le z ex­te­ri­é­ru do in­te­ri­é­ru a tyhle světy a dis­ci­plí­ny ren­de­rin­gu jed­no­du­še pro­po­jit. Což je s mo­der­ní ar­chi­tek­tu­rou více než žá­da­né. Mů­že­te tak nyní s klid­ným srd­cem z ex­te­ri­é­ru pro­plout dovnitř do svého ná­vr­hu a ne­mu­sí­te se trá­pit se slo­ži­tým na­sta­vo­vá­ním svě­tel a stínů. Scéna a pre­zen­ta­ce tak bude ce­list­věj­ší a jed­not­něj­ší, než to kdy bylo možné. Pros­tě nyní se Lu­mi­on stává špič­kou i na in­te­ri­é­ry.

Lumion materiály-2312

Fyzikální rendering materiálů

V Lu­mi­o­nu 2023 je, jen ve zkrat­ce, kva­li­ta stá­va­jí­cích ma­te­ri­á­lů PBR (phy­s­i­cally-based ren­de­ring) vyšší než do­po­sud. Díky no­vé­mu ray tra­cin­gu a novým vlast­nos­tem ma­te­ri­á­lů a je­jich au­to­ma­tic­ké­mu vy­lep­še­ní jsou k dis­po­zi­ci ultra re­a­lis­tic­ké tex­tu­ry. In­ter­ak­ce mezi svět­lem a po­vr­chem ma­te­ri­á­lu je na zcela jiné úrov­ni. Mů­že­te im­por­to­vat své vlast­ní tex­tu­ry nebo kom­bi­no­vat různé mapy a vy­tvo­řit téměř li­bo­vol­ný ma­te­ri­ál.

Lumion novinky web-2312

Lumion videoukazka-2312

 


Mohlo by vás zajímat: