Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Pražský Maker Faire hledá nadšené tvůrce a inovátory

Pátek, 18 Červen 2021 01:12

Tags: Festival | Maker Faire Prague | Výzva

Maker Faire Prague 2019-6-2125Po roční pauze se se­tká­ní „zla­tých čes­kých ru­či­ček“ vrací ve fy­zic­ké po­do­bě. Ku­ti­lo­vé, ma­ke­ři a všich­ni, kdo rádi tvoří, se sejdou o ví­ken­du 11. a 12. září na praž­ském Vý­sta­viš­ti na Maker Faire Pra­gue, akci, je­jímž hes­lem je Vy­táh­ně­te to nej­lep­ší z dílen, ate­li­é­rů a ga­rá­ží! Po­řa­da­te­lé fes­ti­va­lu vy­hlá­si­li Výzvu pro Ma­ke­ry, kteří by se chtě­li na akci při­hlá­sit a před­sta­vit svou tvor­bu. Jako ne­ko­merč­ní vy­sta­vo­va­te­lé do­sta­nou pro­stor zdar­ma.

Zpát­ky mezi ma­ke­ry

Právě no­vo­do­bí ku­ti­lo­vé, ino­vá­to­ři, hra­čič­ko­vé, zlep­šo­va­te­lé, vy­ná­lez­ci, bast­lí­ři či ře­me­sl­ní­ci, kteří na fes­ti­va­lu for­mou stán­ků, dílen i in­ter­ak­tiv­ních worksho­pů před­sta­ví svou tvor­bu, jsou hlav­ním ta­há­kem akce. Maker Faire Pra­gue by měl být mís­tem, kde se stí­ra­jí roz­dí­ly mezi tra­dič­ním ku­til­stvím nebo ře­mes­ly a no­vý­mi tech­no­lo­gi­e­mi, jako je 3D tisk, elek­tro­ni­ka či pro­gra­mo­vá­ní. Po roce loc­kdow­nu je na­ča­se vyjít z dílen a ga­rá­ží a pochlu­bit se tím, co se v co­vi­do­vé pauze zro­di­lo v ru­kách a hla­vách čes­kých ma­ke­rů.
Mot­tem Maker Fairu je „Přijď uká­zat, co vy­rá­bíš, a sdí­let, co jsi se při tom na­u­čil.“ Ne­hle­dě na věk ma­ke­ra nebo typ tvor­by! Právě roz­ma­ni­tost lidí a je­jich pro­jek­tů při­ná­ší fes­ti­va­lu je­di­neč­nou at­mo­sfé­ru ne­o­me­ze­né tvo­ři­vos­ti. Ma­ke­ři se zde mohou vzá­jem­ně in­spi­ro­vat k ještě za­jí­ma­věj­ším a kre­a­tiv­něj­ším pro­jek­tům.

Fes­ti­val opět na Vý­sta­viš­ti

Fes­ti­val na­va­zu­je na úspěch dvou před­cho­zích roč­ní­ků (v le­tech 2018 a 2019), které do­hro­ma­dy při­lá­ka­ly na 20 tisíc ná­vštěv­ní­ků. V loňském roce epi­de­mi­o­lo­gic­ká si­tu­a­ce ne­do­vo­li­la, aby se fes­ti­val konal ve fy­zic­ké po­do­bě, a tak se pře­su­nul do vir­tu­ál­ní­ho stu­dia.
Fes­ti­val se vrací do Prů­mys­lo­vé­ho pa­lá­ce na praž­ském Vý­sta­viš­ti. V pří­pa­dě ome­ze­ní da­ných epi­de­mi­o­lo­gic­kou si­tu­a­cí jsou v zá­lo­ze ven­kov­ní pro­sto­ry na Vý­sta­viš­ti.
Výzva pro Ma­ke­ry bude na webu fes­ti­va­lu ote­vře­ná do 31. čer­ven­ce 2021. K při­hlá­še­ní stačí vy­pl­nit for­mu­lář s jed­no­du­chý­mi do­ta­zy, které de­fi­nu­jí daný pro­jekt. Pro­jek­ty ne­zisko­vých a ne­ko­merč­ních vy­sta­vo­va­te­lů do­sta­nou vý­stav­ní pro­stor zdar­ma. Po uza­vře­ní výzvy or­ga­ni­zá­to­ři akce vy­be­rou zhru­ba 200 pro­jek­tů a po­mů­žou ma­ke­rům je­jich díla co nej­lé­pe pre­zen­to­vat.

Veš­ke­ré in­for­ma­ce na­jde­te na webo­vé strán­ce pra­gue.​makerfaire.​com.

Re­gi­o­nál­ní akce Maker Faire se v roce 2021 ko­na­jí v Čes­kých Bu­dě­jo­vi­cích (11.–12. 9.), Li­ber­ci (18.–19. 9.), Olo­mou­ci (2.–3. 10.), Ústí n. Labem (9.–10. 10.), Mladé Bo­lesla­vi (25.–26. 9.) a v Brně (23.–24. 10.). Po­řá­dá je or­ga­ni­za­ce Make More.


Mohlo by vás zajímat: