Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Maker Faire letos jen regionálně v Mladé Boleslavi a Plzni

Čtvrtek, 10 Září 2020 09:26

Tags: Festival | Kutilství | Maker Faire | Maker More | Maldá Boleslav | Plzeň

DSC06948Fes­ti­va­ly vy­ná­lez­ců, ino­vá­to­rů a no­vo­do­bých ku­ti­lů Maker Faire pro­bí­ha­jí v České re­pub­li­ce již tře­tím rokem a úspěš­ně se roz­ši­řu­jí do kraj­ských měst hlav­ně proto, že kla­sic­ké ku­til­ství je silně za­ko­ře­ně­no v naší kul­tu­ře. K hnutí ma­ke­rů se hlásí stále více tvůr­čích lidí a ku­til­ská se­tká­ní v loňském roce na­vští­vi­lo přes 22 tisíc nad­šen­ců. Letos však pro­běh­nou pouze re­gi­o­nál­ní verze v Mladé Bo­lesla­vi 12.–13. září a v Plzni 17.–18. října. Z dů­vo­du pro­tie­pi­de­mic­kých opat­ře­ní jsou letos dva nej­vět­ší fes­ti­va­ly, praž­ský a br­něn­ský, pře­su­nu­ty na příští rok a pokud to si­tu­a­ce do­vo­lí, měly by při­být fes­ti­va­ly v Olo­mou­ci, Li­ber­ci, Čes­kých Bu­dě­jo­vi­cích a Ústí nad Labem.

Jak v Plzni, tak v Mladé Bo­lesla­vi budou mít ná­vštěv­ní­ci mož­nost si vy­zkou­šet a osa­hat více než 40 pro­jek­tů od lo­kál­ních tvůr­ců, mezi které patří např. vlast­no­ruč­ně vy­ro­be­ný parní vůz nebo vodní ra­ket­ky. Usku­teč­ní se také řada worksho­pů, jako na­pří­klad workshop pá­je­ní, práce s kůží či pro­gra­mo­vá­ní. Tra­dič­ně při­je­dou vy­sta­vo­vat i ma­ke­ři z ji­ných měst, např. Květa Zá­bran­ská se svým worksho­pem vý­ro­by do­má­cí kos­me­ti­ky, či praž­ské pro­pa­ne-pun­ko­vé usku­pe­ní Man­ster­Ville.
Vel­ko­le­pou osla­vu lid­ské tvo­ři­vos­ti, jakou znají ná­vštěv­ní­ci z vý­sta­višť v Praze a Brně, le­toš­ní ná­vštěv­ní­ci men­ších Maker Faire ne­za­ži­jí. Če­ka­jí na ně nicmé­ně ko­mor­něj­ší pře­hlíd­ky ku­til­ství v po­ho­do­vé at­mo­sfé­ře nově zpří­stup­ně­né in­dustri­ál­ní haly Plu­hár­na v Mladé Bo­lesla­vi, jejíž his­to­rie sahá do dob Lau­ri­na a Kle­men­ta, a také v oje­di­ně­lém are­á­lu kre­a­tiv­ní zóny DE­PO2015 v Plzni, který jako atrak­tiv­ní vý­let­ní cíl láká dal­ší­mi vý­sta­va­mi a bo­ha­tým kul­tur­ním pro­gra­mem.


Mohlo by vás zajímat: