Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Zažijte svět po apokalypse na Maker Faire Prague

Autor článku: Žádná věda   
Čtvrtek, 26 Srpen 2021 20:31

Tags: Festival | Holešovice | Maker Faire Prague | Výstaviště Praha

Maker Faire Prague 20196-2135Na čtvr­tý roč­ník ce­lo­re­pub­li­ko­vé­ho fes­ti­va­lu no­vo­do­bých ku­ti­lů Maker Faire Pra­gue 2021 se dosud při­hlá­si­lo – na­vzdo­ry otaz­ní­kům spo­je­ným s epi­de­mi­o­lo­gic­kou si­tu­a­cí – na 130 vy­sta­vo­va­te­lů s při­bliž­ně 150 ex­po­zi­ce­mi, atrak­ce­mi, worksho­py a stán­ky. Zá­bav­ná akce pro celou ro­di­nu, která se koná na Vý­sta­viš­ti Praha v Ho­le­šo­vi­cích o ví­ken­du 11. a 12. září, letos ná­vštěv­ní­ky láká na in­spi­ra­tiv­ní mix tra­dič­ních ře­me­sel, no­vých tech­no­lo­gií a de­sig­nu.

Ve­letrh je ur­če­ný všem vě­ko­vým ka­te­go­ri­ím a zá­jmům, ať už se jedná o dlou­ho­le­té ku­ti­ly, tvůr­čí no­váč­ky nebo ro­di­ny s dětmi.

Fes­ti­val, kde si každý najde to své

Le­toš­ní roč­ník na­bíd­ne řadu tvůr­ců, kteří pro své vý­rob­ky vy­u­ží­va­jí pře­de­vším ruční práci. K nej­za­jí­ma­věj­ším však patří právě kom­bi­na­ce osvěd­če­ných le­ti­tých vý­rob­ních po­stu­pů s mo­der­ní­mi tech­no­lo­gi­e­mi. K vi­dě­ní tak bude na­pří­klad tkal­cov­ský stav ří­ze­ný Ar­dui­nem nebo pro­pra­co­va­né sví­tí­cí šper­ky s dál­ko­vým ovlá­dá­ním. Ně­kte­ří ma­ke­ři dá­va­jí prů­chod své tvo­ři­vos­ti při vý­ro­bě efekt­ních ka­pal­ných sví­ti­del pro de­signo­vou do­mác­nost, další své vý­rob­ky sklá­da­jí z pa­pí­ru nebo z uz­lí­ků na prá­del­ní šňůře.

Nej­vět­ší vzdu­cho­vé dělo na světě a další atrak­ce

Do Prahy se na Maker Faire sje­dou vy­sta­vo­va­te­lé z Česka, Slo­ven­ska i celé Ev­ro­py. Před­sta­ví se navíc i celá řada škol, zá­jmo­vých krouž­ků a ote­vře­ných dílen. Lá­ka­vý pro­gram si při­pra­vi­ly na­pří­klad La­bor­ky ze Sla­né­ho. Střel­bu z nej­vět­ší­ho vzdu­cho­vé­ho děla na světě si budou moci ná­vštěv­ní­ci ve­letr­hu sami vy­zkou­šet, a ku­ti­lo­vé z La­bo­rek si na­chys­ta­li ještě další uni­kát­ní výzvu – chůzi po ploše s níz­kým tře­ním. Na ní si od­váž­liv­ci vy­zkou­še­jí, jak je tření pro náš pohyb dů­le­ži­té. A jak těžké je cho­dit, když se nohy ne­ma­jí o co opřít.

Ku­til­stvím ožije celé vý­sta­viš­tě

Kre­a­ti­vi­tou ožije celé vý­sta­viš­tě, včet­ně jeho ven­kov­ních pro­stor. Před Prů­mys­lo­vým pa­lá­cem se budou moci ná­vštěv­ní­ci po­tkat se členy Ra­ke­to­vé zá­klad­ny Bra­t­ro­ni­ce, kteří do­slo­va žijí ve vlast­no­ruč­ně vy­ro­be­ných ku­li­sách z po­sta­po­ka­lyp­tic­ké­ho filmu. Uvidí tak na­pří­klad auta šle­ha­jí­cí oheň a osa­zen­stvo jako vy­stři­že­né z filmu Mad Max. Vedle nich se budou pro­há­nět dál­ko­vě ří­ze­né drony, supět parní stroj, po­do­mác­ku vy­ro­be­né for­mu­le nebo hráči ryze české hry Ju­g­ger s mot­tem Spor­tem k tr­va­lé kre­a­ti­vi­tě.

Maker Faire Prague2021-2135

Opat­ře­ní #NO­CO­VID ochrá­ní ná­vštěv­ní­ky i ma­ke­ry

Zá­ři­jo­vá epi­de­mi­o­lo­gic­ká si­tu­a­ce je možná otaz­ní­kem, nicmé­ně fes­ti­val je kon­ci­po­ván tak, aby ne­do­šlo k pře­kva­pe­ní. Ná­vštěv­ní­ci i vy­sta­vo­va­te­lé si tak můžou být jisti, že akce splní nej­přís­něj­ší hy­gi­e­nic­ké stan­dar­dy. Na je­jich vy­tvá­ře­ní se po­dí­le­li hy­gi­e­ni­ci a po­řa­da­tel­ská agen­tu­ra MVP events, která je jed­ním z ini­ci­á­to­rů stan­dar­du NO­CO­VID, de­fi­nu­jí­cí­ho pra­vi­dla pro po­řá­dá­ní akcí v nové době.
Vstu­pen­ky na fes­ti­val je možné za­kou­pit on-­li­ne už nyní. Veš­ke­ré in­for­ma­ce o fes­ti­va­lu na­jde­te na pra­gue.​makerfaire.​com.


Mohlo by vás zajímat: