Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Festivaly Maker Faire zavítají do dvanácti měst

Autor článku: Redakce   
Úterý, 21 Březen 2023 13:30

Tags: 2023 | Česko | Dislokace | Maker Faire

Maker Faire-2312Fes­ti­va­ly kre­a­ti­vi­ty Maker Faire se letos před­sta­ví cel­kem ve dva­nác­ti měs­tech po celé re­pub­li­ce. Na ak­cích se se­tká­va­jí nad­šen­ci i pro­fe­si­o­ná­lo­vé, růz­né­ho za­mě­ře­ní a všech vě­ko­vých ka­te­go­rií, aby uká­za­li své vy­ná­le­zy a po­dě­li­li se o své po­znatky. Po­řa­da­te­lé oče­ká­va­jí za­po­je­ní přes 500 tu­zem­ských ma­ke­rů s ná­vštěv­nos­tí okolo 30 000 lidí. Nej­vět­ší Maker Faire se už po šesté usku­teč­ní v Praze.

Dvou­den­ní akci budou od 10. do 11. červ­na hos­tit Křiží­ko­vy pa­vi­lo­ny na Vý­sta­viš­ti Praha.

Opro­ti loňskému roč­ní­ku se fes­ti­va­ly Maker Faire roz­ros­tou a ná­vštěv­ní­ci budou mít mož­nost za­ví­tat cel­kem do dva­nác­ti čes­kých a mo­rav­ských měst. Pre­mi­é­ro­vé roč­ní­ky po­řa­da­te­lé při­pra­vu­jí 25. břez­na v Kar­lo­vých Va­rech, 15. dubna ve Zlíně a 6. květ­na v Os­t­ra­vě. Během jara ná­sle­du­jí fes­ti­va­ly v Plzni, Rych­no­vě nad Kněž­nou, Praze a po­pr­vé také ve Vrchla­bí. Pod­zim­ní část od­star­tu­je v září Čes­kých Bu­dě­jo­vi­cích a po­kra­čo­vat bude v Mladé Bo­lesla­vi, Li­ber­ci, Brně a Olo­mou­ci.

Svě­to­vá pře­hlíd­ka kre­a­ti­vi­ty se v le­toš­ním roce za­mě­ří pře­de­vším na ob­las­ti vzdě­lá­vá­ní, start-upů, umělé in­te­li­gen­ce, open hard­wa­rů a open sour­ce. Po­za­du ne­zů­sta­nou ani nové tech­no­lo­gie, 3D tisk, de­sign nebo sou­čas­ný trend pěs­to­vá­ní micro­gre­ens. Na­pří­klad právě v Plzni se Maker Faire te­ma­tic­ky pro­po­jí s akcí O za­hra­dě a pri­már­ně se za­mě­ří na rost­li­ny, pěs­to­vá­ní ze­le­ni­ny v bytě nebo na­pří­klad vče­la­ře­ní. V Česku na­jde­me řadu úspěš­ných vy­ná­lez­ců a ma­ke­rů, , kte­rým se po­da­ři­lo svého ko­níč­ka pře­klo­pit do pl­no­hod­not­né­ho ži­vo­by­tí. Ně­kte­ří se do­kon­ce řadí ke svě­to­vým ka­pa­ci­tám, jako na­pří­klad Josef Průša se svými 3D tis­kár­na­mi. S Maker Faire spo­lu­pra­cu­je jako part­ner už šes­tým rokem.
Maker Faire pro­po­ju­je své síly s řadou dal­ších za­jí­ma­vých part­ne­rů. Vý­znam­ným pro­jek­tem je na­pří­klad spo­lu­prá­ce s Vel­vy­sla­nec­tvím USA v České re­pub­li­ce za­mě­ře­ná na STEM vzdě­lá­vá­ní s en­vi­ron­men­tál­ním pře­sa­hem. V Mladé Bo­lesla­vi, Rych­no­vě nad Kněž­nou a Vrchla­bí se na fes­ti­va­lu po­dí­lí Na­dač­ní fond Škoda. Do olo­mouc­ké­ho Maker Faire se ak­tiv­ně za­po­ju­je a fes­ti­val pod­po­ru­je spo­leč­nost Ho­ney­well Ae­rospa­ce, v Os­t­ra­vě potom firma ABB.

Festivaly Maker Faire 2023

25. 3. Maker Faire Karlovy Vary Spa Hotel Thermal
15.–16. 4. Maker Faire Zlín Galerie 61
22. 4. Maker Faire Plzeň DEPO2015
6. 5. Maker Faire Ostrava Trojhalí Karolina
28. 5. Maker Faire Rychnov nad Kněžnou Jízdárna
10.–11. 6. Maker Faire Prague Výstaviště Praha / Křižíkovy pavilony
17. 6. Maker Faire Vrchlabí Ekocentrum Krtek
9. 9. Maker Faire České Budějovice Žižkárna
23. 9. Maker Faire Mladá Boleslav Pluhárna
7. 10. Maker Faire Liberec Lipo.ink
21.–22. 10. Maker Faire Brno BVV
4. 11. Maker Faire Olomouc Pevnost poznání

Mohlo by vás zajímat: