Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Na Maker Faire Prague zakoncertuje Nicolas Bras

Neděle, 05 Září 2021 23:41

Tags: Festival | Holešovice | Maker Faire Prague | Výstaviště Praha

Nicolas Bras2135Na blí­ží­cí se fes­ti­val no­vo­do­bých ku­ti­lů Maker Faire Pra­gue 2021, který se koná v Prů­mys­lo­vém pa­lá­ci praž­ské­ho Vý­sta­viš­tě o ví­ken­du 11.–12. září 2021, po­tvr­dil účast Ni­co­las Bras, po­pu­lár­ní hu­deb­ník ži­jí­cí v Pa­ří­ži, ško­li­tel a vý­rob­ce vlast­ních ku­til­ských ná­stro­jů. Ni­co­las je au­to­rem You­Tu­be ka­ná­lu Ni­co­las Bras – Musiques de nulle part (Ni­co­las Bras – Hudba od­ni­kud), kde kromě svých hu­deb­ních před­sta­ve­ní sdílí ná­vo­dy, jak si vy­ro­bit skvě­le hra­jí­cí ná­stro­je z oby­čej­ných ma­te­ri­á­lů, na­pří­klad ze že­lez­né­ho od­pa­du či in­sta­la­tér­ských tru­bek.

Jeho videa sbí­ra­jí stov­ky tisíc zhléd­nu­tí a uka­zu­jí in­ven­ci, která nezná hra­nic, jak do­klá­dá třeba ob­lí­be­né video 72 doma vy­ro­be­ných ná­stro­jů v 7 mi­nu­tách. Do Prahy Ni­co­la­se po­zval hlav­ní part­ner fes­ti­va­lu Josef Průša z PRUSA Re­search.

Flét­na z PVC trub­ky, vý­sta­va a kon­cer­ty

Ni­co­las Bras na fes­ti­va­lu před­sta­ví 20 svých hu­deb­ních ná­stro­jů a po­ve­de přímo na ploše Prů­mys­lo­vé­ho pa­lá­ce workshop, ze kte­ré­ho si ná­vštěv­ní­ci budou moci od­nést flét­nu vlast­no­ruč­ně vy­ro­be­nou z in­sta­la­tér­ské trub­ky. Navíc ode­hra­je v ne­dě­li 12. září na hlav­ním fes­ti­va­lo­vém pódiu dva kon­cer­ty pro ve­řej­nost. Ni­co­la­s byl po­zván nejen proto, že při vý­ro­bě ná­stro­jů po­u­ží­vá také 3D tisk, ale hlav­ně proto, že jako umě­lec spo­ju­je kre­a­ti­vi­tu s ko­mu­nit­ním pří­stu­pem ty­pic­ké­ho ma­ke­ra – a je to velká zá­ba­va. Díky němu bude le­toš­ní praž­ský Maker Faire zas o něco svě­to­věj­ší.

Nicolas Bras--2135

Ter­mí­ny vy­stou­pe­ní Ni­co­la­se Brase na fes­ti­va­lu Maker Faire 2021:

  • Ex­po­zi­ce hu­deb­ních ná­stro­jů – po celou dobu fes­ti­va­lu v so­bo­tu 11. a 12. září (pravé kří­d­lo Prů­mys­lo­vé­ho pa­lá­ce)
  • Kon­cert na hlav­ním fes­ti­va­lo­vém pódiu – ne­dě­le 10:25 a 14:00
  • Workshop s vý­ro­bou PVC fléten – ne­dě­le 11:00

Veš­ke­ré in­for­ma­ce o fes­ti­va­lu na­jde­te na pra­gue.​makerfaire.​com. Vstu­pen­ky na fes­ti­val je možné za­kou­pit on-­li­ne už nyní.


Mohlo by vás zajímat: