Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

K dispozici je CAMWorks 2023

Čtvrtek, 15 Prosinec 2022 13:12

Tags: 2023 | CAD/CAM | CAMWorks | HCL­Soft­ware | Wire EDM Premium

Camworks-2023-2250HCL­Soft­ware ozná­mil vy­dá­ní HCL CA­MWorks 2023. CA­MWorks 2023 kom­bi­nu­je vý­ho­dy plně in­te­gro­va­né­ho CAD/CAM sys­té­mu s po­kro­či­lý­mi tech­no­lo­gi­e­mi pro­gra­mo­vá­ní, jako je pro­gra­mo­vá­ní za­lo­že­né na prv­cích, au­to­ma­tic­ké roz­po­zná­vá­ní prvků, ob­rá­bě­ní za­lo­že­né na zna­los­tech a TechDB pro uklá­dá­ní a opa­ko­va­né po­u­ži­tí osvěd­če­ných po­stu­pů. HCL CA­MWorks dává mož­nost pro­gra­mo­vat chytře­ji a ob­rá­bět rych­le­ji.

O no­vých vy­lep­še­ních a funk­cích se mů­že­te pře­svěd­čit na vlast­ní oči, pokud si vy­žá­dá­te ukáz­ku CAM­Works 2023.

Po­dí­vej­te se, co je no­vé­ho v CA­MWorks 2023

  • Nové drá­to­vé elek­troero­ziv­ní ob­rá­bě­ní – Wire EDM Pre­mi­um – pro zvý­še­ní efek­ti­vi­ty a zkrá­ce­ní do­da­cích lhůt
  • Me­to­da Eu­le­ro­vých úhlů pro pě­ti­o­sé ro­tač­ní fré­zo­vá­ní (3+2)
  • Další son­do­va­cí cykly a mož­nos­ti vý­stu­pu pro ná­stro­jo­vou sondu
  • Lo­gi­ka vý­bě­ru ná­stro­je na zá­kla­dě délky dráž­ky a hloub­ky ob­rob­ku
  • Ob­rá­bě­cí dutin s Vo­lu­Millem
  • Pod­po­ra ná­stro­jů s ku­že­lo­vou a krč­ko­vou stop­kou
  • Mož­nost de­fi­no­vat výšku 2,5osých fré­zo­va­cích os­t­ro­vů

Vy­žá­dej­te si živou ukáz­ku
Mohlo by vás zajímat: