Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Za světovými kutily na Maker Faire Prague 2023

Pondělí, 29 Květen 2023 22:49

Tags: Maker Faire | Prague | Výstaviště Praha | Zahraniční hosté

Fundacja Bobrowe Zeremia-IMG 2621-2322Šestý roč­ník Maker Faire Pra­gue se usku­teč­ní v dru­hém červ­no­vém ví­ken­du v Křiží­ko­vých pa­vi­lo­nech na Vý­sta­viš­ti Praha. Po­řa­da­te­lům se zatím při­hlá­si­lo přes 130 ma­ker­ských pro­jek­tů, které před­sta­ví ši­ro­kou škálu dis­ci­plín a tech­­no­lo­gií, od 3D tisku, elek­tro­ni­ky a ro­bo­ti­ky po umě­lec­ké in­sta­la­ce, in­ter­ak­tiv­ní pre­zen­ta­ce a ex­pe­ri­men­tál­ní de­sign.

Maker Faire Pra­gue je kaž­do­roč­ně pří­le­ži­tos­tí pro se­tká­ní ma­ke­rů nejen z Česka, ale ze všech koutů světa. Letos po­zvá­ní opět při­ja­lo ně­ko­lik po­zo­ru­hod­ných za­hra­nič­ních hostů.

Zahraniční makeři na Maker Faire Prague 2023

„Fantastická zvířata“ Exoot (NL)

Tvůr­ci a de­sig­né­ři z Ho­land­ska při­ve­zou na Maker Faire Pra­gue vel­ko­for­má­to­vé in­ter­ak­tiv­ní ob­jek­ty Ani­mal Tro­niek. Jedná se o mno­ho­vrs­tev­na­tou au­di­o­vi­zu­ál­ní in­sta­la­ci slo­že­nou ze 3D dře­vě­ných puzzle, kte­rou pod­po­ři­lo Vel­vy­sla­nec­tví Ni­zo­zem­ské­ho krá­lov­ství. Podle au­to­ra in­sta­la­ce Trista­na Kru­i­tho­fa jsou Ani­mal­tro­ni ob­jek­ty, které pouze vzdá­le­ně při­po­mí­na­jí živé or­ga­nismy. Veš­ke­ré me­cha­nismy jsou přímo vi­di­tel­né, takže di­vá­ko­vi je jasné, že se jedná o ro­bo­ty. Přes­to na ně pu­b­li­kum re­a­gu­je jako na živé. Je fas­ci­nu­jí­cí, jak lid­ský mozek re­a­gu­je při roz­po­zná­vá­ní ob­ra­zu a po­hy­bů a na zá­kla­dě toho pak ak­cep­tu­je to, co vidí. Mysl sama sebe pře­svěd­čí a usou­dí, že je to re­a­lis­tic­ké, ač není. Otáz­ka zní: Co je ten mo­ment, kdy mozek takto re­a­gu­je?

Miniroboti a kyvadlové hodiny (JAP)

Ja­po­nec Yoshi Mat­suo­ka patří k před­ním fa­nouškům praž­ské­ho Maker Fairu a opa­ko­va­ně se na něj se svými pro­jek­ty vrací. Ná­vštěv­ní­kům ukáže ba­lanč­ní ro­bo­ty, kteří mají pouze dvě kola a snaží se udr­žet rov­no­váhu po­hy­bem těla do­pře­du a do­za­du. Po­sta­ví malé fot­ba­lo­vé hřiš­tě s ro­bo­tem a zá­jem­ci si mohou zku­sit vstře­lit míč do bran­ky. Ukáže také pro­jekt au­to­ma­tic­ké la­dič­ky hodin. Za­ří­ze­ní syn­chro­ni­zu­je staré ky­va­dlo­vé ho­di­ny s in­ter­ne­to­vých časem (NTP) na­sta­ve­ním doby cyklu ky­va­dla.

Zahraj si (obří) Tetris (DE)

Maker Mar­tin Oehler z Ně­mec­ka při­ve­ze na Maker Faire Pra­gue ob­rov­ské in­ter­ak­tiv­ní svě­tel­né Tet­ris. V cen­t­ru po­zor­nos­ti je velký LED válec s 1680 LED di­o­da­mi zob­ra­zu­jí­cí krás­né ani­ma­ce a umožňující až 4 hrá­čům hrát proti sobě Tet­ris. Tento válec je ovlá­dán po­mo­cí Raspber­ry Pi, Te­en­sy 4 nebo Pi­xel­Bla­ze.

Jak si postavit vlastní kajak nebo kánoi (PL)

Na­da­ce Bob­rowe Żere­mia z Pol­ska před­sta­ví ka­ja­ky a kanoe po­sta­ve­né tech­ni­kou Skin on Frame, která kom­bi­nu­je mo­der­ní a staré tech­no­lo­gie. Jedná se o vy­ni­ka­jí­cí pro­jekt pro in­di­vi­du­ál­ní i sku­pi­no­vou stav­bu. Děti se při pro­jek­tu mohou na­u­čit do­ved­nos­ti jako vá­zá­ní, žeh­le­ní a šití. Ka­ja­ky jsou vy­tvá­ře­ny ručně s vel­kou peč­li­vos­tí, aby byla za­jiš­tě­na vy­so­ká kva­li­ta a odol­nost.

Maker Faire Pra­gue je podle roz­vo­jo­vé­ho ma­na­že­ra fes­ti­va­lu On­dře­je Kašpá­rka fes­ti­va­lem s ne­za­mě­ni­tel­ným cha­rak­te­rem. Není to busi­ness ve­letrh, není to fes­ti­val s pár uměl­ci, není to ani pouť s atrak­ce­mi, a přes­to mají naše akce zá­bav­ný cha­rak­ter toho všeho. Jde pře­de­vším o se­tká­vá­ní a stí­rá­ní hra­ni­ce mezi ma­ke­rem-vy­sta­vo­va­te­lem a ná­vštěv­ní­kem, který se rych­le ma­ke­rem může stát. Stačí při­jmout po­my­sl­nou po­zván­ku a za­po­jit se. Tato po­zi­tiv­ní zku­še­nost v li­dech pro­ka­za­tel­ně zů­stá­vá a mo­ti­vu­je je k dal­ší­mu tvo­ře­ní. V cen­t­ru po­zor­nos­ti je člo­věk-tvůr­ce.

Nově v Křižíkových pavilonech Výstaviště

Maker Faire Pra­gue se letos usku­teč­ní v Křiží­ko­vých pa­vi­lo­nech na Vý­sta­viš­ti Praha, které pro­šly kom­plet­ní re­kon­struk­cí a na­bí­ze­jí je­di­neč­ný pro­stor pro svě­to­vou pře­hlíd­ku kre­a­ti­vi­ty. Vý­sta­viš­tě Praha je zá­ro­veň spo­lupo­řa­da­te­lem akce. Dal­ší­mi part­ne­ry fes­ti­va­lu jsou Hlav­ní město Praha, PRUSA Re­search, Škoda Auto, STMicro­electro­nics a další.

Vstu­pen­ky jsou už ke koupi na webu ma­ker­faire.cz a ná­vštěv­ní­ci fes­ti­va­lu, kteří si své líst­ky koupí v před­pro­de­ji za vý­hod­nou cenu, se za­řa­dí do slo­so­vá­ní o 3D tis­kár­nu Prusa MINI+. Slo­so­vá­ní a pře­dá­ní výhry pro­běh­ne přímo na Maker Faire Pra­gue.

V rámci ce­lo­stát­ní sítě fes­ti­va­lů Maker Faire mohou fa­nouš­ci no­vo­do­bé­ho ku­til­ství navíc před praž­skou akcí na­vští­vit 28. květ­na Maker Faire v Rych­no­vě nad Kněž­nou.


Mohlo by vás zajímat: