Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Josef Průša představil svou novou 3D tiskárnu MK4

Autor článku: Prusa Research   
Středa, 29 Březen 2023 21:58

Tags: 3D tisk | 3D tiskárny | Josef Průša | MK4 | Prusa Research

MK4press-0008-2313Firma Prusa Re­search čes­ké­ho pod­ni­ka­te­le a vý­vo­já­ře Jo­se­fa Průši, před­sta­vi­la dlou­ho oče­ká­va­ný nový model své 3D tis­kár­ny. Ori­gi­nal Prusa MK4 má na­vá­zat na ce­lo­svě­to­vý úspěch před­cho­zí­ho typu MK3, kte­ré­ho se během po­sled­ních pět let pro­da­lo přes 350 tisíc kusů a která se v le­tech 2019-2022 stala čty­ři­krát po sobě tis­kár­nou roku v an­ke­tě 3D Prin­ting In­dust­ry Awards.

Nová Ori­gi­nal Prusa MK4 na­va­zu­je na pro­vě­ře­nou kon­cep­ci před­cho­zí­ho mo­de­lu, ale při­chá­zí s celou řadou vel­kých vy­lep­še­ní. Na první po­hled možná vy­pa­dá po­dob­ně, ale ve sku­teč­nos­ti bylo upra­ve­no, vy­lep­še­no nebo vy­mě­ně­no přes 90 % dílů. Nová tis­kár­na se pro­dá­vá na stej­nou cenu jako do­sa­vad­ní MK3 (kte­rou Průša při této pří­le­ži­tos­ti zlev­ňu­je), tedy za 20 990 Kč za sta­veb­ni­ci a 27 990 Kč za se­sta­ve­nou tis­kár­nu.

MK4press-0001-2313

Mezi hlav­ní no­vin­ky MK4 patří 32­bi­to­vá ar­chi­tek­tu­ra a ba­rev­ný LCD dis­plej, mož­nost ovlá­dá­ní tis­kár­ny přes in­ter­net, nová tis­ko­vá hlava umo­ž­ňu­jí­cí snad­nou vý­mě­nu try­sek a pře­de­vším spe­ci­ál­ní sen­zor, který za­jis­tí per­fekt­ní první vrst­vu vý­tis­ku. Ta je v 3D tisku zá­sad­ně dů­le­ži­tá, pro­to­že ur­ču­je, jak vý­tisk při­lne na tis­ko­vé pod­lož­ce. Za­tím­co do­sa­vad­ní mo­de­ly 3D tis­ká­ren vy­ža­do­va­ly při tisku první vrst­vy ma­nu­ál­ní do­hled a la­dě­ní ze stra­ny uži­va­te­le, u MK4 vše pro­běh­ne plně au­to­ma­tic­ky.

MK4press-0014-2313

Je to další krok smě­rem k tomu, aby byl 3D tisk pří­stup­něj­ší i pro běžné uži­va­te­le, které tolik ne­ba­ví hrát si se sa­mot­nou tis­kár­nou, ale chtě­jí pros­tě tisk­nout.
Další velké vy­lep­še­ní MK4 při­chá­zí v ob­las­ti rych­los­ti tisku. Tým vý­vo­já­řů Prusa Re­search im­ple­men­to­val do fir­m­wa­ru tis­kár­ny tech­no­lo­gie Input Sha­per a Pres­su­re Advan­ce, které tisk ra­di­kál­ně zrych­lu­jí. To pak firma de­mon­stru­je na videu tisku, který by na mo­de­lu MK3 za­bral 80 minut – při­čemž na MK4 trvá ne­ce­lých 20 minut.

MK4press-0015-2313

Spo­leč­ně s MK4 ozná­mi­la Prusa Re­search i novou, v po­řa­dí již třetí, re­vi­zi své jed­not­ky MMU, kte­rou je možné při­po­jit k tis­kár­ně a zís­kat tak mož­nost tisku až z pěti ma­te­ri­á­lů na­jed­nou. Nová MMU3 vy­lep­šu­je pře­de­vším spo­leh­li­vost a sni­žu­je ná­roč­nost ob­slu­hy ce­lé­ho za­ří­ze­ní. A jak už jsou fa­nouš­ci 3D tis­ká­ren Prusa zvyklí, ozná­me­ní se do­čka­ly i up­gra­dy stá­va­jí­cích typů tis­ká­ren. Ma­ji­te­lé před­cho­zí­ho mo­de­lu MK3 si mohou vy­brat ze tří růz­ných va­ri­ant, které za nižší cenu vy­lep­ší je­jich tis­kár­nu buď o jed­not­li­vé nové vlast­nos­ti nové tis­kár­ny, nebo rov­nou na sa­mot­nou MK4.
Mohlo by vás zajímat: