Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Startuje sezóna Maker Faire

Čtvrtek, 12 Květen 2022 14:21

Tags: Česká republika | Josef Průša | Maker Faire | Přihlašování

MFP2-2219Ne­do­stat­kem ši­kov­ných a tvo­ři­vých lidí schop­ných své ná­pa­dy re­a­li­zo­vat do sku­teč­ných pro­jek­tů naše země nikdy ne­tr­pě­la. I díky tomu se zde velmi daří me­zi­ná­rod­ní­mu fe­no­mé­nu – hnutí Maker mo­ve­ment. Jeho pří­chod ozná­mil v roce 2018 první Maker Faire Pra­gue, za kte­rým stál guru 3D tisku Josef Průša. Jeho firma Prusa Re­search pod­po­ru­je fes­ti­val dlou­ho­do­bě, a tak se o rok poz­dě­ji se ob­je­vil i v dal­ších měs­tech.

Je­jich se­znam se ne­u­stá­le roz­růs­tá, a le­toš­ní sezóna proto může na­pl­no uká­zat po­ten­ci­ál re­gi­o­nál­ních ku­til­ských fes­ti­va­lů.

Letos se Maker Faire usku­teč­ní hned v de­ví­ti měs­tech po celé České re­pub­li­ce. Za svým Maker Fairem tak ne­bu­de muset nikdo ces­to­vat da­le­ko. Při­ro­ze­ný­mi vr­cho­ly fes­ti­va­lo­vé sezóny budou Maker Fairy v Praze a v Brně, kde své pro­jek­ty před­sta­ví nejen čeští, ale též za­hra­nič­ní tvůr­ci.

Přihlašování zahájeno

Výběr fes­ti­va­lů Maker Faire bude v le­toš­ním roce oprav­du bo­ha­tý. Lo­kál­ní fes­ti­va­ly umožňují za­mě­řit se na spe­ci­fic­ká ře­mes­la i tvor­bu kaž­dé­ho re­gi­o­nu. Zá­ro­veň můžou or­ga­ni­zá­to­ři touto ces­tou oslo­vit víc míst­ních tvůr­ců a ku­ti­lů. Na místě každé akce bude jako tra­dič­ně k dis­po­zi­ci bo­ha­tý pro­gram, v jehož rámci se ná­vštěv­ní­ci i sa­mot­ní tvůr­ci budou moct účast­nit worksho­pů, před­ná­šek, a pře­de­vším po­zná­vat ostat­ní ma­ke­ry. V mi­nu­los­ti se ně­ko­li­krát stalo, že právě se­tká­ní na Maker Faire stálo na samém za­čát­ku no­vé­ho spo­leč­né­ho pro­jek­tu.

A jak se na Maker Faire při­hlá­sit? Je to snad­né. Stačí vy­pl­nit jed­no­du­chý for­mu­lář, v němž před­sta­ví­te sebe a svůj pro­jekt a dáte organizátorům vědět, ve kte­rém městě se chce­te fes­ti­va­lu zú­čast­nit.

Jarní výkvět a podzimní smršť

Na jaře se usku­teč­ní dva fes­ti­va­ly Maker Faire. Už tento ví­kend 14. květ­na se ma­ke­ři po­tře­tí sejdou v Plzni v pro­sto­ru DE­PO2015. Na místě se ná­vštěv­ní­ci se­zná­mí s in­ter­ak­tiv­ním de­signem a kre­a­tiv­ním kódo­vá­ním, po­sta­ví si dům z uni­kát­ní­ho open-sour­ce sys­té­mu Wi­ki­hou­se či ozkou­ší vzdě­lá­va­cí pro­jekt Ter­mo­vi­ze do škol z dílny LabIR Edu.
Druhý, ten­to­krát pre­mi­é­ro­vý, Maker Faire se usku­teč­ní o dva týdny poz­dě­ji, 29. květ­naRych­no­vě nad Kněž­nou. Se­tká­ní ma­ke­rů bude hos­tit v tamní Jízdár­na a pro­gram ob­sa­dí jak vněj­ší, tak vnitř­ní pro­sto­ry.
Na pod­zim se usku­teč­ní hned ně­ko­lik se­tká­ní v Če­chách i na Mo­ra­vě.

  • 10. – 11. září při­ví­tá ma­ke­ry po­dru­hé pro­stor Žiž­kár­na v are­á­lu bý­va­lých ka­sá­ren v Čes­kých Bu­dě­jo­vi­cích.
  • 17. — 18. září se už po­páté usku­teč­ní nej­vět­ší tu­zem­ský tvůr­čí fes­ti­val Maker Faire Pra­gue, který tra­dič­ně při­ta­hu­je stov­ky účast­ní­ků z ce­lé­ho světa. Letos po­pr­vé v ha­lách a na pro­stran­stvích are­á­lu Praž­ské trž­ni­ce.
  • 24. září se po­čtvr­té ote­vřou brány Plu­hár­nyMladé Bo­lesla­vi.
  • 8. října se Maker Faire vydá do in­ku­bá­to­ru Lipo.​inkLi­ber­ci.
  • 15. října bude mít pre­mi­é­ru zlín­ský Maker Faire v pro­sto­rách Haly 61 a jejím bez­pro­střed­ním okolí.
  • O ví­ken­du 22. – 23. října ote­vře své brány třetí roč­ník Maker Faire Brno, tra­dič­ně v pro­sto­rách pa­vi­lo­nu A1 na br­něn­ském Vý­sta­viš­ti.
  • Sezónu uza­vře 12. lis­to­pa­du Maker Faire Olo­mouc v ba­rok­ním are­á­lu Pev­nos­ti po­zná­ní.

Veškeré informace najdete na webové stránce www.makerfaire.cz.


Mohlo by vás zajímat: